24-06-2020 17:17 GÜNDEM

‘’BARİKATLAR AVUKATLARI DURDURAMAZ’’ AÇIKLAMASI

Sebiha ARSLAN : Çoklu baro sisteminin önünü açan yeni yasa tasarısı ile ilgili olarak Baro temsilcilerinden oluşan Avukatların Ankara'ya yürüyüşünün engellenmesi üzerine , Muğla Barosu Datça temsilciliği adına Avukat Ali Kurt ve Datça'da ki bazı avukatlar Pazartesi günü saat 16:00 da (22.06.2020) Datça Adliyesi önünde cüppelerini giyip yaşanan olayı eş zamanlı basın açıklaması ve alkışlarla kınadılar.

‘’BARİKATLAR AVUKATLARI DURDURAMAZ’’ AÇIKLAMASI

Gerçekleşen Protesto açıklamasını,  Muğla Barosu Datça  temsilciliği adına  Avukat Ali Kurt  yaptı. “Bu olay Türk hukuk tarihine kara bir leke olarak geçmiştir” diyen Kurt  açıklamasında ; Barolar Birliği Başkanı Avukat Metin Feyzioğlu' nu istifaya davet etti.Kurt açıklamasının devamında ''


De­ğer­li Mes­lek­taş­la­rım, Kıy­met­li Mi­sa­fir­ler
Ya­zı­lı ve Gör­sel Ba­sı­nı­mı­zın de­ğer­li tem­sil­ci­le­ri,
Si­ya­sal İkti­dar bir sü­re­dir ba­ro­la­rın seçim sis­te­mi­ni de­ğiş­tir­mek ya da çoklu baro diye isim­len­di­ri­le­bi­lecek bir ya­pı­lan­ma üze­rin­de ça­lış­ma­lar yü­rüt­mek­te­dir.
Bu yan­lış­tan dö­nül­me­si ama­cıy­la baro baş­ka­nı­mız Avu­kat Cum­hur Uzun'un da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu pek çok baro baş­ka­nı­nın 19 Ha­zi­ran 2020 ta­ri­hin­de An­ka­ra'ya doğru baş­lat­mış ol­du­ğu “SA­VUN­MA YÜ­RÜ­YOR” ey­le­mi An­ka­ra gi­ri­şin­de Polis ta­ra­fın­dan hu­ku­ka ay­kı­rı bir şe­kil­de ba­ri­kat ku­ru­la­rak en­gel­len­miş - dur­du­rul­muş­tur.
Yü­z o­tuz bin avu­ka­tın 83 mil­yon va­tan­da­şın hak­la­rı için yü­rü­yen baro baş­kan­la­rı kendi ül­ke­le­ri­nin baş­ken­ti­ne gi­re­me­mek­te­dir­ler.
Bu durum Türk Hukuk Ta­ri­hi­ne Kara Bir Leke Ola­rak Geç­miş­tir!
Or­ta­ya çıkan gö­rün­tü­ler de­mok­ra­si ve hukuk mü­ca­de­le­miz için utanç kay­na­ğı­dır.
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti, hukuk dev­le­ti­dir!
Ana­ya­sa­mı­zın 25.​mad­de­si­ne göre “Her­kes, dü­şün­ce ve ka­na­at hür­ri­ye­ti­ne sa­hip­tir.”
Ana­ya­sa­mı­zın 26. Mad­de­si­ne göre “Her­kes, dü­şün­ce ve ka­na­at­le­ri­ni söz, yazı, resim veya başka yol­lar­la tek ba­şı­na veya toplu ola­rak açık­la­ma ve yayma hak­kı­na sa­hip­tir.”
Ve yine Ana­ya­sa­mı­zın 34.​maddesin­de de be­lir­til­di­ği gibi “Her­kes, ön­ce­den izin al­ma­dan, si­lah­sız ve sal­dı­rı­sız top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yü­şü dü­zen­le­me hak­kı­na sa­hip­tir. “
Bu çer­çe­ve­de Ana­ya­sal bir hak olan top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yü­şü­nün ve ifade öz­gür­lü­ğü­nün en­gel­len­me­si ana­ya­sal bir suç­tur.
Bu hakkı en­gel­le­yen­ler tarih önün­de uta­na­cak­lar­dır.
Bu günde dahi Baro Baş­kan­la­rı­nın kar­şı­sın­da duran, hatta geç­ti­ği­miz gün­ler­de baro baş­kan­la­rı­nı hedef gös­te­ren Ba­ro­lar Bir­li­ği baş­ka­nı Av.​Metin Fey­zi­oğ­lu, bu utan­cın baş so­rum­lu­la­rın­dan­dır.
Haklı ve onur­lu yü­rü­yü­şü­nü ta­mam­la­yan Baro Baş­kan­la­rı­nın Ata­mı­zın Hu­zu­ru­na çık­ma­sı­na, ve hatta An­ka­ra'ya bile gir­me­si­ne izin ve­ril­mez­ken Avu­kat Metin Fey­zi­oğ­lu'nun Anıt­ka­bir'e zi­ya­ret­te bu­lun­ma­sı ba­ri­kat­lar ar­dın­da dur­du­ru­lan Baro baş­kan­la­rı­nın kar­şı­sın­da dur­du­ğu­nun gös­ter­ge­si olup tem­sil et­ti­ği ma­ka­mın de­ğer­le­ri ile büyük bir çe­liş­ki­dir.
Av.​Faruk Erem'lerin, Av.Öz­de­mir Özok' ların ve daha bir­çok kıy­met­li baş­kan­la­rın baş­kan­lık et­ti­ği Ba­ro­lar Bir­li­ği mev­cut baş­ka­nı, Avu­kat­lık ya­sa­sı­nı biz­zat çiğ­ne­miş­tir.
Bizi tem­sil et­me­di­ği­ni de­fa­lar­ca dile ge­tir­di­ği­miz bir­lik baş­ka­nı­nı ye­ni­den ve der­hal is­ti­fa­ya davet edi­yo­ruz.
Baro Baş­kan­la­rı­nın hak arama yü­rü­yü­şü­nü hu­ku­ka ay­kı­rı bir şe­kil­de en­gel­le­yen si­ya­sal ik­ti­da­rı bu yan­lı­şın­dan der­hal dön­me­ye ve hukuk dev­le­ti ol­ma­nın ge­rek­le­ri­ne uygun ha­re­ket et­me­ye davet edi­yo­ruz.
Mü­ca­de­le­miz ba­ğım­sız sa­vun­ma- ba­ğım­sız yargı için­dir. Bu mü­ca­de­le­yi so­nu­na kadar hep bir­lik­te sür­dü­re­ce­ğiz.
Barikat­lar Avu­kat­la­rı Dur­du­ra­maz!


Bu haber 3220 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer