25-02-2021 18:24 GÜNDEM

‘'BAŞ­KA­NIM YI­KIM­LA­RI­MI­ZI EN­GEL­LE,BİZLERİ MAĞ­DUR ETME’’

Sebiha ARSLAN : Me­su­di­ye ma­hal­le sa­kin­le­ri, Datça Be­le­di­ye­si önün­de top­la­na­rak basın açık­la­ma­sı yaptı. Top­la­nan grup Baş­kan Uçar'a ''Yı­kım­la­rı­mı­zı en­gel­le ,ertele bizleri mağ­dur etme!' çağ­rı­sın­da bu­lun­du.

‘'BAŞ­KA­NIM YI­KIM­LA­RI­MI­ZI EN­GEL­LE,BİZLERİ MAĞ­DUR ETME’’

Bu gün  saat 13:00'da Datça Be­le­di­ye­si önün­de toplanan kalabalık grup ,Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar'dan ,yapı kayıt bel­ge­le­ri iptal edi­len ha­ne­le­rin yı­kıl­ma­sı­nın halkı mağ­dur et­ti­ği­ni ,yıkımların durdurulması ve yeni imar planının yürürlüğe girmesine kadar Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ile görüşüp  ertelenmesini talep etti.
Ge­çi­ci imar planı uy­gu­la­nan köyde yerli hal­kın 18 yıl­dır konut edin­me hakkı ol­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Me­su­di­ye köy­lü­le­ri, köyün ger­çek imar pla­nı­nın ni­ha­yet yü­rür­lü­ğe gir­mek üzere ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, ile­ri­de do­ğa­cak mağ­du­ri­yet­le­rin ön­len­me­si için bu sü­reç­te yı­kım­la­rın dur­du­rul­ma­sı­nı is­ti­yor. Köy­lü­le­rin Uçar'dan ta­le­bi ise, daha önce 1+1 ya­pı­laş­ma­da ruh­sat ver­di­ği gibi ba­kan­lık ile gö­rü­şe­rek yıkım so­ru­nu­na çözüm bul­ma­sı.

Köy sa­kin­le­ri­nin yap­tı­ğı basın açık­la­ma­sın­da şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di:
“Me­su­di­ye'de 18 yıl­dır ge­çi­ci imar uy­gu­lan­dı­ğı için özel­lik­le yerel hal­kın konut edin­me hakkı kı­sıt­lan­mış­tır. Kö­yü­mü­zün ger­çek imar pla­nı­nın önü­müz­de­ki gün­ler­de yü­rür­lü­ğe gi­re­ce­ği bi­lin­mek­te­dir. Bu kısa sü­reç­te ve­ri­len yıkım ka­rar­la­rı­nın dur­du­rul­ma­sı ile­ri­de do­ğa­cak mağ­du­ri­yet­le­ri ön­le­ye­cek­tir.
Yıkım ka­rar­la­rı­nı her ne kadar Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ver­miş olsa bile Sayın Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­zın tıpkı 1+1 ya­pı­laş­ma­da ruh­sat ver­di­ği gibi ba­kan­lık ile gö­rü­şe­rek bu so­ru­nu­mu­za çözüm bul­ma­sı­nı talep edi­yo­ruz.
İmar plan­la­rı yü­rür­lü­ğe gir­dik­ten sonra ya­sa­ya uy­ma­yan tüm bi­na­la­rın yı­kıl­ma­sı­na karşı ol­ma­dı­ğı­mız gibi des­tek­li­yo­ruz.​Ka­mu­oyu­na saygı ile du­yu­ru­ruz. Me­su­di­ye Köy­lü­le­ri” '' de­nil­di.
Baş­kan Uçar be­le­di­ye bi­na­sı önün­de­ki ka­la­ba­lık­tan yak­la­şık 10 ki­şi­yi ma­ka­mın­da kabul ede­rek yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da , Va­li­lik ve Ba­kan­lık ile gö­rü­şe­rek bu so­ru­na­ çözüm bul­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım dedi.


Bu haber 2852 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer