11-03-2019 22:05 GÜNDEM

ATA­TÜRK'ÜN İSTİKLAL MARŞI İÇİN SÖZ­LERİ

Sebiha ARSLAN : İstik­lal Marşı'nın Kabulü ve Meh­met Akif Ersoy'u anma gü­nün­de İstik­lal Marşımızın Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si'nde ka­bu­lü­nün 98. yıl dö­nü­mü­nü kut­lu­yor ,Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ü, İstik­lal Mar­şı­mı­zın şairi Meh­met Akif Ersoy ve bütün İstik­lal Kah­ra­man­la­rı­mı­zı bir kez daha min­net ve rah­met­le anı­yo­ruz. Kur­tu­luş Sa­va­şı sı­ra­sın­da, vatan şairi Meh­met Akif Ersoy ta­ra­fın­dan ya­zı­lan İstik­lal Marşı hak­kın­da Büyük Önder Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk şu söz­le­ri söy­le­miş­tir:

ATA­TÜRK'ÜN İSTİKLAL MARŞI İÇİN SÖZ­LERİ

Kur­tu­luş Sa­va­şı sı­ra­sın­da, vatan şairi Meh­met Akif Ersoy ta­ra­fın­dan ya­zı­lan İstik­lal Marşı hak­kın­da Büyük Önder Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk şu söz­le­ri söy­le­miş­tir:
“Bu marş bizim in­kı­la­bı­mı­zı an­la­tır, in­kı­la­bı­mı­zın ru­hu­nu an­la­tır.Bunu ne unut­mak ne de unut­tur­mak la­zım­dır.
İstik­lal Mar­şın­da, is­tik­lal da­va­mı­zı an­lat­ma­sı ba­kı­mın­dan büyük bir ma­na­sı olan mıs­ra­lar var­dır.
Benim en be­ğen­di­ğim yeri de bu­ra­sı­dır:
'Hak­kı­dır hür ya­şa­mış bay­ra­ğı­mın hür­ri­yet;
Hak­kı­dır Hakk'a tapan mil­le­ti­min is­tik­lal!'
Benim, bu mil­let­ten asla unut­ma­ma­sı­nı is­te­di­ğim mıs­ra­lar, işte bun­lar­dır.
Hür­ri­yet ve is­tik­lal aşkı bu mil­le­tin ru­hu­dur.
Ta­ri­he bakın, bütün mil­let­le­rin bir esa­ret ve hür­ri­yet­siz­lik devri ge­çir­dik­le­ri bir ha­ki­kat­tir.
Dünya ta­ri­hin­de, fa­sı­la­sız, hür­ri­yet ve is­tik­la­li­ni mu­ha­fa­za ve mü­da­faa etmiş bir mil­let var­dır:Türk­ler İstik­lal Mar­şı­nın bu pa­sa­jı­nı oluş­tu­rur­lar.
Asır­lar bo­yun­ca söy­len­me­li ve bütün yar ve ağyar an­la­ma­lı­dır ki;Türk'ün Mete hi­ka­ye­sin­de ol­du­ğu gibi her şeyi hatta en mah­rem his­le­ri bile teh­li­ke­ye gi­re­bi­lir; fakat hür­ri­ye­ti asla!
Bu pa­sa­jı her vakit tek­rar et­tir­mek,bunun için la­zım­dır.
Bu de­mek­tir ki efen­di­ler, Türk'ün hür­ri­ye­ti­ne do­ku­nu­la­maz.”
KISACA İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ
Ma­arif Ve­ka­le­ti, Türk Kur­tu­luş Sa­va­şı'nın baş­la­rın­da, İstik­lâl Harbi'nin milli bir ruh içe­ri­sin­de ka­za­nıl­ma­sı im­kâ­nı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la 1921'de bir güfte ya­rış­ma­sı dü­zen­le­di. Ya­rış­ma­ya top­lam 724 şiir ka­tıl­dı. Eser gön­de­ren­ler ara­sın­da Kazım Ka­ra­be­kir, Hü­se­yin Suat Yal­çın, İsak Fer­ra­ra, Mu­hit­tin Baha Pars ve Ke­ma­let­tin Kamu gibi ta­nın­mış isim­ler de vardı. “Ça­nak­ka­le Şe­hit­le­ri” ve “Bül­bül” gibi şi­ir­le­rin sa­hi­bi Meh­met Akif'in “Mil­le­tin ba­şa­rı­la­rı­nın para ile övü­le­me­ye­ce­ği­ni” dü­şün­dü­ğü için ya­rış­ma­ya ka­tıl­mak is­te­me­di­ği bi­li­nir.
Son şiir gön­der­me ta­ri­hi olan 23 Ara­lık 1920'den sonra Eği­tim Ba­kan­lı­ğı güf­te­le­ri in­ce­le­miş ancak iç­le­rin­de İstik­lal Marşı ola­bi­lecek bir eser bu­la­ma­mış­tı. Meh­met Akif, Ma­arif Ve­ki­li Ham­dul­lah Suphi Bey'in ken­di­si­ne yaz­dı­ğı 5 Şubat 1921 ta­rih­li davet mek­tu­bun­dan sonra fik­ri­ni de­ğiş­ti­re­rek An­ka­ra'daki Ta­ced­din Der­ga­hı'ndaki oda­sın­da,Türk Or­du­su­na hitap et­ti­ği şiiri ka­le­me aldı ve ba­kan­lı­ğa tes­lim etti. Şi­ir­de, şair Kur­tu­luş Sa­va­şı'nın ka­za­nı­la­ca­ğı­na olan inan­cı­nı, Türk as­ke­ri­nin yü­rek­li­li­ği­ne ve öz­ve­ri­si­ne gü­ve­ni­ni, Türk ulu­su­nun ba­ğım­sız­lı­ğa, Hakk'a, yur­du­na ve di­ni­ne bağ­lı­lı­ğı­nı dile ge­tir­miş­tir. Hamdul­lah Suphi Bey, Âkif'in şi­iri­nin önce cep­he­de asker ara­sın­da okun­ma­sı­na karar verdi. Batı Cep­he­si Ko­mu­tan­lı­ğı­na gön­de­ri­len şiir, as­ke­rin be­ğe­ni­si­ni ka­zan­dı.İstik­lâl Marşı, 17 Şubat 1921 ta­ri­hin­de Ha­ki­mi­yet-i Mil­li­ye ve Se­bi­lür­re­şad ga­ze­te­le­rin­de ya­yın­lan­dı, on iki gün sonra ise Konya'da Öğüt ga­ze­te­sin­de yer aldı.
Ön ele­me­yi geçen yedi şiir 12 Mart 1921'de Mus­ta­fa Kemal'in baş­kan­lı­ğı­nı yap­tı­ğı mec­lis otu­ru­mun­da tar­tış­ma­ya açıl­dı. Meh­met Âkif'in şiiri mec­lis kür­sü­sün­de Ham­dul­lah Suphi Bey ta­ra­fın­dan okun­du.Şiir okun­du­ğun­da mil­let­ve­kil­le­ri büyük bir he­ya­ca­na ka­pıl­dı ve diğer şi­ir­le­rin okun­ma­sı­na gerek gö­rül­me­di.Bazı me­bus­la­rın iti­raz­la­rı­na rağ­men Meh­met Akif'in şiiri coş­ku­lu al­kış­lar­la kabul edil­di. (Alıntıdır)


Bu haber 543 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer