15-08-2019 22:25 GÜNDEM

BAŞKAN UÇAR ''İMAR BARIŞINDAN YARARLANMAYAN TÜM KAÇAK YAPILARI YIKACAĞIM, YERLE BİR EDECEĞİM ! ''

Sebiha ARSLAN Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar Datça Be­le­di­ye­si ola­ğan Ağus­tos ayı Mec­lis top­lan­tı­sında gündem dışı zerzeniş' te bulunarak , basın mensubu ve toplantıya katılan arkadaşların yanında söylüyorum '' İmar barışından yararlanmayan tüm kaçak yapıları yıkacağım yerle bir edeceğim ''dedi.

BAŞKAN UÇAR ''İMAR BARIŞINDAN YARARLANMAYAN TÜM KAÇAK YAPILARI YIKACAĞIM, YERLE BİR EDECEĞİM ! '' Başkan Uçar özetle yaptığı konuşmada '' Jan­dar­ma, be­le­di­ye ve vatandaş ola­rak gös­ter­di­ği­miz bütün ça­ba­la­ra ve uya­rı­la­ra rağ­men, 2017 yı­lın­dan sonra ya­pı­lan ya­pı­lar­ devam edi­yor. BEN ‘DATÇA'NIN DOĞAL YA­PI­SI­NI BOZ­DUR­MA­YA­CA­ĞIM' 2017 yılı 31 Ara­lık ta­ri­hin­den sonra ya­pı­lan ya­pı­lar, çı­ka­rı­lan af'tan, yani İmar ba­rı­şından ya­rar­la­na­ma­ya­cak; yı­kı­la­cak. 'Yap­ma­yın' di­yo­ruz, devam edi­yor­lar. Kim­den ce­sa­ret alı­yor­lar, bi­le­mi­yo­ruz. 'Af çı­ka­cak' di­yor­lar. '2019' u kap­sa­ya­cak' di­yor­lar. Be­le­di­ye tu­ta­nak tu­tu­yor, yıkım için süre ve­ri­li­yor, yü­rüt­me­yi dur­dur­mak için idare mah­ke­me­si­ne gi­di­yor­lar. Bu imar affı ol­du­ğu sü­re­ce bu so­run­lar olu­yor. İmar af­fın­da süre uza­tıl­dık­ça uza­tı­lı­yor. Fo­toğ­raf çekip in­ter­net üze­rin­den imar af­fın­dan ya­rar­lan­mak için baş­vu­ru­yor­lar; bunu yap­mak çok zor bir şey değil ki. Ben 'Datça'nın doğal ya­pı­sı­nı boz­dur­ma­ya­ca­ğım' ı söy­le­dim; sö­züm­de du­ra­ca­ğım; boz­dur­ma­ya­ca­ğım; yık­tı­ra­ca­ğım... Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­nın bu ko­nu­da­ki söy­lem­le­ri de bir­bi­ri­ni tut­mu­yor.Vatandaşla karşı karşıya zor durumda kalıyoruz .Bugün için 34 yapı tes­pit edil­di. Arkadaşlar bunları sı­ra­sıy­la, yıkacağız. Önce, ayın 19'da Ray ken­tin ya­kı­nın­da­ki bi­na­yı yık­mak­la işe baş­layacağız.Sonra Yola sıfır olan bir binayı Me­su­di­ye me­zar­lı­ğı­nın ya­kı­nın­da­ki ya­pı­yı yıkacağız. Neye ve kime gü­ve­ne­rek ya­pı­yor­lar an­la­ya­mı­yo­ruz. İmar ba­rı­şın­da ya­rar­la­nan ama ya­sa­ya uygun ol­ma­yan bütün bi­na­la­r, ister pre­fab­rik olsun ister be­to­nar­me ol­sun­lar yı­ka­ca­ğım ,yerle bir ede­ce­ğim.Artık başkan yap dedi o yüzden yaptım dedikodularına son ve­re­ce­ğim.'' ESNAF ÖNCE KU­RA­LA UYU­YOR, SONRA YE­Nİ­DEN BİL­Dİ­Ğİ­Nİ YA­PI­YOR. UTAN­MA DUY­GU­SU YOK, ONUR­LU BİR DAV­RA­NIŞ DEĞİL. Sa­hil­le­rin kul­la­nı­mı ko­nu­sun­da da çok şi­ka­yet­çi­yim. Dert­li­yim. Za­bı­ta­yı yol­lu­yo­ruz. İnsan Hak­la­rı Ku­ru­lu'nda karar aldık. Şez­long­la­rın kul­la­nı­mın­da benim '5 m2' ye bir şez­long ko­nul­sun' öne­rim vardı, gerçi kabul edil­me­di; ama her şez­long arası 3 m ola­cak. Esnaf önce ku­ra­la uyu­yor, sonra ye­ni­den bil­di­ği­ni ya­pı­yor. Utan­ma duy­gu­su yok, onur­lu bir dav­ra­nış değil. İnsan sö­zün­de dur­ma­lı. İnsan, za­bı­ta­nın ka­pı­sı­na gelip dur­ma­sın­dan uta­nır, o da yok. Bu kadar da olmaz.Ben, öte­den beri 'va­tan­da­şı yazın toz­dan kur­ta­ra­mı­yor­sak, kışın ça­mur­dan kur­tar­ma­lı­yız; ya da tersi diye sa­vu­nup gel­mi­şim­dir. Bu çer­çe­ve­de, Or­ta­ca Be­le­di­ye­si­nin ekip­man­la­rı­nı kul­la­na­rak, ge­rek­li yağ, zift ?si­pa­ri­şi ve­ril­di. Bazı yol­la­rı elden ge­çi­re­ce­ğiz. Çok bir bütçemiz yok yetişmeye çalışıyoruz ama her yere ye­te­mi­yo­ruz. Bunu da pe­şi­nen söylemek istiyorum'' dedi. Toplantı öncesi ayrıca söz alan CHP Meclis üyesi, Datça'daki araç sa­yı­sı­nı' nın 14 binlerde olduğunu ve günden güne arttığını ge­rek­çe gös­te­re­rek, araç mu­aye­ne is­tas­yo­nu­nun devamlı Datça'da da olması gerektiği, Mar­ma­ris'te ol­ma­sın­dan ve gidip gel­me­ler­den kay­nak­la­nan maddi ve zaman kay­bı­nı ön­le­mesi için be­le­di­ye ta­ra­fın­dan girişimde bulunulması ge­rek­liliğinden bahsetti. Başkan Uçar ise bu konu hakkında çalışma başlatılması için talimat verileceğini söyledi.
Bu haber 862 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer