15-05-2020 12:13 GÜNDEM

BER­BER VE KU­AFÖR­LER RAN­DE­VU İLE ÇA­LIŞ­MA­YA BAŞ­LA­DI

Sebiha ARSLAN : Co­ro­navirüs (Co­vid-19) ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da 1,5 aydır ka­pa­lı olan ber­ber ve ku­aför sa­lon­la­rı 11 Mayıs iti­ba­riy­le ran­de­vu sis­te­miy­le ça­lış­ma­ya baş­la­dı.

BER­BER VE KU­AFÖR­LER RAN­DE­VU İLE ÇA­LIŞ­MA­YA BAŞ­LA­DI

 

Datça'da Co­ro­na­vi­rüs­le mü­ca­de­le kap­sa­mın­da ka­pa­nan ve 51 gün sonra hiz­me­te açı­lan ber­ber ve ku­aför­ler ye­ni­den hiz­met ver­me­ye baş­lar­ken, müş­te­ri­ler ran­de­vu ile alı­nı­yor. Ku­aför Ra­ma­zan & Cey­lan sa­hi­bi Ra­ma­zan Şı­ra­lı (40), ge­rek­li de­zen­fek­te ça­lış­ma­la­rı­nı yap­tık­tan sonra iş ye­ri­ni aç­tı­ğı­nı söy­le­di. Ran­de­vu ile müş­te­ri­le­ri­ni ara­ya­rak ça­ğır­dı­ğı­nı söy­le­yen Şı­ra­lı, "51 gün sonra iş ye­ri­mi­zi açtık. Bu alı­nan ted­bir­ler bizim ve müş­te­ri­le­rin sağ­lı­ğı için­di. Biz­le­rin de aile­si var. Şimdi iş yer­le­ri­mi­zi açtık. Müş­te­ri­le­ri­mi­zi teker teker ça­ğı­rı­yo­ruz. Bir müş­te­ri­mi­zin işi bi­tin­ce di­ğe­ri­ni içeri alı­yo­ruz. Bu şe­kil­de ça­lış­ma­ya baş­la­dık dedi. İmaj Erkek Ku­afö­rü Fe­ri­dun Ay­dın­han ise "Co­ro­na virüs Tür­ki­ye'de gö­rül­me­ye baş­la­dık­tan sonra hem ku­aför­ler oda­sı ­nın, hem de hü­kü­me­tin al­dı­ğı karar doğ­rul­tu­sun­da bizde ka­pat­ma ka­ra­rı al­mış­tık. Şimdi ye­ni­den ran­de­vu­lu sis­tem ile müş­te­ri­le­ri­mi­zi kabul edi­yo­ruz. Baya bir yo­ğun­luk , baya bir talep var. Bay­ra­ma kadar yoğun bir şe­kil­de ça­lı­şa­ca­ğız diye dü­şü­nü­yo­rum" dedi.


Bu haber 1028 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer