10-06-2019 12:25 GÜNDEM

BAŞKAN UÇAR'INDA KATILDIĞI KIYI EGE BELEDİYELER BİRLİĞİ BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİ

Sebiha ARSLAN : Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve CHP Meclis Üyesi Hayriye Balkan ile Tugay Eser ' inde katıldığı ,Kıyı Ege Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği'nin Mayıs Ayı Ola­ğan Genel Kurul Top­lan­tı­sı'nda Konak Be­le­di­ye Baş­ka­nı Abdül Batur, ye­ni­den Kıyı Ege Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği Baş­ka­nı ola­rak se­çil­di.

BAŞKAN UÇAR'INDA KATILDIĞI   KIYI EGE BELEDİYELER BİRLİĞİ BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİ

Bir­li­ğin Mayıs ayı Ola­ğan Mec­lis Top­lan­tı­sı, Se­la­hat­tin Ak­çi­çek Kül­tür Mer­ke­zi'nde ya­pıl­dı.
Top­lan­tı­da se­çi­me ka­tı­lan tüm mec­lis üye­le­re ve üye be­le­di­ye baş­kan­la­rı­na te­şek­kür eden Baş­kan Batur, “YSK'ya git­me­den se­çim­ler bitti” di­ye­rek ko­nuş­ma­sı­na baş­la­dı. Kıyı Ege Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği'nin işini cid­di­ye alan, aktif bir­lik­ler­den biri ol­du­ğu­nu söy­le­yen Batur, “Biz 40 be­le­diy­le yola çık­mış­tık, bugün 93 be­le­di­ye­de­yiz. He­de­fi­miz 100 ra­ka­mı­nı ya­ka­la­mak” diye ko­nuş­tu. Bir­li­ğin tüm be­le­di­ye baş­kan­la­rı­na yol gös­te­ren bir mis­yon üst­len­di­ği­ne dik­kat çeken Batur, be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın ve mec­lis üye­le­ri­nin özlük hak­la­rı­nın mü­ca­de­le­si nok­ta­sın­da da önem­li ça­lış­ma­lar ya­pıl­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı.

Ko­mis­yon­lar be­lir­len­di
Baş­kan, baş­kan ve­kil­le­ri, yedek katip üye­ler ve en­cü­me­nin ger­çek­le­şen oy­la­ma­lar­la be­lir­len­di­ği top­lan­tı­da, plan ve bütçe, ma­hal­li ida­re­ler, çevre, kül­tür ve tu­rizm, imar, kadın fır­sat eşit­li­ği, hukuk, sağ­lık ve or­ga­nik tarım ko­mis­yon­la­rı üye­le­ri de se­çil­di. Konak Be­le­di­ye Baş­ka­nı Abdül Batur, ye­ni­den bir­lik baş­ka­nı ola­rak se­çi­lir­ken, Na­zil­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kür­şat Engin Özcan bi­rin­ci baş­kan ve­ki­li, Ka­ra­bu­run Be­le­di­ye Baş­ka­nı İlkay Gir­gin Er­do­ğan ikin­ci baş­kan ve­ki­li ola­rak be­lir­len­di.
Ed­re­mit Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sel­man Hasan Ars­lan, Çeşme Be­le­di­ye Baş­ka­nı M. Ekrem Oran, Milas Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­ham­met Tokat, Ku­şa­da­sı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ömer Günel, Sel­çuk Be­le­di­ye Baş­ka­nı Filiz Ce­ri­toğ­lu Şen­gel, Nar­lı­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ali Engin ve Kü­çük­ku­yu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Cen­giz Bal­kan bir­li­ğin en­cü­men üye­le­ri ola­rak be­lir­len­di.
Konak Be­le­di­ye­si Mec­lis Üyesi Nes­rin İlk­kut­lav ile Nar­lı­de­re Be­le­di­ye­si Mec­lis Üyesi Ser­pil Akgün asil katip üye, Gü­zel­bah­çe Be­le­di­ye­si Mec­lis Üyesi Sema Özbaş ile Foca Be­le­di­ye­si Mec­lis Üyesi Mu­kad­des Yarba yedek katip üye oldu.
Urla Be­le­di­ye Baş­ka­nı İ. Burak Oğuz, Ka­ra­bağ­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­hit­tin Sel­vi­to­pu, Çiğli Be­le­di­ye Baş­ka­nı Utku Güm­rük­çü, Ke­mal­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rıd­van Ka­ra­ka­ya­lı ve Ga­zi­emir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Halil Arda bir­lik plan bütçe ko­mis­yo­nun­da yer aldı
Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ülgür Gök­han, An­tal­ya Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ümit Uysal, Men­te­şe Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ba­hat­tin Gümüş, Ay­va­lık Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mesut Ergin ve Kar­tal Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gök­han Yük­sel ma­hal­li ida­re­ler; Ber­ga­ma Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Koştu, Boz­kurt Be­le­di­ye Baş­ka­nı Bir­sen Çelik, Na­zil­li Be­le­di­ye Mec­lis Üyesi Ulvi Yıl­dı­rım Ka­ra­man, Me­ne­men Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ser­dar Aksoy ve Şuhut Be­le­di­ye Baş­ka­nı Recep Boz­kurt çevre ko­mis­yon­la­rı­na se­çil­di.

Kül­tür ve Tu­rizm Ko­mis­yo­nu
Bod­rum Be­le­di­ye Baş­ka­nı M. Ahmet Aras, Mu­dan­ya Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hayri Türk­yıl­maz, Bur­ha­ni­ye Be­le­di­ye Mec­lis Üyesi Tarık Erdil, Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı A. Deniz Ata­bay, Mu­rat­pa­şa Mec­lis Üyesi Ali Kuş, kül­tür ve tu­rizm ko­mis­yo­nu üyesi oldu.
İmar Ko­mis­yo­nu:
Ka­ra­bu­run Be­le­di­ye Baş­ka­nı İlkay Gir­gin Er­do­ğan, Ali­ağa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ser­kan Acar, Daz­kı­rı Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Tay­lan, Enez Be­le­di­ye Baş­ka­nı Özkan Gü­nenç ve Kar­şı­ya­ka Be­le­di­ye Baş­ka­nı Cemil Tugay imar ko­mis­yo­nu­na se­çil­di.
Diğer ko­mis­yon üye­le­ri ise şöyle be­lir­len­di:
Kadın Fır­sat Eşit­li­ği Ko­mis­yo­nu:
Bal­ço­va Be­le­di­ye Baş­ka­nı Fatma Çal­ka­ya, Si­vas­lı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hür­ri­yet Şafak, Bay­rak­lı Be­le­di­ye­si Mec­lis Üyesi Nil­gün Al­pas­lan, Buca Be­le­di­ye­si Mec­lis Üyesi Burcu Er­dur­maz, Bo­lu-Mu­dur­nu Mec­lis Üyesi İlknur Kay­mak.
Hukuk Ko­mis­yo­nu:
Efe­ler Be­le­di­ye Baş­ka­nı M. Fatih Atay, Buca Be­le­di­ye Baş­ka­nı Erhan Kılıç, Köy­ce­ğiz Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kamil Cey­lan, Gök­çe­ada Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ünal Çetin, Kır­şe­hir-Ka­man Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ne­ca­ti Çolak.
Sağ­lık Ko­mis­yo­nu:
Erdek Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hü­se­yin Sarı, Söke Be­le­di­ye Baş­ka­nı Le­vent Tun­cel, Bor­no­va Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa İduğ, Si­nop- Gerze Be­le­di­ye Baş­ka­nı Cevat Şen­soy, Zon­gul­dak-Alap­lı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Nuri Tekin.
Or­ga­nik Tarım Ko­mis­yo­nu:
Gü­zel­bah­çe Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ö. Mus­ta­fa İnce, Se­fe­ri­hi­sar Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Ye­tiş­kin, De­re­çi­ne Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ömer Yıl­dız, Tire Be­le­di­ye Baş­ka­nı Salih Ata­kan Duran, Ba­yın­dır Be­le­di­ye Baş­ka­nı Uğur De­mi­re­zen.

Kim­ler ka­tıl­dı?
Top­lan­tı­ya, Bur­dur Ye­şi­lo­va Be­le­di­ye Baş­ka­nı Müm­taz Şener, Ça­nak­ka­le Ay­va­cık Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mesut Bay­ram, Ça­nak­ka­le Kü­çük­ku­yu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Cen­giz Bal­kan, Aydın Na­zil­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kür­şat Engin Özcan, Aydın Efe­ler Be­le­di­ye Baş­ka­nı M. Fatih Atay, Af­yon­ka­ra­hi­sar De­re­ci­ne Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ömer Yıl­dız, Af­yon­ka­ra­hi­sar Daz­kı­rı Be­le­di­ye Baş­ka­nı İsmail Tay­lan, İzmir Men­de­res Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Ka­ya­lar, Ba­lı­ke­sir Bur­ha­ni­ye Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ali Kemal De­ve­ci­ler, Muğla Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­lah Gür­sel Uçar, Muğla Men­te­şe Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ba­hat­tin Gümüş, Bod­rum Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Aras, Ka­ra­bağ­lar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­hit­tin Sel­vi­to­pu, Çeşme Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ekrem Oran, Ba­yın­dır Be­le­di­ye Baş­ka­nı Uğur De­mi­re­zen, Bey­dağ Be­le­di­ye Baş­ka­nı Fe­ru­dun Yıl­maz­lar, Bursa Mu­dan­ya Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hayri Türk­yıl­maz, Ba­lı­ke­sir Ed­re­mit Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sel­man Hasan Ars­lan, Foça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Fatih Gür­büz, Sel­çuk Be­le­di­ye Baş­ka­nı Filiz Çe­ri­toğ­lu Sen­gel, Milas Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­ham­met Tokat, Tire Be­le­di­ye Baş­ka­nı Salih Ata­kan Duran, Nar­lı­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ali Engin, Urla Be­le­di­ye Baş­ka­nı Burak Oğuz, Ga­zi­emir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Halil Arda ve De­niz­li Boz­kurt Be­le­di­ye Baş­ka­nı Bir­sen Çelik ka­tıl­dı. 


Bu haber 797 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer