27-02-2018 11:48 GÜNDEM

ATATÜRK CADDESİNDE YOL ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Datça Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len Ata­türk Cad­de­si yol pro­je­si ça­lış­ma­la­rı 29.01.2018 ta­ri­hi iti­ba­riy­le baş­la­dı. 2 Etap­tan olu­şan ça­lış­ma­da top­lam­da 15166 m² alan­da ' gra­nit, ba­zalt doğal küp taş­lar ,beton, kanal, temel ça­lış­ma­la­rı ile yol ge­niş­let­me ça­lış­ma­la­rı be­le­di­ye ekip­le­rin­ce ya­pı­la­cak.

ATATÜRK CADDESİNDE YOL ÇALIŞMALARI BAŞLADI

2 etap­tan olu­şan pro­je­nin ilki,Liman Mev­ki­in­den baş­la­ya­rak Vatan Cad­de­si gi­ri­şi­ne kadar 10000 m²'lik alan'da ya­pı­la­cak. Ya­pı­mın tu­rizm se­zo­nu­nu et­ki­le­me­me­si için Vatan Cad­de­si gi­ri­şin­den Şen­ka­ya Kav­şa­ğı­na kadar olan 5166 m² lik 2. etap uy­gu­la­ma aşa­ma­sı­na ise tah­mi­ni ola­rak sezon sonu Ekim ayı gibi baş­la­nı­la­cak.

Datça Be­le­di­ye­si Pey­zaj Mi­ma­rı Cem Bal 'ın ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da ‘’ Ça­lış­ma 2 Etap­tan top­lam 15166 m²' alan­dan oluş­mak­ta­dır. 1. Etap şuan yol ça­lış­ma­sı baş­la­yan Li­man­dan Vatan Cad­de­si gi­ri­şi­ne kadar ya­pı­la­cak­tır.2. Etap ise Vatan Cad­de­si gi­ri­şin­den Şen­ka­ya Kav­şa­ğı­na kadar.İhale 1. Etabı kap­sa­mak­ta­dır. Bu­ra­da­ki alan 10000 m²'dir. Ya­pı­mın tu­rizm se­zo­nu­nu et­ki­le­me­me­si için 2. etap uy­gu­la­ma aşa­ma­sı­na so­kul­ma­mış­tır.Liman gi­ri­şi ta­ra­fı Datça'nın ilk gö­rü­len yer­le­rin­den bi­ri­si ol­ma­sın­dan do­la­yı bu­ra­da­ki ay­dın­lat­ma di­rek­le­ri ana cad­de­nin ay­dın­lat­ma di­rek­le­rin­den fark­lı tu­tu­la­cak­tır.

Cadde gra­nit ve ba­zalt doğal küp taş­lar, kal­dı­rım­lar­da gra­nit ter­raz­zo karo dö­şe­ne­cek­tir.Yaya ön­ce­li­ği dü­şü­nü­len pro­je­de Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­dan Am­bar­cı cad­de­si­ne kadar yolun ge­niş­li­ği 3 metre 10 cm' e dü­şü­rül­müş­tür.

Kal­dı­rım­lar ge­niş­le­miş ve kar­şı­lık­lı ağaç­lan­dır­ma ya­pı­la­rak yol ağaç­la­rın taç­la­rı ile ka­pa­na­rak alle gö­rün­tü­sü oluş­tu­rul­ma­sı sağ­la­na­cak­tır.Aynı bölge içe­ri­sin­de 4 adet in­dir­me bin­dir­me cebi bu­lun­mak­ta­dır.

Yol üst kotu kal­dı­rım ile aynı hi­za­da ola­cak­tır.Am­bar­cı kav­şa­ğın­dan iti­ba­ren yolun ge­niş­li­ği 6 met­re­ye çı­ka­rı­la­cak tra­fik akışı gidiş geliş şek­lin­de tek­rar uygun hale ge­ti­ri­le­rek kal­dı­rım­lar kıs­men ge­niş­le­ti­le­cek­tir.

Proje en­gel­siz ta­sa­rım dü­şü­nü­le­rek en­gel­li bi­rey­le­re yö­ne­lik ola­rak ta­sar­lan­mış­tır dedi.

                                         (Se­bi­ha ARS­LAN)


Bu haber 55008 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer