01-01-1970 03:00 YAŞAM

BAL VE BADEM ÜRETİCİLERİ KAYIT DIŞIYLA MÜCADELE İSTEDİ

İlçe­miz­de bal ve badem ürün­le­ri sek­tö­rü­nün ara­nı­lan mar­ka­sı ha­li­ne gelen Sındı Ta­rım­sal Kal­kın­ma Ko­ope­ra­ti­fi, hak­sız re­ka­be­te yol açan kayıt dışı üre­tim­le mü­ca­de­le edil­me­si­ni is­te­di.

BAL VE BADEM ÜRETİCİLERİ  KAYIT DIŞIYLA MÜCADELE İSTEDİ

Tarım Ba­kan­lı­ğı'ndan al­dı­ğı üre­tim izni bel­ge­siy­le, Datça ilçe mer­ke­zi­ne 20 ki­lo­met­re me­sa­fe­de­ki Sındı Ma­hal­le­si'nde yer alan eski okul bi­na­sın­da başta bal badem ve zey­tin­ya­ğı olmak üzere çe­şit­li ürün­ler yapan Sındı Ta­rım­sal Kal­kın­ma Ko­ope­ra­ti­fi, 10 yılda bü­yü­dü. Ku­ru­lu­şun­dan iti­ba­ren ge­li­şen ko­ope­ra­ti­fin bugün ortak sa­yı­sı 60'a ulaş­tı.
Hal­kın gü­ve­ni sa­ye­sin­de bugün böl­ge­nin en etkin ve en güçlü ko­ope­ra­ti­fi ha­li­ne gel­dik­le­ri­ni söy­le­yen Ko­ope­ra­tif Baş­ka­nı Ömer Ohan, "Tarım Ba­kan­lı­ğı'ndan al­dı­ğı­mız gıda üre­tim izin bel­ge­siy­le üre­tim ya­pı­yo­ruz. Pa­ket­le­me ser­vi­si kur­duk. Ko­ope­ra­tif­te çam ve çiçek balı üre­ti­mi ya­pı­yo­ruz. Zey­tin ve sızma zey­tin­ya­ğı üre­ti­yo­ruz. 
Datça'nın nurlu, ak ve sıra ba­dem­le­ri­ni tüm Tür­ki­ye'ye ta­nıt­tık. Bir çok ödül almış olan ba­lı­mı­zı ko­ru­ma­mız gerek.?Bi­lin­di­ği üzere ödül sa­hi­bi olan ba­lı­mız sokak sa­tı­cı­la­rın­dan ko­run­ma­lı."dedi.

‘SO­KAK­TA BAL SA­TAN­LAR DE­NET­LENSİN’
En büyük sı­kın­tı­la­rı­nın kayıt dışı fa­ali­yet­ler ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ömer Ohan açık­la­ma­sı­nı şöyle sür­dür­dü:"Bütün zor­luk­la­rın üs­te­sin­den gel­dik ama böl­ge­de­ki kayıt dışı fa­ali­yet­ler­le baş ede­mi­yo­ruz. Ko­ope­ra­tif ola­rak üre­tim ko­şu­la­rı­nı har­fi­yen uy­gu­lu­yor, ver­gi­mi­zi ödü­yo­ruz. Kayıt dışı fa­ali­yet gös­te­ren­ler ise sağ­lık­sız ko­şul­lar­da ürün pa­zar­la­ya­rak hak­sız ka­zanç elde edi­yor­lar. 
Adam arıcı değil, bir baş­ka­sın­dan satın alı­yor so­kak­ta bal sa­tı­yor. De­ne­tim­ci gel­di­ğin­de, 'kendi ürü­nüm' diyor. Dünya ge­ne­lin­de açık pazar yer­le­ri var­dır. Üre­ti­ci pazar gün­le­ri oraya gider ürünü satar. Ama gün boyu, gece gün­düz so­kak­ta satış ya­pı­yor­sa, bu üre­ti­ci­lik değil ti­ca­re­te gi­ri­yor. Sa­tı­cı­nın üre­ti­ci olup ol­ma­dı­ğı­nı tes­pit etmek çok kolay. Üre­ti­ci­le­rin kaydı var. Kont­rol et­sin­ler kimin üre­ti­ci ol­du­ğu or­ta­ya çıkar.
 Yazın gelin bakın ko­ope­ra­ti­fin et­ra­fın­da en az 10 tane kayıt dışı satış yapan tez­gah ku­ru­lu­yor. 
Hak­sız re­ka­bet be­li­mi­zi bü­kü­yor. Kal­kın­ma ko­ope­ra­tif­le­ri bu ko­şu­lar al­tın­da nasıl ayak­ta ka­la­bi­lir?(DATÇA HABER)”


Bu haber 1804 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer