28-03-2019 20:19 GÜNDEM

BE­LE­Dİ­YE BAŞ­KAN ADAYI FEY­ZUL­LAH GÜ­LA­DA;”ATA­TÜRK­ÇÜ­LÜK BİR YAŞAM Bİ­Çİ­Mİ­DİR SÖZLE OLMAZ”

Sebiha ARSLAN : 31 Mart yerel se­çim­le­ri­ne kısa bir zaman kala Datça Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Fey­zul­lah Gü­la­da seçim ça­lış­ma­la­rı­na ve pro­je­le­ri­ni an­lat­ma­ya devam edi­yor. Git­ti­ği her ma­hal­le­de coşku ile kar­şı­la­nan Gü­la­da pro­je­le­ri­ni sı­ra­sıy­la an­la­tı­yor.

BE­LE­Dİ­YE BAŞ­KAN ADAYI FEY­ZUL­LAH GÜ­LA­DA;”ATA­TÜRK­ÇÜ­LÜK BİR YAŞAM Bİ­Çİ­Mİ­DİR SÖZLE OLMAZ”

 


Datça Be­le­di­ye Baş­kan adayı Fey­zul­lah Gü­la­da Taş­lık gölü üze­ri­ne bu­lu­nan park içe­ri­sin­de ya­pı­la­cak olan Gazi Mus­ta­fa Kemal Genç­lik Mer­ke­zi is­mi­nin üze­rin­den si­ya­set üret­me­ye ça­lı­şan­la­ra Ata­türk­çü­lük dersi verdi.
Gülada  ya­pı­lan eleş­ti­ri­lere “Ata­türk­çü­lük bir yaşam bi­çi­mi­dir sözle olmaz. Mu­asır me­de­ni­yet­ler se­vi­ye­si­ne çık­ma­ya ça­lış­mak­la olur” dedi. 


“Ata­türk­çü­lük sa­de­ce ince bir çizgi de­ğil­dir”

Ma­hal­le top­lan­tı­la­rı­nı sür­dü­ren Datça Be­le­di­ye Baş­kan adayı Gü­la­da neden genç­lik mer­ke­zi­nin is­min­de Ata­türk yok so­ru­su­na cevap verdi. Baş­kan adayı Gü­la­da; “Ta­rih­ten bir haber olan­la­ra ha­tır­la­ta­lım. Gazi'lik un­va­nı Ata­türk'e 1921 yı­lın­da Sa­kar­ya Mey­dan Mu­ha­re­be­sin­den sonra ve­ril­miş­tir. Ata­türk so­ya­dı­nı ise 1934 yı­lın­da al­mış­tır.

Yıl­lar­dır Datça'yı Yö­ne­ten­ler Ata­türk Ve Milli Mü­ca­de­le Kah­ra­man­la­rı­nın İsim­le­ri­nin Ka­çı­nı Ya­pı­lan Eser­le­re Yada Cadde Sokak İs­mi­ne Verdi?

Sa­de­ce bir tek cad­de­ye Ata­türk is­mi­ni verdi. Biz­ler Ata­türk­çü­lü­ğü kal­bi­mi­ze nak­şet­mi­şiz. Ata­türk­çü­lü­ğü yaşam tarzı ola­rak be­lir­le­mi­şiz. 1921 yı­lın­dan iti­ba­ren kro­no­lo­jik sı­ra­la­ma ile isim­le­ri daha proje aşa­ma­sın­day­ken isim­le­ri ver­me­ye baş­la­dık. Ata­türk­çü­lük sa­de­ce ince bir çizgi de­ğil­dir. Sa­de­ce söy­lem­de Ata­türk­çü­lük olmaz. Hiz­met ede­rek, va­tan­da­şı­na ezi­yet et­me­ye­rek, mu­asır me­de­ni­yet­ler se­vi­ye­si­ne ulaş­ma­ya ça­lış­mak­la olur. Ata­türk­çü­lük ha­ma­set­le ya­şa­tıl­maz. Önce ken­di­niz ya­şar­sı­nız ondan sonra ya­şa­tır­sı­nız. Biz bu düs­tur­la ye­ti­şen bir mil­le­tiz” dedi.

“Teh­dit ve Baskı Yap­ma­yın”

Yerel se­çim­le­re kısa zaman kala gö­rev­de bu­lu­nan Be­le­di­ye Baş­ka­nı ta­ra­fın­dan be­le­di­ye ça­lı­şan­la­rı­na ve aile­le­ri­ne bas­kı­la­rın ya­pıl­dı­ğı söy­len­ti­le­ri­ne’ de de­ği­nen  Baş­kan adayı Gü­la­da; “De­mok­ra­si­nin ol­maz­sa ol­ma­sı va­tan­daş­la­rın özgür ira­de­si­ni san­dı­ğa yan­sıt­ma­sı­dır. Kimse va­tan­daş­la­rı­mı­zın özgür ira­de­si­ne gem vu­ra­maz. Son dö­nem­de gelen du­yum­lar ara­sın­da be­le­di­ye ça­lı­şan­la­rı­mı­za ve aile­le­ri­ne baskı ya­pıl­dı­ğı söy­le­ni­yor. Hatta bazı yer­ler­de bas­kı­lar teh­dit se­vi­ye­si­ne de gel­miş. Açık­ça söy­lü­yo­rum kimse va­tan­daş­la­rı­mı­zın temel hakkı na­mu­su olan oy­la­rı­na ipo­tek ko­ya­maz. Kimse teh­dit edip baskı ya­pa­maz. Ya­pan­la­rın he­sa­bı­nı da va­tan­da­şı­mız 31 Mart­ta ce­va­bı­nı ve­re­cek­tir” diye ko­nuş­tu


Bu haber 454 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer