06-08-2020 17:58 GÜNDEM

BAŞ­KAN UÇAR ''HAK­KIN­DAN GELEMİYORUZ''

Sebiha ARSLAN : Datça Be­le­di­ye Mec­li­si A.Gür­sel Uçar Baş­kan­lı­ğın­da ola­ğan Ağus­tos ayı Mec­lis top­lan­tı­sı­nı ger­çek­leş­tir­di. Pan­de­mi son­ra­sı ikin­ci mec­lis top­lan­tı­sı ön­ce­si ko­nu­şan Baş­kan Uçar '' Bay­ram do­la­yı­sıy­la bütün otel ve sa­hil­le­rin dolu ol­ma­sı­na de­ği­ne­rek '' Datça'ya her­kes ge­le­bi­lir .Her­kes ta­ti­li­ni ya­pa­bi­lir.?Ama Datça'yı kir­le­te­mez va­tan­daş­la­rı­mız du­yar­lı ol­ma­sı lazım.?Kalaba­lı­ğın­da et­ki­siy­le çöp çok .Ele­ma­nı­mız eksik.?Mev­sim­lik işçi bu­la­mı­yo­ruz.Va­tan­daş­la­rı­mız du­yar­sız '' dedi.Baş­kan Uçar si­tem­li ko­nuş­ma­sın­da baş ede­mi­yo­ruz an­la­mı­na gelen hak­kın­dan ge­le­mi­yo­ruz cüm­le­si­ni kul­lan­dı.

BAŞ­KAN UÇAR ''HAK­KIN­DAN GELEMİYORUZ''

YETİŞEMİYORUZ ÇARESİZ KA­LI­YO­RUZ
Uçar söz­le­ri­nin de­va­mın­da ''Hangi res­to­ran­tı­mız bay­ram­da de­zen­fek­te yaptı ,doldu taştı her yer ye­ti­şe­mi­yo­ruz,ça­re­siz ka­lı­yo­ruz.Kont­rol­süz çadır ku­ran­la­rı tes­pit edip mü­da­ha­le edi­yo­ruz. Ama sabah gidip ba­kı­yo­ruz yine aynı yerde ça­dı­rı­nı kur­muş, yatıp du­ru­yor gö­rü­yo­ruz. Kay­ma­kam­lık­ta Em­ni­yet­te,Jan­dar­ma­da he­pi­miz ça­re­siz ka­lı­yo­ruz va­tan­da­şı­mız ma­ale­sef du­yar­sız.''

DAT­ÇA­YA SAL­DI­RI VAR ''
Datça özel ve güzel bir yer. Dağı taşı so­ru­yor­lar bu­ra­ya ne ya­pa­bi­li­riz diye. Datça' ya kor­kunç bir sal­dı­rı var''.

AK PARTİ GRUBU ADINA KO­NU­ŞAN HALUK LAÇİN HAL­KIN İSTEK­LERİNİ ve İLÇENİN SO­RUN­LA­RI­NI GÜN­DE­ME GETİRDİ
Ak Parti İl ve İlçe Mec­lis üyesi Haluk Laçin ise hem hal­kın şi­ka­yet ve öne­ri­le­ri­ni hem de ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­le­ri mad­de­ler ha­lin­de sözlü öner­ge ile mec­li­se sundu.
Laçin ''Pan­de­mi sü­re­cin­de çocuk park­la­rı­nın ye­te­ri kadar de­zen­fek­te ya­pıl­ıp yapılmadığını ,Kont­rol­süz çadır ku­ru­lu­mu­nun do­ğa­ya ve çev­re­ye zarar ver­di­ği­ni bir an önce mü­da­ha­le edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni ,Pa­la­mut­bü­kü' nün alt ya­pı­sı­nın her geçen gün bü­yü­dü­ğü­nü ve deniz kir­li­li­ği­nin artık gözle gö­rü­le­bi­lir hale gel­di­ği­ni ve yine bir an önce mü­da­ha­le edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni ,özel­lik­le pa­zar­cı­la­rın tek çift uy­gu­la­ma­sın­dan do­la­yı hem eko­no­mik hem ürün an­la­mın­da mağ­dur ol­duk­la­rı­nı ve bu du­ru­mun üre­ti­ci­ye ver­miş ol­du­ğu zararı so­ru­nu,Genç­le­rin ve ço­cuk­la­rın kötü alış­kan­lık­lar­dan uzak tu­tu­la­bil­me­si için spo­run öne­mi­ne de­ği­ne­rek ,İlçe­de­ki Spor fa­ali­yet­le­ri­nin eksik  ye­te­ri kadar ol­ma­dı­ğı­nı , Yıl­lar­dır Datça'ya spor an­la­mın­da hiz­met veren ve aynı za­man­da üc­ret­siz Datça Be­le­di­ye­si­nin su spor­la­rı başta olmak üzere diğer spor dal­la­rın­da ders verip bir çok ödül ve ba­şa­rı elde eden Beden Öğ­ret­me­ni Murat Kars­lı' nın  gö­nül­lü yü­rüt­tü­ğü gö­re­vi­ne neden son ve­ril­di­ği yada kal­ma­sı için ne gibi bir yap­tı­rım uygulandığını, sözlü öner­ge ile mec­li­se sundu.

CHP MECLİS ÜYESİ CAN CAN­BEY '' NE OLA­CAK''
CHP İl ve İlçe Mec­lis üyesi Can Can­bey ise mad­de­ler ha­lin­de ,Ese­na­da ne ola­cak ?,Dorya Oteli ne ola­cak ?Yı­kı­lan öğ­ret­men evi ne ola­cak ,17-18 yıl­dır atıl bir şe­kil­de duran TURAŞ ne ola­cak dedi.​Can­bey ömür bi­ti­yor hala bu­ra­lar pej­mür­de bir şe­kil­de du­ru­yor. Bun­la­rın il­gi­li­le­ri kim ,kim il­gi­le­ni­yor.​Bu­ra­lar ne ola­cak'' dedi.

'Çöp ve Moloz Dökme'alanı be­lir­len­di
Datça'da yıl­lar­dır dere ya­tak­la­rı ke­nar­la­rın­da bi­ri­ken çöp ve mo­loz­lar en­di­şe ve­ri­ci bo­yut­la­ra ulaş­mış­tı. Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı Datça'da 2017'den sonra ya­pı­lan tüm kaçak bi­na­la­rın yı­kı­mı için be­le­di­ye­ye baş­vur­du ve ge­rek­li per­so­nel ve ma­ki­ne des­te­ği sağ­la­ya­ca­ğı­nı açık­la­dı. Be­le­di­ye yet­ki­li­le­ri ise yı­kım­dan önce haf­ri­yat yeri so­ru­nun çö­zül­me­si ge­rek­ti­ği­ni, aksi tak­dir­de kaçak bi­na­lar­dan çı­ka­cak mo­lo­zun çev­re­ye büyük zarar ve­re­ce­ği­ni be­lirt­ti. Bunun üze­ri­ne ha­re­ke­te geçen Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı so­ru­nu gi­der­mek için Orman Ba­kan­lı­ğı'ndan yer tah­si­sin­de bu­lun­du. Datça'da Çöp ve Moloz Döküm ala­nı­nın Kargı De­re­si'nde (Es­ki­den '' Yar­bay İnşaat'a ki­ra­la­nan maden iş­let­me­si'' ala­nı­na ) ola­ca­ğı be­lir­til­di. Yet­ki­li­ler, çöp döküm ala­nı­nın oluş­tu­rul­ma­sı­nın ar­dın­dan Datça'da 2017'den sonra ya­pı­lan tüm kaçak bi­na­la­rın yı­kı­la­ca­ğı be­lir­til­di.
Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan 04.08.2020 Salı günü 9.30 da ger­çek­le­şen top­lan­tı­da

l- Kesin hesap ile il­gi­li plan ve bütçe ko­mis­yo­nu ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si
2- Co­vid- 19 sal­gın has­ta­lı­ğı ne­de­niy­le borç­lanan er­te­len­me­si ile il­gi­li plan ve bütçe ko­mis­yo­nu ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si
3- Atık Kabul Te­si­si 2020 yılı fiyat ta­ri­fe­si ile il­gi­li plan ve bütçe ko­mis­yo­nu ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si gerçekleşti.


Bu haber 1369 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer