09-08-2018 19:21 GÜNDEM

AHMET ASA­TEKİN'DEN AN­LAM­LI SERGİ

Sebiha ARSLAN : Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'ndaki Çatal Ma­ğa­ra Sergi Sa­lo­nun­da , Ahmet Asa­te­kin ta­ra­fın­dan , 06 Ağus­tos Pa­zar­te­si günü açı­lı­şı ya­pı­lan ve 13 Ağus­tos ta­ri­hi­ne kadar açık ka­la­cak olan '' Duvar Fo­toğ­raf­la­rı '' isim­li fo­toğ­raf ser­gi­si­nin tüm ge­li­ri Datça En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği­ne ba­ğış­la­na­cak.

AHMET ASA­TEKİN'DEN AN­LAM­LI SERGİ


Büyük bir bö­lü­mü man­za­ra fo­toğ­raf­la­rın­dan olu­şan ser­gi­de 40 adet fo­toğ­raf ser­gi­le­ni­yor. Fo­toğ­raf­la­rın fi­ya­tı 100 TL. Çok büyük bir bö­lü­mü­nü Datça'yı konu alır­ken ,fo­toğ­raf­la­rın için­de Ak­ya­ka, Akbük, Ulu­bat gölü gibi yer­ler­de çe­ki­len re­sim­ler­de var.?Sergi sa­lo­nun­da zi­ya­ret et­ti­ği­miz Asa­te­kin En­gel­le­ri Bir­lik­te Aşa­lım Te­ma­lı , ''Duvar Fo­toğ­raf­la­rı '' isim­li ser­gi­si için şu cüm­le­le­ri söy­le­di
''Temel fo­toğ­raf eği­ti­mi­ni ve ilk fo­toğ­raf ma­ki­ne­mi or­ta­okul­da aldım. Lise ve Üni­ver­si­te yıl­la­rın­da fo­toğ­raf çek­me­ye devam ettim. Datça'ya ta­şın­dık­tan sonra fo­toğ­ra­fa daha fazla zaman ayır­ma­ya baş­la­dım. Kom­po­zis­yon ve ışık üze­ri­ne ileri fo­toğ­raf atöl­ye­le­ri­ne ka­tıl­dım. Son yıl­lar­da sokak fo­toğ­raf­la­rı ve model çe­kim­le­ri­ne yö­nel­dim. Bun­dan önce dört karma ser­gi­de yer aldım. Bu ilk ki­şi­sel ser­gim. Sergi man­za­ra ağır­lık­lı ve tüm ge­li­ri En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği'ne ba­ğış­la­na­cak'' dedi.
Ser­gi­nin açı­lı­şı­na Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar , yar­dım­cı­sı İnci Bil­gin, Basın ve Halk­la iliş­ki­ler Mü­di­re­si Özlem Ba­şa­ran Caner , Datça En­ge­lim Ol­ma­yın Der­ne­ği ve çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı.


Bu haber 462 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer