21-01-2021 14:46 GÜNDEM

BAŞ­KAN UÇAR'A 2021 YILI PRO­JE­LERİNİ SOR­DUK?

Sebiha ARSLAN : Ka­ra­köy ve Eme­ci­k’e çok amaç­lı salon ,Kız­lan Ma­hal­le­si­ne Halı saha Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, 2021 yılı pro­je­le­ri­ne iliş­kin de­ğer­len­dir­me­de bu­lun­du. İlçeye çok amaç­lı iki salon ve 1 halı saha yap­ma­yı dü­şün­dük­le­ri­ni söy­le­di.

BAŞ­KAN UÇAR'A 2021 YILI PRO­JE­LERİNİ SOR­DUK?

Baş­kan Uçar söz­le­ri­ne ''Pan­de­mi sü­re­si içe­ri­sin­de be­le­di­ye­mi­zin ge­lir­le­ri çok fazla ge­liş­mi­yor, bü­yü­mü­yor, emlak ver­gi­le­ri çok za­ma­nın­da tah­sil edil­mi­yor. Ama yine de biz mü­ca­de­le­mi­zi en iyi şe­kil­de ver­me­miz ge­re­ki­yor. Yine ça­lış­ma­la­rı­mı­zı, prog­ram­la­rı­mı­zı en iyi şe­kil­de oluş­tur­ma­mız ge­re­ki­yor. 2021 yılı içe­ri­sin­de Ka­ra­köy'e daha önce bir söz ver­miş­tim. Ka­ra­köy sü­rü­cü kur­su­nun ol­du­ğu yere çok amaç­lı bir salon dü­şü­nü­yo­ruz. Zaten yılda bir kaç düğün olu­yor. Ama­cı­mız düğün sa­lo­nu değil, çok amaç­lı salon .Yap­ma­ya ça­lış­tı­ğı­mız yeri Pazar yeri ola­rak dü­şü­nü­yo­rum yani ço­ğun­luk­la Pazar yeri oluş­tu­rup Pazar yeri ola­rak kul­la­nıl­ma­sı­nın orada çok ge­ti­ri­si ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Çünkü Ka­ra­köy, Datça – Bod­rum ya da Bod­rum – Datça fe­ri­bot se­fer­le­ri­nin ol­du­ğu bir ma­hal­le­miz o ma­hal­le, o gü­zer­gâh üze­rin­de ya­pa­ca­ğı­mız çok amaç­lı sa­lo­nun Pazar yeri ola­rak­tan kul­la­nı­la­rak­tan köy ürün­le­ri­nin daha rahat sa­tı­la­bi­le­ce­ği, Bod­rum'dan gelen tü­ke­ti­ci­nin orda is­te­di­ği malın taze ürün­le­ri­ni alıp, kul­la­na­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Bunun için 2021 yı­lın­da Ka­ra­köy'deki çok amaç­lı sa­lo­nun mut­la­ka te­me­li­ni atmak is­ti­yo­rum''.
''Kız­lan Ma­hal­le­miz­de bir halı saha pro­je­miz var. Onun sö­zü­nü de daha önce ver­miş­tim ama bu Pan­de­mi­den do­la­yı­sıy­la artık halı sa­ha­lar çok kul­la­nıl­mı­yor ,çok ace­le­si yok diye dü­şün­müş­tüm. Ama tabi hayat böyle git­me­yecek, genç­le­ri­mi­zin spora ih­ti­ya­cı var. Orda da bir halı saha pro­je­si­ni 2021 yı­lın­da ha­ya­ta ge­çir­mek is­ti­yo­rum.
Mec­lis top­lan­tı­sın­da be­lirt­ti­ğim gibi Eme­cik Ma­hal­le­miz­de çok amaç­lı bir sa­lo­nun hayır sever va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan ya­pı­la­ca­ğı­nı, iyi bir proje ol­du­ğu­nu söy­le­miş­tim. Ha­yır­se­ver va­tan­daş­lar­la be­ra­ber ha­ya­ta ge­çi­rir­sek bana göre ya­pa­ca­ğı­mız büyük bir ya­tı­rı­mın te­me­li­ni 2021 yı­lın­da ata­rız diye dü­şü­nü­yo­rum. Tabi bizim asli gö­rev­le­ri­miz­den biri, açıl­ma­yan yol­la­rı­mı­zı, ya­pıl­ma­yan park­la­rı­mı­zı büt­çe­mi­zin doğ­rul­tu­sun­da, va­tan­daş­la­rı­mı­zı yazın toz­dan, kışın ça­mur­dan kur­tar­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Bun­la­rın de­va­mı ola­cak. Bun­lar zaten yap­ma­mız ge­re­ken işler. Ama­cı­mız hu­zur­lu bir top­lum ya­rat­mak. Ama­cı­mız Datça' da ya­şa­yan her va­tan­da­şı­mı­zı, huzur için­de, barış için­de, mo­ti­vas­yo­nu yük­sek, hoş görü, içe­ri­sin­de ya­şat­mak, bunun için­de eli­miz­den gelen bütün ça­lış­ma­la­rı, va­tan­daş­la­rı­mız­dan gelen bütün ta­lep­le­ri en iyi şe­kil­de ye­ri­ne ge­ti­re­rek­ten ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­re­ce­ğiz'' dedi.


Bu haber 952 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer