27-03-2021 18:27 GÜNDEM

BAŞ­KA­N AK­BU­LUT: “BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Sebiha ARSLAN : Muğla Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti (MGC) Baş­ka­nı Sü­ley­man Ak­bu­lut, Datça ve Mar­ma­ris' li mes­lek­taş­la­rıy­la bir araya geldi. Baş­kan Ak­bu­lut, ce­mi­yet ola­rak hi­ye­rar­şik ya­pı­dan zi­ya­de aile an­la­yı­şı­na sahip ol­duk­la­rı­nı be­lirt­ti. Her­ke­sin dü­şün­ce ve is­tek­le­ri­ni kar­şı­la­ma nok­ta­sın­da ortak aklı ön plana al­dık­la­rı­nı kay­de­den Ak­bu­lut, “Muğla'nın en köklü basın mes­lek ku­ru­lu­şu ola­rak her zaman büyük bir aile­yiz ve mes­lek­taş­la­rı­mı­zın her türlü sı­kın­tı­sı­nı ortak akıl­la çözme ama­cın­da­yız” dedi.

BAŞ­KA­N AK­BU­LUT: “BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Mar­ma­ris' te dü­zen­le­nen kah­val­tı or­ga­ni­zas­yo­nu­na, Datça'da görev yapan basın men­sup­la­rın­dan, Ga­ze­te­miz Genel Yayın Yö­net­me­ni ve So­rum­lu Yazı İşleri mü­dü­rü – TRT Haber ve Ana­do­lu Ajan­sı Datça mu­ha­bi­ri Se­bi­ha Ars­lan ile İhlas Haber Ajan­sı Datça mu­ha­bi­ri Meh­met Ölmez ve Mar­ma­ris'teki ga­ze­te­ci­ler ka­tıl­dı. Soh­bet ha­va­sın­da geçen bu­luş­ma­da ko­nuş­ma yapan MGC Baş­ka­nı Sü­ley­man Ak­bu­lut, ka­tı­lım sağ­la­dık­la­rı için ga­ze­te­ci­le­re te­şek­kür ile baş­la­dı. Muğla Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti ola­rak mes­lek­taş­la­rı­nın her türlü sı­kın­tı­sı­nı çöz­mek için ça­lış­tık­la­rı­nı be­lir­ten Ak­bu­lut, ce­mi­yet ola­rak yö­ne­tim ve baş­kan gibi hi­ye­rar­şik değil bütün üye­le­riy­le bir aile ya­pı­sı için­de ha­re­ket et­tik­le­ri be­lirt­ti. Ak­bu­lut ko­nuş­ma­sı­na “Muğla Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti ola­rak her zaman bir üst se­vi­ye­ye çık­mak için ça­lı­şı­yo­ruz. Bunu hep be­ra­ber ve omuz omuza yap­ma­ya gay­ret edi­yo­ruz. Mes­lek­taş­la­rı­mı­zın so­run­la­rı­nı il­gi­li mer­ci­ler­le çözme ama­cın­da­yız. Aile kül­tü­rü­nü her zaman ön plan­da tu­tu­yo­ruz. Bu gö­rev­le­rin gelip ge­çi­ci ol­du­ğu­nun far­kın­da­yız. Der­di­miz, hoş bir seda bı­rak­mak ve yap­tı­ğı­mız iş­ler­le unu­tul­maz­lar ara­sın­da bizim de bir im­za­mız olsun. Ce­mi­ye­ti­miz çok ezber bozan iş­le­re de imza attı. Muğla böl­ge­sin­de­ki bütün say­gı­de­ğer ga­ze­te­ci ar­ka­daş­la­rı­mı­zı tek bir çatı al­tın­da top­la­dık. Muğla ili­nin en köklü basın mes­lek ku­ru­lu­şu ola­rak güzel et­kin­lik­le­re imza at­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Ben yap­tım oldu dü­şün­ce­sin­den zi­ya­de ka­tı­lım­cı bir an­la­yı­şı be­nim­se­ye­rek ortak akıl­la ha­re­ket edi­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.


Bu haber 1767 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer