28-03-2019 18:57 GÜNDEM

BAĞIMSIZ ,DATÇA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU! ‘’Demokratik Bir Yarış İçin Hodri Meydan!’’

‘’Sır Gibi Sak­lan­dım! Yok Sa­yıl­dım,Saf Dışı Edil­dim,Ça­lı­şan Üre­ten Be­le­di­ye An­la­yı­şı ile Siz Datça Hal­kı­mı­zı 31 Mart Ta­ri­hin­de Hiz­met­le Bu­luş­tu­ra­ca­ğım ,Ka­rar­lı­yım So­nu­na Kadar Mü­ca­de­le­mi Bı­rak­ma­ya­ca­ğım Tak­dir Datça Hal­kı­nın­dır'' Sebiha ARSLAN : Son gün­ler­de Datça'nın en çok ko­nu­şu­lan ismi ha­li­ne gelen, önce CHP Datça Be­le­di­ye Baş­kan ADAY ADAYI , şimdi ise Ba­ğım­sız Datça Be­le­di­ye Baş­kan Adayı olan Ser­kan İğci ver­di­ği de­meç­te dos­yam sümen altı ya­pıl­dı id­di­asın­da bu­lun­du.

BAĞIMSIZ  ,DATÇA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU!  ‘’Demokratik Bir  Yarış İçin Hodri Meydan!’’

 

Ba­ğım­sız Datça Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Ser­kan İğci' nin yap­tı­ğı açık­la­ma­sı çok ko­nu­şu­la­cak ve bir o ka­dar­da sor­gu­la­na­cak,sor­gu­la­ta­cak tarz da . İğci  Ba­ğım­sız adaylığını açıklaması  ve iddia et­ti­ği açık­la­ma­sı­nda  şu cüm­le­le­ri söy­le­di

'' Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si (CHP) Datça Be­le­di­ye Baş­kan Aday Aday­lı­ğı baş­vu­ru­mu ,19 Ekim­' de ger­çek­leş­tir­dim. Aday­lık alın­dı bel­ge­si şah­sı­ma ve­ril­me­di. Dos­yam gün­ler­ce bek­le­til­di. Aday­lık baş­vu­rum ta­ri­hin­den iti­ba­ren İl baş­kan­lı­ğı­na ve Genel mer­ke­ze bil­di­ril­me­di.?Aday aday­la­rı ta­nış­ma top­lan­tı­sı­na davet edil­me­dim.Sır gibi sak­lan­dım yok sa­yıl­dım saf dışı edil­dim. Adli sicil kay­dım­da hiç bir sa­bı­ka kay­dım ol­ma­dı­ğı halde malum hak­lar ta­ra­fım­dan is­ten­di. Parti tü­zü­ğü­ne göre malum hak­lar aday adayı ol­ma­ma engel ol­ma­dı­ğı halde ba­ha­ne gös­te­ri­le­rek dos­yam sümen altı ya­pı­la­rak ,ge­cik­ti­ri­le­rek, il baş­kan­lı­ğı ve genel mer­ke­ze gön­de­ril­me­di. Aday aday­lık­la­rın be­lir­len­me­sin­den üç gün önce dos­yam genel mer­ke­ze kargo yolu ile gön­de­ril­di. CHP posta ser­vi­si yerel yö­ne­tim­le­re dos­ya­mı sevk etti. Ada­yın be­lir­len­me­sin­den bir gün önce dos­yam yerel yö­ne­tim­le­re ulaş­tı. Araş­tır­ma­la­rı­mın so­nun­da 7 aday adayı ol­ma­sı ge­re­kir­ken 6 aday ada­yı­nın ismi vardı.Genel mer­ke­zin lis­te­sin­de is­mi­min ol­ma­ma­sı üze­ri­ne genel sek­re­ter­li­ğe di­lek­çe ya­za­rak is­mi­min ol­ma­dı­ğı bil­dir­dim.?Er­te­si sabah di­lek­çe­min ce­vabı­nı al­ma­yı bek­ler­ken CHP Datça ada­yı­nın açık­lan­dı­ğı­nı öğ­ren­dim. De­mok­ra­tik bir yarış ol­ma­dı. Dos­yam parti mec­li­si­ne karar or­ga­nı­nın önüne çı­ka­rıl­ma­dı. Dos­yam sümen altı ya­pıl­dı.Ya­pı­lan hak­sız­lı­ğa karşı yıl­ma­dan mü­ca­de­le­me devam etmek için par­tim­den is­ti­fa edip ba­ğım­sız aday ol­ma­ya karar ver­dim.?Ya­pı­lan hak­sız­lı­ğın hu­kuk­suz­lu­ğun hak­la­rım gasp edil­me­si beni Dat­ça­'ya hiz­met et­mek­ten alı­ko­ya­mayacak.Ka­rar­lı­yım so­nu­na kadar mü­ca­de­le­mi bı­rak­ma­ya­ca­ğım tak­dir Datça hal­kı­nın­dır. Kimi seç­sen se­çi­lir man­tı­ğı­nı kı­ra­ca­ğım. Ça­lı­şan üre­ten be­le­di­ye an­la­yı­şı ile siz Datça hal­kı­mı­zı 31 Mart ta­ri­hin­de hiz­met­le bu­luş­tu­ra­ca­ğım.Demokratik Bir Yarış İçin Hodri Meydan '' dedi.


Bu haber 1879 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer