12-01-2021 11:52 GÜNDEM

BAŞKAN UÇAR; İMAR BARIŞI UMUDUYLA KİMSE KAÇAK YAPI YAPMASIN

Sebiha ARSLAN : Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar Gazetemize açıklamada bulunarak ''İmar Barışı umuduyla kimse kaçak yapı yapmasın. Kaçak yapıyı savunamıyoruz. Vatandaşın binası yıkılırken çok üzülüyoruz. Hem bizi hem kendilerini üzmesinler '' dedi.

BAŞKAN UÇAR; İMAR BARIŞI UMUDUYLA KİMSE KAÇAK YAPI YAPMASIN

Datça'daki kaçak ya­pı­lar­la il­gi­li her zaman söy­le­di­ğim tek bir  şey var. Ke­sin­lik­le kaçak yapı ya­pıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ğini  her bir va­tan­da­şı­mı­zın ya­nın­da dile ge­ti­ri­yo­rum. Ama Datça'da kaçak ya­pı­lar bugün baş­la­ma­dı. Datça'da kaçak ya­pı­la­rın ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı­ğı tarih 1985'lerde . Ül­ke­min hiç bir ye­rin­de İl Özel İda­re­le­ri köy­ler­de ruh­sat dü­zen­le­mez­ken Datça'da Muğ­la'­mız­da köy­le­rin­de ruh­sat­sız Yapı yap­ma­nın yasak ol­du­ğu­nu ve cezai işlem uy­gu­lan­dı­ğı ta­ri­h baş­la­ngıcı 1985. İşte o gün­den bu güne Datça il­çe­mizde kaçak ya­pı­lar­la in­san­lar ko­nu­şu­yor. Belki de çok ya­kım­lar ol­ma­dı. Belki de bun­lar­la çok mü­ca­de­le ol­ma­dı. Bu za­ma­na kadar kaçak yapı ya­pan­la­rın ya­nı­na kar kaldı, 2017'de çıkan imar ba­rı­şı ile be­ra­ber bu ya­pı­la­r ya­sal­laş­tı .Yapı kul­lan­ma izin­le­ri alın­dı ,yani yapı kul­la­nım bel­ge­si ola­rak­tan ya­pı­la­rın ya­sal­laş­tı­ğı bir süreç oluş­tu. Ama bu demek de­ğil­dir­ ki her yıl imar ba­rı­şı çı­ka­cak her yıl yapı kayıt bel­ge­le­ri dü­zen­le­necek . Böyle bir kural yok böyle bir ya­sa­nın çık­ma­sı da müm­kün değil.
Şimdi 2017'den önce yapan ar­ka­daş­la­rı­mız şu anda ya­pı­la­nı kul­la­nı­yor­lar. Ama her zaman söy­le­di­ği­miz gibi artık 2017 imar ba­rı­şı çık­mış her kes yapı kul­la­nım bel­ge­le­ri­ni aldı. Bun­dan sonra imar ba­rı­şı çık­ma­sı müm­kün değil. Bu ko­nu­da kaçak yapı yap­ma­yın diye bütün va­tan­daş­la­rı­mı­za söy­lü­yo­rum .Geçen mec­lis­te­' de bunu dile ge­tir­dim. 2018 yı­lın­da ya­pıl­dı­ğı ke­sin­leş­miş ve Yapı kayıt bel­ge­le­ri iptal edil­miş 38 tane bi­na­nın yı­kı­mı söz ko­nu­su. Bun­la­rın bir kısmı va­tan­daş­la­rın kendi ta­ra­fın­dan yı­kıl­dı bir kısmı iha­le­yi alan firma ta­ra­fın­dan yı­kıl­dı. So­nuç­ta bun­la­rın yı­kı­mı zaman içe­ri­sin­de ger­çek­le­şecek. Ger­çek­ten de kendi vic­da­nı­mı din­li­yo­rum. Bu gün kaçak yapı ya­pan­la­rın bi­na­la­rı yı­kı­lır­ken ger­çek­ten çok üzü­lü­yo­rum. Bu in­san­lar bel­ki ­de bütün bi­ri­kim­le­ri­ni oraya ak­tar­dı­lar imar ba­rı­şı çı­ka­cak umut­la­rıy­la bun­la­rı yap­tı­lar. Bu gün yı­kı­ma gitt­iği­niz zaman o bi­na­nın yı­kıl­dı­ğı­nı gör­dü­ğüm zaman ger­çek­ten çok üzü­lü­yo­rum. Ama ya­sa­lar kar­şı­sın­da kaçak ya­pı­nın sa­vu­nu­la­cak her hangi bir yasal da­ya­na­ğı yok .Lüt­fen kaçak ya­pı­yı sa­vu­na­mı­yo­ruz kaçak ya­pı­yı yap­ma­nın yasal bir da­ya­na­ğı yok .Va­tan­daş­la­rı­mız lüt­fen kaçak yapı yap­ma­sın­lar. On­la­rın kaçak yapısı yı­kılırken mutlu ol­mu­yo­ruz. Ne ken­di­le­ri üzül­sün nede biz­le­ri üz­sün­ler. Lüt­fen bu aşa­ma­dan bu za­man­dan sonra izin­siz kaçak yapı yap­ma­yın’’ dedi.

1914 Sayılı  Cuma sayımızda manşete taşıdığımız ''Yılın İlk Belediye Meclis Toplantısı Yapıldı'' haberimizde Başkan Gürsel Uçarın '' Vatandaşın evi yıkılırken vicdanım sızlamıyor. Kaçak yapı kabul edilemez cümlesi''  Sanmayın ki vatandaşın evi yıkılırken vicdanım sızlamıyor. Kaçak yapı kabul edilemez '' olacaktır. Okurlarımıza saygıyla duyurulur. 


Bu haber 1116 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer