19-11-2020 17:27 GÜNDEM

AVM LERDE KASİYER­LERİN(ÇA­LI­ŞAN­LA­RIN) ÇİLESİ

Orhan KESKİNSOY : *Ken­di­ni­zi bir­kaç da­ki­ka­lı­ğı­na ka­si­ye­rin ye­ri­ne koyar mı­sı­nız? Sanki ta­mir­ci gi­bi­ler,senin,benim boz­duk­la­rı­mı da onlar dü­zel­ti­yor… AVM'ye gir­di­niz, raf­lar­dan mal se­çer­ken, onu ora­dan al­dı­nız, bunu bu­ra­dan. Tam ye­ri­ne koy­ma­dı­nız.

AVM LERDE KASİYER­LERİN(ÇA­LI­ŞAN­LA­RIN) ÇİLESİ

 

Mey­ve­le­ri seç­ti­niz, seb­ze­le­ri ka­rış­tır­dı­nız, ba­zı­sı­nı yere dök­tü­nüz.
Sonra ka­sa­ya gel­di­niz. Ka­sa­da, bir kı­zı­mız veya oğ­lu­muz var. Fi­yat­lar­dan ona dert yan­ma­ya baş­la­dı­nız. Mal­la­rın üze­ri­ne eti­ket­le­ri onlar ko­yu­yor ya, sanki ke­yif­le­rin­den ko­yu­yor­lar. De­ğiş­tir di­yor­lar de­ğiş­ti­ri­yor­lar.
50 ku­ruş­luk sakız için 100 TL uza­tı­yor­su­nuz, pa­ra­nın üs­tü­nü azı­cık geç verse sitem edi­yor­su­nuz.
Bu sal­gın dö­ne­min­de iş­le­ri daha da zor­laş­mış du­rum­du.
İki de bir:
-Lüt­fen me­sa­fe­ni­zi korur mu­su­nuz? İka­zı­nı da yap­mak zo­run­da­lar…
Kaç ki­şiy­le karşı kar­şı­ya ge­li­yor­lar? Yüz­

 

le­rin­de sü­rek­li bir te­
dir­gin­lik!
Şöyle ka­sa­ya git­ti­ği­niz­de, en ya­kı­nı­nız gibi bakın o ço­cuk­la­ra…Oraya ka­si­yer ola­rak alın­mış­tı­lar oysa. Ka­si­yer­lik­ten başka her şeyi ya­pı­yor­lar..Tır­la­rın ge­tir­di­ği mal­la­rı onlar in­di­ri­yor.
Bir kıs­mı­nı de­po­ya ,bir kıs­mı­nı raf­la­ra o ka­si­yer ola­rak gör­dü­ğü­nüz genç­ler yer­leş­ti­ri­yor­lar Bazen yemek bile yi­ye­mi­yor­lar.
Datça'da an­la­tı­lan an­lam­da büyük ma­ğa­za ol­ma­dı­ğı için, yö­ne­ti­ci po­zis­yo­nun­da­ki yet­ki­li­ler de bu iş­le­ri ya­pı­yor­lar.
Al­dık­la­rı ücret yap­tık­la­rı işin ya­nın­da de­ve­de kulak. Ba­zı­la­rı­nın sözde sen­di­ka­la­rı var. Ama ben bu za­ma­na kadar, Datça'da mar­ket­ler­de ça­lı­şan iş­çi­le­rin(ça­lı­şan­la­rın) hak­kı­nı ara­yan bir sen­di­ka ne duy­dum ne gör­düm.
Ağır iş­çi­ler yani.
Ken­di­ni­zi, kı­zı­nı­zı, oğ­lu­nu­zu bir­kaç da­ki­ka­lı­ğı­na bu genç­le­rin ye­ri­ne koyun, ka­sa­da­ki ço­cuk­la­ra öyle dav­ra­nın …
Sizin o raf­lar­da ,sebze meyve tez­gah­la­rın­da bozup ,bı­rak­tık­la­rı­nı­zı onlar dü­zel­ti­yor.
Bir ba­kı­ma ta­mir­ci­lik ya­pı­yor­lar. Yani biz­le­rin boz­duk­la­rı­nı onlar dü­zel­ti­yor.
Önce en te­pe­de­ki­le­re ses­le­ni­yo­rum. Bu ka­si­yer­le­rin asli gö­rev­le­ri­ne dön­me­si­ni sağ­la­yın.
Sonra siz tü­ke­ti­ci­ler­den is­te­ğim, biraz em­pa­ti yap­ma­nız…


Bu haber 1097 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer