09-03-2019 17:27 GÜNDEM

ATA­TÜRK CUM­HURİYETİNİ KA­DIN­LA­RI­MIZ­LA YENİDEN İNŞA EDE­CEĞİZ!

Sebiha ARSLAN : Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği (ADD) Datça Şube Baş­ka­nı Bekir Şahin,8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yurt ge­ne­lin­de eş za­man­lı basın açık­la­ma­sı düzenledi

ATA­TÜRK CUM­HURİYETİNİ KA­DIN­LA­RI­MIZ­LA YENİDEN İNŞA EDE­CEĞİZ!

ADD ' de Datça Şube Baş­ka­nı Bekir Şahin'in der­nek bi­na­sın­da yap­tı­ğı basın açık­la­ma­sı şu şe­kil­de''
Dünya Emek­çi Ka­dın­lar Günü kutlu olsun. 1910 yı­lın­da Av­ru­pa'da esen savaş rüz­gar­la­rı­nı dur­dur­mak ve hak mü­ca­de­le­si­ni ka­zan­mak için güç bir­li­ği ama­cıy­la top­la­nan Sos­ya­list Ka­dın­lar Kong­re­si'nin al­dı­ğı ka­rar­la, 8 Mart “Dünya Emek­çi Ka­dın­lar Günü” ola­rak ilan edil­di…
Ül­ke­miz­de kadın hak­la­rı­nın, temel insan hak­la­rı­nın ay­rıl­maz ve vaz­ge­çil­mez par­ça­sı ola­rak kabul edil­me­si; Büyük Dev­rim­ci, Kur­ta­rı­cı ve Ku­ru­cu Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK'le ol­muş­tur.
Kadın hak­la­rı, insan hak­la­rı­na say­gı­nın esas ol­du­ğu de­mok­ra­si­ler­de bir anlam ifade et­mek­te­dir. Oysa, ül­ke­miz­de; ne de­mok­ra­tik ol­gun­luk ve say­gın­lık ne insan hak­la­rı ve öz­gür­lük­ler; çağ­daş, uygar ül­ke­ler se­vi­ye­sin­de­dir. Yılın 364 günü şid­de­te, ta­ci­ze uğ­ra­yan; yol or­ta­sın­da ko­ca­sı ya da kar­de­şi ta­ra­fın­dan öl­dü­rü­len, eği­tim­den ve sos­yal ya­şam­dan uzak­laş­tı­rı­lan ka­dın­la­rı­mı­zın, sa­de­ce yılın bir gü­nün­de sözde ha­tır­lan­ma­sı tra­ji­ko­mik bir olay­dır.
Ata­türk'ün kur­du­ğu Cum­hu­ri­yet; tam ba­ğım­sız­lık ek­se­nin­de çağ­daş bir top­lu­mu ve de­mok­ra­si­yi he­def­le­miş­tir. Çağ­daş top­lum­da; ka­dın-er­kek ay­rı­mı yok­tur. Eşit­lik var­dır. Kadın eği­tim­de, si­ya­set­te, ça­lış­ma ha­ya­tın­da ve top­lu­mun her ala­nın­da bir vaz­ge­çil­mez un­sur­dur.
Tür­ki­ye'de ya­şa­nan bütün so­run­la­rın ne­de­ni; ATA­TÜRK CUM­HURİYETİ'nden ve ka­za­nım­la­rın­dan in­ti­kam alma hır­sıy­la ha­re­ket eden si­ya­si ik­ti­dar­lar­dır.
Biz­ler bi­li­yo­ruz ki; ge­ri­ci­lik şid­det üre­tir, eşit­lik ge­tir­mez. Biz­ler bi­li­yo­ruz ki; ge­ri­ci­lik ay­dın­lan­ma­nın, çağ­daş­lı­ğın ve ger­çek de­mok­ra­si­nin düş­ma­nı­dır. Biz­ler bi­li­yo­ruz ki; Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ka­dın­la­rı­nın 8 Mart'ı ATA­TÜRK CUM­HURİYETİ yani 1923 DEVRİMİ'dir.
Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği'nin Üye­le­ri­nin ço­ğun­lu­ğu ve yö­ne­ti­ci­le­ri­mi­zin büyük kısmı ka­dın­la­rı­mız­dan oluş­mak­ta­dır. Ka­dın­la­rı­mız, Ata­türk­çü Dü­şün­ce'nin tek kur­tu­luş ol­du­ğu­na ina­na­rak, ka­rar­lı­lık­la; Der­ne­ği­mi­zin lo­ko­mo­tif gücü ha­li­ne gel­miş­tir.
Bu güç ve bu inanç­la, emek veren üye ve yö­ne­ti­ci ka­dın­la­rı­mız­la omuz omuza Ata­türk Cum­hu­ri­ye­ti­ni ye­ni­den inşa ede­ce­ği­miz­den şüp­he­miz yok­tur. Ka­dın­lar günü kutlu olsun.


Bu haber 252 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer