10-05-2019 13:04 GÜNDEM

BELEDİYE MECLİS TOP­LAN­TI­SI KI­NA­MAY­LA BAŞ­LA­DI,BAY­RAK VE ATA­TÜRK POS­TERİ ÇI­KI­ŞIY­LA SON BULDU !

Sebiha ARSLAN : Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, be­le­di­ye mec­li­si­nin Mayıs ayı ola­ğan top­lan­tı­sı­na ,İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri­nin, YSK ta­ra­fın­dan iptal edil­me­si­ni kı­na­dı­ğı­nı söy­le­ye­rek baş­la­dı.Uçar '' San­dık ku­rul­la­rın­da olu­şan usul­süz­lük­ler­den do­la­yı İstan­bul se­çi­mi­nin iptal edil­me­si­ni mec­li­si­mi­zin hu­zu­run­da kı­nı­yo­rum. Bu durum ben­de­ki be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı yapma he­ye­ca­nı­nı da azalt­tı.Demokrasi Hakimiyetli, insanların haklarının gasbedilmediği, barış içinde yaşadığı bir ülke istiyoruz'' dedi. Ak Par­ti­li mec­lis üyesi Haluk Laçin ise gün­dem dışı söz ala­rak ''Biz ar­ka­daş­la­rı­mız­la ilk defa mec­lis sa­lo­nun­da bu­lu­nu­yo­ruz .Dat­ça­mı­za ya­kı­şır bir bü­yük­lük­te Türk Bay­ra­ğı ve Ata­türk pos­te­ri­nin ol­ma­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Bu­nun­la il­gi­li be­le­di­ye­den ça­lış­ma is­ti­yo­ruz çünkü mev­cut Bay­rak ve Ata­türk Pos­te­ri­nin ebat­la­rı çok küçük ,Datça'mıza ya­kış­mı­yor dedi. Baş­kan Uçar ve CHP 'li üye­ler ta­ra­fın­dan' ­da bu talep uygun gö­rül­dü. Haluk Laçin ayrıca bundan sonraki meclis toplantılarının Datça Belediyesinin resmi sosyal medya hesaplarından' da canlı yayınlanmasını talep etti.

BELEDİYE MECLİS TOP­LAN­TI­SI KI­NA­MAY­LA BAŞ­LA­DI,BAY­RAK VE ATA­TÜRK POS­TERİ ÇI­KI­ŞIY­LA SON BULDU !

Datça Be­le­di­ye Mec­li­si A.Gür­sel Uçar Baş­kan­lı­ğın­da, ola­ğan Mayıs ayı Mec­lis top­lan­tı­sı­nı Salı (07.05.2019) günü ger­çek­leş­tir­di. Be­le­di­ye Bi­na­sı Mec­lis top­lan­tı sa­lo­nun­da saat 9.30 da top­la­nan 10 CHP, 3 AKP ve 2' si MHP'li ,üyeler ; Can Can­bey,Hay­ri­ye Bal­kan ,İnci Bilgin,Haluk Laçin, Esat Akkın, Ser­dar Ören ,Hilmi Sezer,Fatma Tatlı ,Aslı Kaya, Vol­kan Ka­ra­ca­oğ­lu, Mus­ta­fa Cey­lan,Mutlu Gün­do­ğan, Kamil Sön­mez, Halit Berk Bayar, Şi­na­si Tugay Eser' in  gö­rü­şüp al­dı­ğı ka­rar­lar şu şe­kil­de;’’

 

Be­le­di­ye Mec­li­si­miz 07.05.2019 Salı günü Saat 09:30'da 1.?birleşi­mi­nin 1.?otu­ru­mu­na baş­la­mak üzere top­lan­dı. Mec­lis üye­le­ri­nin tam ol­du­ğu gö­rü­le­rek otu­rum açıl­dı. Gün­de­min 1.?mad­de­si olan İhti­sas Ko­mis­yo­nu üye se­çi­mi ko­nu­su­nun son madde ola­rak gö­rü­şül­me­si öne­ril­di. Öneri oy­bir­li­ği ile kabul edil­di.
Nisan ayın­da­ki mec­lis top­lan­tı­sı bir­le­şi­min­de maddi hata ol­ma­dı­ğı an­la­şıl­dı­ğın­dan karar alın­ma­sı­na gerek kal­ma­mış­tır.
Gün­de­min 1.?mad­de­si olan Boş Kadro de­re­ce de­ği­şik­li­ği ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Be­le­di­ye­miz­de boş bu­lu­nan GİH sı­nı­fın­dan 5 de­re­ce­lik 1 adet memur kad­ro­su­nun 6 de­re­ce ola­rak de­re­ce de­ği­şik­li­ği ya­pıl­ma­sı­na Norm kadro yö­net­me­li­ği­nin 11' nci mad­de­si uya­rın­ca gün­cel­len­me­si­ne oy­çok­lu­ğu ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 2.?mad­de­si olan 2018 yılı Kesin He­sa­bı­nın gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
2018 yılı gider büt­çe­si 31.000.000,00 TL olup, 2017 yı­lın­dan 1.000.000,00-TL dev­re­den öde­nek ile 20l8 yılı gider büt­çe­si top­la­mı 32.000.000,00-TL. dir. Büt­çe­nin yılı için­de bazı bö­lüm­le­rin­de ye­ter­siz ol­du­ğu tes­pit edi­le­rek 7.685.160,00 TL ak­tar­ma ya­pıl­mış aynı mik­tar­da fazla öde­nek olan bütçe ter­tip­le­rin­den dü­şül­müş­tür.
2018 yılı bütçe har­ca­ma­sı 24.779.459,15 Tl.?dir.7.220.540,85 TL kul­la­nıl­ma­yan öde­nek yıl için­de imha edil­miş­tir.
20l8 yılı gelir büt­çe­si 31.000.000,00 TL dir. 2018 yı­lın­da net tah­si­lat 24.342.392,11 TL olup; 20l8 yı­lın­da ta­hak­kuk edip de tah­sil edil­me­yen 10.530.567,38TL 2019 yı­lı­na dev­ret­miş­tir.
2018 yılı Kesin He­sa­bı­nın Plan Bütçe Ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edil­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.

Gün­de­min 3.?mad­de­si olan Atık Kabul Te­si­si 2019 yılı fiyat ta­ri­fe­si ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
İlçe­miz İskele Ma­hal­le­si Liman mev­ki­in­de, Be­le­di­ye­miz so­rum­lu­lu­ğun­da bu­lu­nan Yat Ya­naş­ma Ye­rin­de ku­ru­lan Atık Kabul Te­si­si­ne 2018 yılı yaz se­zo­nu baş­lan­gı­cı iti­ba­riy­le ge­mi­ler­den kay­nak­la­nan atık­la­rın ka­bu­lü ya­pıl­mış­tır.
26.12.2004 ta­rih­li ve 25682 sa­yı­lı R.G. de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe giren Ge­mi­ler­den Atık Alın­ma­sı ve Atık­la­rın Kont­ro­lü Yö­net­me­li­ği­nin 26. mad­de­si uya­rın­ca be­lir­le­nen ücret ta­ri­fe­si ve ta­ri­fe­nin uy­gu­la­ma esas­la­rı 05.06.2009 ta­rih­li ve 27249 sa­yı­lı R.?G.?de ya­yım­la­nan 2009/3 sa­yı­lı Teb­liğ­de be­lir­len­miş­tir. Bu teb­liğ kap­sa­mın­da ka­la­rak, İlçe­miz Yat Ya­naş­ma Yeri Atık Kabul Te­si­si­ne atık ka­bu­lü ile il­gi­li, Çev. Kor. ve Kont. Md. bi­ri­min­ce ha­zır­la­nan 20l8 yılı Gelir Tek­li­fi ek­te­dir. (Ek- l).Söz ko­nu­su Yö­net­me­lik ve Teb­liğ kap­sa­mın­da Datça Yat Ya­naş­ma Yeri Atık Kabul Te­si­si 2019 yılı gelir ta­ri­fe­si tek­li­fi­nin(Ek-2) Plan Bütçe Ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edil­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
20l8 yılı Kesin He­sa­bı­nın ve Atık Kabul Te­si­si 2019 yılı fiyat ta­ri­fe­si­nin Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nun­ca gö­rü­şül­me­si için otu­ru­ma 07.05.2019 Salı günü saat 10:45'te baş­la­mak üzere ara ve­ril­di.
Be­le­di­ye Mec­li­si­miz 07.05.2018 Salı günü saat 10:45'te 1.?birleşi­mi­nin 2.?otu­ru­mu­na baş­la­mak üzere top­lan­dı. Mec­lis üye­le­ri­nin tam ol­du­ğu gö­rü­le­rek otu­rum açıl­dı.

Gün­de­min 4.?mad­de­si olan 2018 yılı Kesin He­sa­bı ile il­gi­li Plan Bütçe Ko­mis­yo­nu ka­ra­rı­nın gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.

2018 YILI GELİR VE GİDER KESİN HE­SA­BI
GELİR KESİN HE­SA­BI:
2018 Yılı gelir büt­çe­miz :31.000.000,00-TL.
2017 yı­lın­dan dev­ren­den öde­nek : 1.000.000,00-TL.
2018 Yılı ger­çek­le­şen gelir :24.342.392,11-TL
01-Ver­gi ge­lir­le­ri : 9.637.350,43-TL
03-Te­şeb­büs ve mül­ki­yet ge­lir­le­ri : 2.376.311,68-TL
04-Alı­nan bağış ve yar­dım­lar : 1.685.921,87-TL
05-Di­ğer ge­lir­ler : 9.470.560,13-TL
06-Ser­ma­ye Ge­lir­le­ri : 1.172.248,00-TL
Olmak üzere top­lam 24.364.254,51-TL gelir elde edil­miş­tir. 2018 yılı net ge­li­ri­miz 24.342.392,11-TL ola­rak ger­çek­leş­miş­tir.
2018 yılı mali yılı gelir büt­çe­si % 78,53 ora­nın­da ger­çek­leş­miş­tir.
2017 yı­lın­dan 2018 yı­lı­na dev­re­den ta­hak­kuk :10.087.557,95-TL
2018 yılı top­lam ta­hak­kuk :34.894.821,89-TL.
2018 Net tah­si­lât :24.342.392,11-TL.
2019 Yı­lı­na dev­re­den ta­hak­kuk :10.530.67,38-TL.
GİDER KESİN HE­SA­BI:
2018 yılı gider büt­çe­miz :31.000.000,00-TL.
2018 yılı bütçe gi­de­ri :24.779.459,15-TL
01-Per­so­nel gi­de­ri : 7.988.920,98-TL
02-Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu Dev.?Prim.?Gi­de­ri : 1.225.969,74-TL
03-Mal ve Hiz­met Alım Gi­de­ri :10.197.254,79-TL
04-Fa­iz Gi­de­ri : 648.921,41-TL
05-Ca­ri Trans­fer­ler : 357.614,95-TL
06-Ser­ma­ye Gi­der­le­ri : 4.360.777,30-TL
2018 Mali yılı gi­de­ri % 79,94 ora­nın­da ger­çek­leş­miş­tir.
Datça Be­le­di­ye­si­nin 2018 mali yılı gelir ve gider büt­çe­si 31.000.000,00-TL. ola­rak be­le­di­ye mec­li­sin­ce kabul edi­lip Kay­ma­kam­lık Ma­ka­mı onayı ile yü­rür­lü­ğe gir­miş­tir. Yıl içe­ri­sin­de büt­çe­nin ye­ter­siz olan bö­lüm­le­ri­ne 7.685.160,00-TL. ak­tar­ma iş­le­mi ger­çek­leş­miş­tir. 2018 yılı büt­çe­sin­den 24.779.459,15 TL ger­çek­leş­miş­tir. 2018 yı­lın­da top­lam 2.373.689,49 TL ema­net he­sap­la­rı­na alı­na­rak 2019 yı­lı­na ak­ta­rıl­mış­tır. 2018 yılı büt­çe­si­nin 24.779.459,15 TL kul­la­nıl­mış, yılı içe­ri­sin­de çe­şit­li ka­lem­ler­de har­ca­ma­sı ger­çek­leş­me­yen 7.220.540,85 TL. öde­nek imha edil­miş olup, 2018 yılı Kesin He­sa­bı 2019 yı­lı­na dev­re­den ta­hak­kuk tah­sil edil­me­di­ğin­den kar­şıt oy kul­lan­mış olup oy­çok­lu­ğu ile kabul edil­di.
Gün­de­min 5.?mad­de­si olan Atık Kabul Te­si­si 2019 yılı fiyat ta­ri­fe­si ile il­gi­li Plan Bütçe Ko­mis­yon ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
İlçe­miz İskele Mah., Liman mev­ki­in­de, Be­le­di­ye­miz so­rum­lu­lu­ğun­da­ki Yat Ya­naş­ma Ye­rin­de, Çev. Kor. Ve Kont. Md. Bi­ri­mi­miz­ce ya­pıl­mış olan ça­lış­ma so­nu­cu, Atık Kabul Te­si­si ku­rul­du­ğu ve Yat Ya­naş­ma Ye­rin­den fay­da­la­nan ge­mi­ler­den kay­nak­la­nan atık­la­rın ka­bu­lü­ne 2018 yılı sezon ba­şın­da baş­lan­dı­ğı ve 2019 yı­lın­da da devam ede­ce­ği Çev. Kor ve Kont. Md. nün 03.05.2019 ta­rih­li mü­zek­ke­re­sin­de be­lir­til­miş­tir. 26.12.2004 ta­rih­li ve 25682 sa­yı­lı R.G. de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe giren Ge­mi­ler­den Atık Alın­ma­sı ve Atık­la­rın Kont­ro­lü Yö­net­me­li­ği­nin 26. mad­de­si uya­rın­ca be­lir­le­nen ücret ta­ri­fe­si ve ta­ri­fe­nin uy­gu­la­ma esas­la­rı 05.06.2009 ta­rih­li ve 27249 sa­yı­lı R.?G.?de ya­yım­la­nan 2009/3 sa­yı­lı Teb­li­ğe göre ha­zır­la­nan Datça Yat Ya­naş­ma Yeri Atık Kabul Te­si­si 2019 yılı Fiyat Ta­ri­fe­si, Be­le­di­ye Mec­li­si­mi­zin 07.05.2019 ta­rih­li otu­ru­mun­da Mec­lis gö­rü­şü­ne su­nul­muş ve Atık Kabul Te­si­si­ne atık ka­bu­lü ile il­gi­li, Çev. Kor. ve Kont. Md. Bi­ri­min­ce ha­zır­la­nan 2019 yılı Gelir Ta­ri­fe­si­nin Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edil­me­si­ne, ko­mis­yon ra­po­run­dan sonra Mec­li­si­miz­ce de­ğer­len­di­ril­me­si­ne karar ve­ril­miş­tir.
Buna göre, 07.05.2019 günü, Ko­mis­yon Baş­ka­nı Hay­ri­ye Bal­kan baş­kan­lı­ğın­da, Üye Hilmi Sezer ve Üye Ser­dar Ören ka­tı­lı­mıy­la, saat 10:15 iti­ba­riy­le, Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı oda­sın­da top­la­nıl­mış­tır.Ya­pı­lan ça­lış­ma ve he­sap­la­ma­lar so­nu­cu, 2019 yı­lın­da da Yat Ya­naş­ma Ye­rin­den fay­da­la­nan tek­ne­ler­den çöp(Mar­pol V) be­de­li alın­ma­ma­sı uygun gö­rül­müş, 2019 Yılı Datça Yat Ya­naş­ma Yeri Atık Kabul Te­si­si Fiyat Lis­te­si ha­zır­lan­mış ve Mec­li­si­miz gö­rü­şü­ne su­nul­ma­sı ko­mis­yo­nu­muz­ca uygun gö­rül­müş­tür.
05.06.2009 tarih ve 27249 sa­yı­lı R.G. de ya­yım­la­nan 2009/3 sa­yı­lı Teb­liğ­de be­lir­ti­len, Datça Yat Ya­naş­ma Yeri Atık Kabul Te­si­si­ne kabul edi­le­bi­lecek atık­lar, sin­ti­ne suyu, atık yağ, atık­su(MAR­POL EK-IV), çöp(MAR­POL EK-V) dir. Teb­liğ­de fiyat bi­ri­mi Euro ola­rak alın­mış­tır. Liman sı­nır­la­rı için­de sefer yapan tek­ne­le­re en fazla %50, sa­iling tek­ne­le­ri, gu­let­ler ve mo­tor­yat­la­ra en fazla %40 in­di­rim uy­gu­lan­mak­ta­dır. Buna göre, örnek ola­rak, atık­su için­he­sap­la­ma yön­te­mi şu şe­kil­de­dir. Özel tek­ne­ler için atık­su bı­rak­ma üc­re­ti = 15 Euro x 0,60 x Euro TL. kar­şı­lı­ğı, gü­nü­bir­lik tur tek­ne­le­ri için atık­su bı­rak­ma üc­re­ti = 15 Euro x 0,50 x Euro TL. kar­şı­lı­ğı­dır. He­sap­la­ma­lar ya­pı­lır­ken gün­lük döviz kuru baz alın­mak­ta­dır, ha­zır­la­nan ta­ri­fe­de % 18 KDV. mik­ta­rı fi­yat­la­ra da­hil­dir.
Plan ve Bütçe Ko­mis­yon ka­ra­rı oy­bir­li­ği ile kabul edil­di.
Ge­li­rin Türü
Ge­li­rin Da­ya­na­ğı
Ge­li­rin Adı Bi­ri­mi (sefer, m3)
KDV Oranı
(%18)
2019 Yılı Gelir Tek­li­fi

Ücret Ge­mi­ler­den Atık Alın­ma­sı ve Atık­la­rın Kont­ro­lü Yö­net­me­li­ği Çer­ce­ve­sin­de Uy­gu­la­na­cak Üc­ret­ler ve Esas­lar
Hak­kın­da Teb­liğ Atık Kabul Te­si­sin­de Tek­ne­ler­den PİSSU (Atık su) Alımı (Se­aling Tek­ne­le­ri, Motor Yat­lar,Gu­let­ler)
Sefer
18%
62,00 ?/Sefer
Ücret Ge­mi­ler­den Atık Alın­ma­sı ve Atık­la­rın Kont­ro­lü Yö­net­me­li­ği Çer­ce­ve­sin­de Uy­gu­la­na­cak Üc­ret­ler ve Esas­lar
Hak­kın­da Teb­liğ
Atık Kabul Te­si­sin­de Tek­ne­ler­den PİSSU
(Atık su) Alımı(Gü­nü­bir­lik Tur Tek­ne­le­ri)
Sefer
18%
52,00 ?/Sefer
Ücret Ge­mi­ler­den Atık Alın­ma­sı ve Atık­la­rın Kont­ro­lü Yö­net­me­li­ği Çer­ce­ve­sin­de Uy­gu­la­na­cak Üc­ret­ler ve Esas­lar
Hak­kın­da Teb­liğ Atık Kabul Te­si­sin­de Tek­ne­ler­den Sin­ti­ni ve Atık yağ Alımı ( Gü­nü­bir­lik Tur Tek­ne­le­ri)
Sefer
18%
120,00?/ SeferÜcret Ge­mi­ler­den Atık Alın­ma­sı ve Atık­la­rın Kont­ro­lü Yö­net­me­li­ği Çer­ce­ve­sin­de Uy­gu­la­na­cak Üc­ret­ler ve Esas­lar
Hak­kın­da Teb­liğ Atık Kabul Te­si­sin­de Tek­ne­ler­den Sin­ti­ne ve Atık Yağ Alımı(Se­aling Tek­ne­le­ri, Motor Yat­lar,Gu­let­ler)
Sefer
18%
145,00?/ Sefer
Ücret 2013/12 Gemi Atık Takip Sis­tem­le­ri
Uy­gu­la­ma Ge­nel­ge­si Mavi Kart Üc­re­ti Adet 18% 10,00 ?
Ücret 2014/12 Gemi Atık Takip Sis­tem­le­ri
Uy­gu­la­ma Ge­nel­ge­si Kayıp Mavi Kart Üc­re­ti Adet 18% 50,00 ?
Gün­de­min 6.?mad­de­si olan İhti­sas Ko­mis­yo­nu Üye se­çi­mi ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
a) İmar Ko­mis­yo­nu Üye­li­ği için; 08.04.2019 ta­rih­li mec­lis top­lan­tı­sın­da Esat Akkın, Vol­kan Ka­ra­ca­oğ­lu ve Haluk Laçin İmar Ko­mis­yo­nu Üye­li­ği­ne bir yıl görev yap­mak üzere ile se­çil­miş olup, de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı­na gerek gö­rül­me­miş­tir.
b) Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nu Üye­li­ği için; Bo­şa­lan ko­mis­yon üye­li­ği­ne Haluk Laçin aday ola­rak gös­te­ril­di. Ya­pı­lan gizli oy­la­ma so­nu­cu Haluk Laçin 5 oy ala­rak Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nu üye­li­ği­ne bir yıl görev yap­mak üzere se­çil­di.
c) Çevre Sağ­lık, Eği­tim ve Genç­lik Ko­mis­yo­nu üye­li­ği için; Bo­şa­lan ko­mis­yon üye­li­ği­ne Halit Berk Bayar aday ola­rak gös­te­ril­di. Ya­pı­lan gizli oy­la­ma so­nu­cu Halit Berk Bayar 5 oy ala­rak Çevre Sağ­lık, Eği­tim ve Genç­lik Ko­mis­yo­nu üye­li­ği­ne bir yıl görev yap­mak üzere se­çil­di.
d) Kül­tür ve Tu­rizm Ko­mis­yo­nu üye­li­ği için; Bo­şa­lan ko­mis­yon üye­li­ği­ne Asla Kaya aday ola­rak gös­te­ril­di. Ya­pı­lan gizli oy­la­ma so­nu­cu Aslı Kaya 5 oy ala­rak Kül­tür ve Tu­rizm Ko­mis­yo­nu üye­li­ği­ne bir yıl Bir son­ra­ki mec­lis top­lan­tı­sı­nın 11.06.2019 Salı günü saat 09:30 da ya­pıl­ma­sı­na oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.

Gün­dem de gö­rü­şü­lecek başka konu ol­ma­dı­ğın­dan otu­ru­ma son ve­ril­di.


Bu haber 633 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer