24-12-2019 11:06 GÜNDEM

BA­ĞIM­LI­LIK­LA MÜ­CA­DE­LE İÇİN DOĞA YÜ­RÜ­YÜ­ŞÜ­NE ÇIK­TI­LAR

Rıza EZER : Kazım Yıl­maz Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu ba­ğım­lı­lık­la mü­ca­de­le et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da, cep te­le­fon­la­rı­nı ka­pa­ta­rak doğa yü­rü­yü­şü dü­zen­len­di.

BA­ĞIM­LI­LIK­LA MÜ­CA­DE­LE İÇİN DOĞA YÜ­RÜ­YÜ­ŞÜ­NE ÇIK­TI­LAR

 

Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si Datça Kazım Yıl­maz Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu, sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­si kap­sa­mın­da ba­ğım­lı­lık­la mü­ca­de­le et­kin­li­ği dü­zen­len­di. Bu çer­çe­ve­de okul ida­re­ci­le­ri, öğ­re­tim gö­rev­li­le­ri ve öğ­ren­ci­ler­den olu­şan yak­la­şık 100 ki­şi­lik grup doğa yü­rü­yü­şü yaptı.
Yük­se­ko­kul önün­den baş­la­yan yü­rü­yüş Eski Datça Ma­hal­le­si ve Hı­zır­şah Ma­hal­le­sin de son buldu. Aynı gü­zer­gah­tan dö­nüş­le sona eren 10 ki­lo­met­re­lik yü­rü­yüş, yak­la­şık 3 saat sürdü. Et­kin­lik bo­yun­ca Cep te­le­fon­la­rı ka­pa­tıl­dı.


Bu haber 666 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer