08-11-2018 17:05 GÜNDEM

BE­LE­Dİ­YE BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA ADAY ADAY­LI­ĞI­NI AÇIK­LA­YAN,CAHİT YAKA; ‘’ DATÇA'YI BEN DEĞİL,BİZ YÖ­NE­TE­CE­ĞİZ’’ DEDİ.

Orhan KESKİNSOY - DATÇA HABER GAZETESİ ( Misafir Yazar) CHP’ den Datça Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­na aday aday­lı­ğı­nı açık­la­yan Cahit Yaka,yap­tı­ğı açık­la­ma­da id­di­alı ko­nuş­tu.

BE­LE­Dİ­YE BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA ADAY ADAY­LI­ĞI­NI AÇIK­LA­YAN,CAHİT YAKA; ‘’ DATÇA'YI BEN DEĞİL,BİZ YÖ­NE­TE­CE­ĞİZ’’ DEDİ.


Cahit Yaka satır baş­la­rıy­la şöyle Dedi;
*Datça'yı BEN değil,Biz yö­ne­te­ce­ğiz. Bu BİZ 'in için­de,Datça'da sü­rek­li otu­ran­lar da var,yaz­lık­çı ola­rak ad­lan­dı­rı­lan va­tan­daş­la­rı­mız da var.
*Datça'yı,sa­de­ce bir ilçe ola­rak dü­şün­mü­yo­rum. Datça,ünlü bir ya­rı­ma­da­dır. Ba­lı­ka­şı­ran'dan bu yana,Re­şa­di­ye Ya­rı­ma­da­sı…Dün­ya­nın pek çok ye­rin­de bir ya­nın­da Ege,öteki ya­nın­da Ak­de­niz olan bir başka yer yok­tur. Datça mer­kez­de de­ni­ze giren(Ak­de­niz)biri,on da­ki­ka sonra Ege De­ni­zi­ne(Ka­ra­köy) gi­re­bi­lir. Böyle ha­ri­ka bir yeri hak et­ti­ği yere ge­tir­mek he­pi­mi­zin gö­re­vi­dir.
*Be­le­di­ye­yi BAŞ­KAN ve ADAM­LA­RI ile yö­net­me­ye­ce­ğiz. Ki­min­le mi yö­ne­te­ce­ğiz? Tüm DATÇA İNSAN­LA­RI'yla…
*Datça'nın yerel de­ğer­le­ri­ni önce ulu­sal bo­yu­ta,ora­dan da ev­ren­sel bo­yu­ta ta­şı­ma­lı­yız. Bunu ya­pa­cak po­tan­si­ye­li­miz var.
*Bu­ra­dan bir mesaj ver­mek is­ti­yo­rum. Datça'da yer­li-ya­ban­cı yok­tur. Datça'da Dat­ça­lı­lar ya­şa­mak­ta­dır.
*Datça'yı öne çı­ka­rır­ken,ül­ke­mi­zin kar­deş­li­ği­ni,bir­lik­te­li­ği­ni unut­muş de­ği­lim. Hatta dünya kar­deş­li­ği­ne ina­nan bi­ri­yim.
*Uzun yıl­lar eği­tim or­du­su­nun kah ne­fe­ri,kah yö­ne­ti­ci­si ola­rak görev yap­tım. De­mok­ra­tik Kitle Ör­güt­le­ri­nin,Sivil Top­lum ör­güt­le­ri­nin iyi bi­len­ler­den bi­ri­yim. Geç­mi­şim­de,bir onur ve mü­ca­de­le anısı ola­rak ta­şı­dı­ğım,TÖB-DER,Eğit-Der,Eğit-Sen,Eği­tim Sen üye­lik ve yö­ne­ti­ci­lik­le­ri bu­lun­mak­ta­dır. Hala böyle ör­güt­le­rin için­de faal ola­rak görev ya­pı­yo­rum.
*Yu­ka­rı­da da be­lirt­ti­ğim gibi,eğer se­çi­lir­sem,Datça'yı Dat­ça­lı­lar­la yö­ne­te­ce­ğim. De­mok­ra­tik Kitle Ör­güt­le­ri,Sivil top­lum ör­güt­le­ri,benim gö­nül­lü da­nış­man­la­rım ola­cak.
*Bana sık sık so­ru­lu­yor:”Pro­je­le­rin neler”diye. Eğer aday­lı­ğım ke­sin­le­şir­se,on­lar­ca pro­je­yi he­pi­niz­le bir­lik­te açık­la­ya­ca­ğım.


Bu haber 904 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer