22-02-2021 16:33 GÜNDEM

AKTUR 50.?YI­LI­NI TA­NI­TIM KİTA­BIY­LA KUTLADI

Sebiha ARSLAN : Datça merkeze 20 km uzaklıkta bulunan AKTUR Tatil sitesi, zamanın Muğla Va­li­si Özer Türk tarafından 50 yıl önce baş­la­tı­lan proje ile bugün bin­ler­ce in­sa­nın ko­nak­la­yıp, tatil yaptığı, Datça ve esnafının ürünlerini tanıtıp pazarlamada katkısının yanı sıra ,doğa harikası Datça'yı tanıtımda bulunarak turizme katkı sağlaması ile biliniyor. 50.yılını tanıtım kitabı ile taçlandıran AKTUR, özellikle kurucularından edilen bilgiler ile yaklaşık iki yıllık çalışmasının sonucunda Datça ve Bodrum Bitez' de bulunan Aktur'u anlatıyor.

AKTUR 50.?YI­LI­NI TA­NI­TIM KİTA­BIY­LA KUTLADI

Kitap hakkında bilgi veren Gazeteci yazar Ayhan Olgun'un kitap ile yaptığı açıklama şu şekilde''
Elli yıl önce baş­la­yan bir pro­je­nin so­nu­cu olan AK-TUR A.Ş; ku­ru­lu­şun­dan bu­gü­ne ya­şa­nan­la­rı kap­sam­lı bir pres­tij ki­ta­bıy­la taç­lan­dır­dı.
Tür­ki­ye'nin en büyük tu­rizm yö­ne­ti­ci­le­rin­den sa­yı­lan o dö­ne­min Muğla Va­li­si Özer Türk'ün üstün gay­ret­le­ri ve fe­da­kar­lık­la­rıy­la baş­la­tı­lan proje, bugün bin­ler­ce in­sa­nın ko­nak­la­dı­ğı Bod­rum ve Datça yer­leş­ke­le­ri­nin ya­nın­da ülke eko­no­mi­si­ne çok önem­li kat­kı­la­rı olan çağ­daş tu­rizm iş­let­me­le­riy­le 50.yı­lı­nı kut­la­ma­nın haklı gu­ru­ru­nu ya­şı­yor.
Bu ki­ta­bın ha­zır­lan­ma­sın­da görev alan biri ola­rak, bu ça­lış­ma sı­ra­sın­da geç­miş­le il­gi­li yap­tı­ğı­mız araş­tır­ma­lar­da tu­rizm ta­ri­hi­ne not dü­şü­lecek çok il­ginç ger­çek­ler­le kar­şı­laş­tık.
Daha tu­rizm des­ti­nas­yon­la­rı­nın be­lir­len­me­di­ği, ile­ri­ye dönük bir tu­rizm po­li­ti­ka­sı­nın oluş­tu­rul­ma­dı­ğı yıl­lar­da kül­tür ve kong­re tu­riz­min­den söz eden, dün­ya­da­ki tu­rizm pro­je­le­ri­ni ve ge­liş­me­le­ri­ni ya­kın­dan takip eden Özer Türk'ün ül­ke­mi­ze ka­zan­dır­dı­ğı önem­li bir ya­tı­rım.
Pro­je­de görev alan idari ve tek­nik per­so­ne­li bile ti­tiz­lik­le seçen, li­ya­kat ve dü­rüst­lü­ğü ön plan­da tutan, or­tak­la­rı­nı dahi fark­lı mes­lek grup­la­rın­dan, seç­kin ki­şi­ler ara­sın­dan be­lir­le­yen Özer Türk'ün var­lı­ğı AK-TUR için en önem­li şans­tı.
1970 li yıl­la­rı bi­len­ler daha iyi de­ğer­len­di­re­cek­ler­dir, hangi ko­şul­lar­da böy­le­si­ne çağ­daş bir pro­je­nin ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni.
Ne­re­dey­se ikin­ci kuşak or­tak­la­rın şir­ke­ti yö­net­ti­ği AK-TUR; Tür­ki­ye'de uzun sü­re­li, kol­lek­tif bir yö­ne­tim an­la­yı­şıy­la fa­ali­ye­ti­ni sür­dü­ren ender ku­ru­luş­la­rın­dan bi­ri­dir.
Bod­rum-Bi­tez ve Datça'da bin­ler­ce in­sa­nın ya­şam­la­rı­nı huzur içe­ri­sin­de sür­dür­dük­le­ri si­te­le­rin ya­nın­da apart, otel ve re­zi­dans te­sis­le­ri, kam­ping üni­te­siy­le ülke tu­riz­mi­ne katkı ve des­tek­le­ri­ni sür­dür­mek­te­dir.
Tüm bu ti­ca­ri fa­ali­yet­ler sı­ra­sın­da do­ğa­ya ve çev­re­ye du­yar­lı, sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­riy­le böl­ge­nin kül­tür-sa­nat ve sos­yal ya­şa­mı­na des­tek an­la­yı­şıy­la yö­ne­ti­len AK-TUR A.Ş yakın za­man­da yeni pro­je­le­riy­le de tu­riz­me ve eko­no­mi­ye kat­kı­la­rı­nı sür­dü­recek.
Gerek bölge es­na­fın­dan alım­la­rı­nı ya­pa­rak sağ­la­dı­ğı des­tek, ge­rek­se is­tih­dam ko­nu­sun­da ya­rat­tı­ğı ola­nak­lar­la önem­li bir mis­yo­nu ger­çek­leş­ti­ren AK-TUR, her geçen gün daha da yük­se­len viz­yo­nu ve mo­dern iş­let­me an­la­yı­şıy­la Tür­ki­ye'nin örnek ku­ru­luş­la­rın­dan biri du­ru­mun­da.
Son dö­nem­ler­de bölge hal­kıy­la iliş­ki­le­ri­ni daha da sıcak bir ik­li­me ta­şı­yan AK-TUR site sa­kin­le­ri ve şir­ket yö­ne­ti­mi kül­tü­rel ve sa­nat­sal et­kin­lik­ler­le de dik­kat çeker du­ru­ma geldi.
Özel­lik­le de bu yıl pan­de­mi ne­de­niy­le kış ay­la­rın­da da ko­nut­la­rı kul­la­nan aile­ler ço­ğal­dı.
Bu ne­den­le Bod­rum'un so­run­la­rı­nı ol­du­ğu kadar, yerel de­ğer­le­ri­ni ve yaşam tar­zı­nı da ya­kın­dan ta­nı­ma fır­sa­tı bulan AK-TUR sa­kin­le­ri bölge hal­kıy­la daha yakın ve sıcak temas ola­na­ğı bul­du­lar.
Kimi yan­lış an­la­ma­la­rın, ön­yar­gı­la­rın yı­kıl­ma­sı­nı da sağ­la­ya­cak bu ya­kın­laş­ma Bod­rum'un sos­yal ya­şa­mı­na da yan­sı­ya­cak kuş­ku­suz.
Avu­kat Fah­ret­tin Doğan baş­kan­lı­ğın­da­ki yö­ne­tim ku­ru­lu­nun gös­ter­di­ği du­yar­lı­lık­ta bu ya­kın­laş­ma­da önem­li bir rol oy­na­dı­ğı gibi önü­müz­de­ki yıl­lar­da özel­lik­le de Ze­fir­ya Kül­tür Mer­ke­zi ve ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rı­la­cak mo­dern aras­ta­da ger­çek­leş­ti­ri­lecek sos­yal ve kül­tü­rel et­kin­lik­ler­le bu da­ya­nış­ma daha da ar­ta­cak­tır.
Sonuç ola­rak AK-TUR gerek site sa­kin­le­ri, ge­rek­se te­sis­le­rin­de ağır­la­dı­ğı ko­nuk­lar­la Bod­rum için önem­li bir de­ğer­dir.
Önem­li olan bu de­ğe­rin kar­şı­lık­lı ola­rak kabul gör­me­si ve Bod­rum ya­ra­rı­na ola­cak iliş­ki­ler­le daha da güç­len­di­ril­me­si­dir.Geç­miş­te ya­pıl­mış güzel şey­le­rin, güzel in­san­la­rın unu­tul­ma­ma­sı adına çok önem­se­di­ğim bu kitap ça­lış­ma­sıy­la AK-TUR önem­li bir iş yap­mış­tır.
Uma­rım ben­zer ça­lış­ma­lar ve pro­je­ler­le Bod­rum ve Datça'nın ya­nın­da tüm Muğla'ya ve hatta ül­ke­mi­ze değer kat­ma­ya devam eder.


Bu haber 1730 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer