17-07-2019 17:30 GÜNDEM

ATA­TÜRK­ÇÜ DÜ­ŞÜN­CE REH­BERLİĞİNDE GİDİLME­YEN YOLUN SONU FETÖ'DÜR…

Sebiha ARSLAN : Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği Datça Şu­be­si, 15 Tem­muz FETÖ hain darbe gi­ri­şi­mi­nin 3.yıl­dö­nü­mü­nü do­la­yı­sıy­la yurt ge­ne­lin­de eş za­man­lı basın açık­la­ma­sı dü­zen­le­di.

ATA­TÜRK­ÇÜ DÜ­ŞÜN­CE REH­BERLİĞİNDE GİDİLME­YEN YOLUN SONU FETÖ'DÜR…


ADD Datça Şube Baş­ka­nı Bekir Şahin 'in  der­nek bi­na­sın­da yap­tı­ğı basın açık­la­ma­sı şu şe­kil­de ''15 Tem­muz FETÖ hain darbe gi­ri­şi­mi­nin 3.yıl­dö­nü­mü­nü idrak edi­yo­ruz. Hemen ve gu­rur­la be­lirt­me­li­yiz ki dar­be­le­rin kar­şı­sın­da duran bir büyük de­mok­ra­tik kitle ör­gü­tü­yüz. Çünkü bi­li­yo­ruz ki dar­be­le­rin asıl he­de­fi Cum­hu­ri­yet Dev­ri­mi ol­muş­tur. 12 Mart ve 12 Eylül söy­le­dik­le­ri­mi­ze somut ör­nek­tir.
15 Tem­muz FETÖ hain darbe gi­ri­şi­mi­nin amacı da ke­sin­lik­le Tür­ki­ye Cum­hu­ri­yet'ini yık­mak­tı.Çok şey ko­nu­şul­du, ya­zıl­dı fa­ka­t üç yıl geç­me­si­ne rağ­men pek çok soru ne­den­se ya­nıt­sız kaldı.
Bu so­ru­lar­dan ba­zı­la­rı­nı yi­ne­li­yo­ruz ve cevap bek­li­yo­ruz. So­ru­la­rın ce­va­bı­nı bil­me­di­ği­miz­den ya da tah­min et­me­di­ği­miz­den değil, esa­sen,15 Tem­muz'dan ders alı­nıp alın­ma­dı­ğı­nı merak et­ti­ği­miz için so­ru­yo­ruz:
Bir ce­ma­at nasıl olur da, hem de ABD bağ­lan­tı­lı ol­du­ğu bi­li­ne bi­li­ne bu kadar güç­len­miş­tir?
 Ce­ma­atin si­ya­si bağ­lan­tı­la­rı ara­dan geçen bu kadar za­ma­na rağ­men niçin or­ta­ya çı­ka­rı­la­ma­mış­tır?
 “Ne is­te­di­niz de ver­me­dik?” di­yen­ler, ya­şa­nan­lar­dan sonra ve ge­li­nen bu nok­ta­da; halâ başka ce­ma­at­le­rin ve ta­ri­kat­la­rın dev­let için­de kad­ro­laş­ma­sı­na ni­çi­n o­nay ver­mek­te­dir?
 Yeni FETÖ 'lerin olu­şa­bi­le­ce­ği ih­ti­ma­li gö­rül­me­mek­te midir?
“Üm­me­tin par­ça­lan­ma­sı” ndan en­di­şe du­yan­la­rın­ dev­le­tin par­ça­lan­ma­sı ve mil­le­ti­mi­zin bö­lün­me­si teh­di­di­ni de gör­me­le­ri­ni, bu ne­den­le ­la­ik de­mok­ra­tik Cum­hu­ri­yet de­ğer­le­riy­le sa­vaş­mak­tan vaz­geç­me­le­ri­ni, aksi halde,FETÖ ben­ze­ri yeni ya­pı­la­rın hızla tü­re­ye­ce­ği­ni açık­ça ilan edi­yo­ruz.
Di­yo­ruz ki:
Ata­türk­çü Dü­şün­ce reh­ber­li­ğin­de gi­dil­me­yen yolun sonu ka­ran­lık­tır.
Ata­türk­çü Dü­şün­ce ­reh­ber­li­ğin­de gi­dil­me­yen yolun sonu FETÖ'dür.
Ata­türk­çü Dü­şün­ce reh­ber­li­ğin­de gi­dil­me­yen yolun sonu PKK'dır.
Ata­türk­çü Dü­şün­ce­ reh­ber­li­ğin­de gi­dil­me­yen yolun sonu YPG'dir.
Ata­türk­çü Dü­şün­ce reh­ber­li­ğin­de gi­dil­me­yen yolun sonu em­per­yal oyun­la­ra ve­ em­per­yal pro­je­le­re yem ol­mak­tır.Si­ya­si­le­ri ve özel­lik­le de si­ya­si ik­ti­da­rı uya­rı­yo­ruz…15 Tem­muz FETÖ hain as­ke­ri darbe gi­ri­şi­mi­nin 3. yıl­dö­nü­mün­de şe­hit­le­ri­mi­zi bir kez daha rah­met­le anı­yo­ruz, ga­zi­le­ri­mi­ze sağ­lık di­li­yo­ruz. Kur­ta­rı­cı­mız, ku­ru­cu­muz,tek baş­ko­mu­ta­nı­mız,cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ve mil­le­ti­mi­zin te­k ön­de­ri Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ü bu ve­si­ley­le sar­sıl­maz inanç ve bağ­lı­lık­la bir kez daha say­gıy­la se­lam­lı­yo­ruz.

Cum­hu­ri­yet Dev­ri­mi'nin aydın­lı­ğı­nı ve ka­za­nım­la­rı­nı ko­ru­mak için FETÖ dâhil bütün ka­ran­lık odak­lar­la mü­ca­de­le eden ve can­la­rı­nı veren, dev­rim ve de­mok­ra­si şe­hit­le­ri­mi­zi, Ku­ru­cu Genel Baş­ka­nı­mız Prof. Dr. Mu­am­mer Aksoy'un şah­sın­da min­net­le yâd edi­yo­ruz.
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti şeyh­ler, der­viş­ler, mü­rit­ler, men­sup­lar mem­le­ke­ti ola­maz. En doğru, en ger­çek yol, me­de­ni­yet yo­lu­dur.”


Bu haber 422 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer