27-02-2018 11:39 GÜNDEM

BADEM ÇİÇEĞİ FESTİVALİMİZ FOTOĞRAF YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİYLE SONA ERDİ

İlçe­miz­de bu yıl ilk defa dü­zen­le­nen Badem Çi­çe­ği Fes­ti­va­li, fo­toğ­raf ya­rış­ma­sı ödül tö­re­ni ile son buldu.?Cumhuri­yet Mey­da­nı'nda dü­zen­le­nen ödül tö­re­ni ön­ce­si, gi­ta­rist Yunus Emre Yal­çın­ka­ya ve klar­net­te Özgür Pa­zar­lı iki­li­si, enst­rü­man­tal müzik kon­se­ri verdi. İki­li­nin Ege yö­re­si ez­gi­le­ri ile ke­yif­li anlar ya­şa­dı. Fes­ti­va­lin son et­kin­li­ği ise fo­toğ­raf ya­rış­ma­sı ödül tö­re­ni oldu.

BADEM ÇİÇEĞİ FESTİVALİMİZ FOTOĞRAF YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİYLE SONA ERDİ

Datça'da 16-18 Şubat ta­rih­le­ri ara­sın­da dü­zen­le­nen 'Badem Çi­çe­ği' ko­nu­lu fo­toğ­raf ya­rış­ma­sın­da, 45 ka­tı­lım­cı­nın 180 eseri de­ğer­len­dir­me­ye alın­dı. Jüri üye­le­ri Rıza Ezer, Can Can­bey, Ci­han­gir Genç ve İskan Kazak'ın ta­ra­fın­dan ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me so­nu­cu, Mar­ma­ris Dev­let Has­ta­ne­si'nde gö­rev­li psi­ko­log Gözde Bahar Kars'ın fo­toğ­ra­fı bi­rin­ci­li­ğe değer bu­lun­du. İkin­ci­li­ği Datça'dan öğ­ret­men Nilay Mis­de­de' nin eseri, üçün­cü­lü­ğü ise yine Datça'dan emek­li ga­ze­te­ci Tülay Şak­ra­ker' in fo­toğ­ra­fı ka­zan­dı. Datça Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan bi­rin­ci gelen ese­rin sa­hi­bi­ne 3 bin TL, ikin­ci­ye 2 bin TL, üçün­cü­ye ise 1000 TL ödül ve­ril­di.
Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ödül tö­re­nin­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, ''Datça'nın badem çi­çek­le­ri ile güzel ol­du­ğu­nu diye ge­ti­rip, "Ancak bu gü­zel­lik­le­ri fo­toğ­raf­lar­la ölüm­süz­leş­tir­mek daha da güzel. Bu ya­rış­ma­ya ka­tı­la­rak, Datça'nın gü­zel­lik­le­ri­ni fo­toğ­raf­la­yan tüm ya­rış­ma­cı­la­ra te­şek­kür edi­yo­rum" dedi.

       (Sebiha ARSLAN


Bu haber 2720 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer