06-12-2019 10:31 GÜNDEM

ATA­TÜRK'E BORÇ­LU­YUZ!

Rıza EZER : Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Datça Şube Başkanı Bekir Şahin 05 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme Hakkının verilmesinin 85. yıl dönümü nedeniyle eş zamanlı basın açıklamasında bulundu.

ATA­TÜRK'E BORÇ­LU­YUZ!

 

Başkan Şahin'in Datça ADD dernek binasında Pazartesi (05.11.2019) günü yaptığı açıklamada ''

Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin Ku­ru­cu­su Büyük Önder Gazi Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜR­K 5 Ara­lık 1934'de bütün dün­ya­nın hay­ran­lı­ğı­nı ka­za­nan bir çı­kış­la ka­dın­la­ra mil­let­ve­ki­li se­çil­me hak­kı­nı ta­nı­dı.

“Top­lu­mun bir ya­rı­sı top­rak­la­ra zin­cir­le bağlı iken, diğer bir ya­rı­sı­nın yük­sel­me­si müm­kün müdür?” sözü bu ko­nu­da­ki bakış açı­sı­nın net an­la­tı­mı­dır.
Milli Kur­tu­luş Sa­va­şı'nda ka­dın­la­rı­mı­zın, va­ta­nın her ye­rin­de mü­ca­de­le­ye ka­tı­lım­la­rı, dünya ta­ri­hin­de say­gıy­la anıl­mak­ta­dır. Büyük Dev­rim­ci ATA­TÜRK; “dün­ya­da hiç­bir mil­le­tin ka­dı­nı ben Ana­do­lu ka­dı­nın­dan daha fazla ça­lış­tım, mil­le­ti­mi kur­tu­lu­şa ve za­fe­re gö­tür­mek­te Ana­do­lu ka­dı­nı kadar emek ver­dim di­ye­mez.”söz­le­riy­le bunu teyit et­mek­te­dir.

ATA­TÜRK Tür­ki­ye'sinde,08 Şubat 1935'de ger­çek­le­şen genel se­çim­ler­de, 17 kadın, mil­let­ve­ki­li ola­rak TBMM'de yer al­mış­tır. Av­ru­pa'nın ve dün­ya­nın büyük kaosa, 2. Dünya Sa­va­şı'na sü­rük­len­di­ği bir dö­nem­de, Tür­ki­ye böy­le­ce yine fark ya­rat­mış­tır.
Mil­let ola­rak ATA­TÜRK'e çok şey borç­lu­yuz. Ka­dı­nıy­la, er­ke­ğiy­le, gen­ciy­le, ço­cu­ğuy­la… Mil­le­ti­mi­zin her bir fer­di­ni bu so­rum­lu­lu­ğun bi­lin­cin­de ol­ma­ya ça­ğı­rı­yo­ruz.
Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği ça­tı­sı al­tın­da, bin­ler­ce kadın üye­miz, yö­ne­ti­ci­le­ri­miz ve şube baş­kan­la­rı­mız Büyük ATA­TÜRK'e min­net du­ya­rak ça­lış­mak­ta­dır. So­rum­lu­luk duy­gu­suy­la, büyük öz­ve­riy­le mü­ca­de­le veren tüm kadın üye­le­ri­mi­zin ve ka­dın­la­rı­mı­zın Seçme ve Se­çil­me Hak­kı­ka­zan­ma­la­rı­nın yıl dö­nü­mü­nü kut­lu­yo­ruz.


Bu haber 425 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer