10-12-2019 14:09 GÜNDEM

ADD'DEN ALMAN TELEVİZYONUNA:HADDİNİZİ BİLİN

Sebiha ARSLAN : Ata­türk'ü Hit­ler'e ben­ze­ten bir bel­ge­se­le yer veren Alman Dev­let Te­le­viz­yo­nu ARD'ye tep­ki­ler sü­rü­yor. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Datça Şube Baş­ka­nı Bekir Şahin , ya­pı­lan çir­kin sal­dı­rı için Genel Merkez Yö­ne­tim Kurulu ile Eş za­man­lı basın açık­la­ma­sı dü­zen­le­di.

ADD'DEN ALMAN TELEVİZYONUNA:HADDİNİZİ BİLİN

ADD  Datça Şube Baş­ka­nı Bekir Şahin'in der­nek bi­na­sın­da yap­tı­ğı basın açık­la­ma­sı şu şe­kil­de''

Al­man­ya'nın Dev­let Te­le­viz­yo­nu­nun Ata­türk'e sal­dı­rı­sı ma­ni­dar­dır.
ARD Te­le­viz­yo­nu, ya­yın­la­dı­ğı bir bel­ge­sel­de, 'Ata­türk'ün Al­man­ya'dan satın alı­nan ze­hir­li gazı Der­sim'de Ale­vi­le­re karşı kul­lan­dı­ğı ve “Ata­türk'ün Nazi Al­man­ya'sıyla bir­lik­te ça­lış­tı­ğı” id­di­ala­rı asıl­sız, utanç ve­ri­ci if­ti­ra­lar­dır.

Ata­türk ve Cum­hu­ri­yet Tür­ki­ye'si 2.Dünya Sa­va­şı sı­ra­sın­da Alman bilim adam­la­rı­nı, ay­dın­la­rı­nı ül­ke­sin­de ba­rın­dı­ra­rak özgür ve refah için­de bir yaşam sür­me­le­ri­ne ve­si­le ol­muş­tur. Bahsi geçen ay­dın­lar ve ni­ce­le­ri, Nazi Al­man­ya'sının iş­ken­ce, baskı, zulüm ve ölüm teh­di­din­den kur­tul­muş, aydın fi­kir­le­ri­ni Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nde ye­şert­miş­tir.
O dö­ne­min Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti öz­gür­lük, eşit­lik ve kar­deş­lik fik­ri­ni temel ilke edin­miş bir Cum­hu­ri­yet­tir. Hu­ku­ka olan inan­cıy­la bir­lik­te güç­ler ay­rı­lı­ğı ile hü­ma­nist ve ay­dın­lan­mış bir dev­let fikri ile bağ­naz­lı­ğa, ge­ri­ci­li­ğe ve fe­odal sis­te­me son ver­miş­tir. Fark­lı ırk­la­ra, din­le­re sal­dı­rı Ata­türk Cum­hu­ri­ye­ti'nin po­li­ti­ka­sı de­ğil­dir. Söz ko­nu­su dö­nem­de ya­ban­cı is­tih­ba­rat ele­man­la­rı Ana­do­lu da kol gez­mek­te­dir. Hiç­bir is­tih­ba­rat ra­po­run­da ARD ka­na­lı­nın id­di­ala­rı­na dair bir belge ya­yın­lan­ma­mış­tır. Tarih li­te­ra­tü­rün­de böyle bir tarih kaydı yer al­ma­mak­ta­dır. Der­sim olay­la­rın­da gaz kul­la­nıl­dı­ğı­na dair bir belge, rapor yok­tur. ARD Te­le­viz­yo­nu­nun uy­dur­ma­sı­dır. Bu­gü­ne kadar böyle bir iddia yok­ken bugün or­ta­ya atıl­ma­sı üze­rin­de dü­şü­nül­me­li­dir. Bu sözde bel­ge­yi (!) Al­man­ya'ya ser­vis eden­ler de id­di­ayı or­ta­ya atan­lar kadar onur­suz­dur. Bun­lar bi­li­yor­lar ki Or­ta­do­ğu'da tek laik ve ulus dev­let olan Tür­ki­ye'nin Ata­türk ile bağ­la­rı ko­pa­rı­la­bi­lir­se, bir şe­kil­de bu­lun­du­ğu böl­ge­nin de kont­ro­lü de­ne­tim­le­ri al­tı­na alın­mış ola­cak­tır.
Ata­türk'e, Cum­hu­ri­yet'e sal­dı­rı­la­rın asıl amacı budur.
Tür­ki­ye 21'inci yüz­yıl­da em­per­ya­list dev­let­le­rin tek ve ortak he­de­fi ha­li­ne dö­nüş­müş­tür. Bu ne­den­le geç­miş­te gös­ter­dik­le­ri ça­ba­dan çok daha yoğun ve sinsi bir sal­dı­rı ile Ata­türk'ü or­ta­dan kal­dır­ma plan­la­rı yap­tık­la­rı­nı cum­hu­ri­yet dev­rim­le­ri­ni aşın­dır­mak is­te­mek­te­dir­ler.

Ulus Dev­let'e karşı kü­re­sel güç­ler ta­ra­fın­dan açı­lan ve karşı dev­rim­ci iş­bir­lik­çi­ler ta­ra­fın­dan ha­ya­ta ge­çi­ri­len mü­ca­de­le­de amaç, Ulus Dev­let'i, Ata­türk'ü yok edip çok kim­lik­li, çok dinli, çok ırklı, Ilım­lı İslam mo­de­li ile kök­ten din­ci­li­ği dö­nüş­tür­me pro­je­si­ni uy­gu­la­ma­ya koy­mak­tır. Ata­türk'e sal­dı­rı Em­per­ya­list dev­let­le­rin TÜRKİYE'Yİ PAR­ÇA­LA­MA­YA YÖNELİK PLAN­LA­RI­NIN BİR PAR­ÇA­SI­DIR”

UNES­CO'nun do­ğu­mu­nun 100.yı­lı­nı, yani 1981'i ATA­TÜRK YILI ilan et­ti­ği ger­çe­ği or­ta­da iken Alman te­le­viz­yo­nu­nun yap­tı­ğı tam bir algı ope­ras­yo­nu ça­ba­sı­dır.
Bu çar­pıt­ma; "Tarih ya­zan­la­rın ya­pan­la­ra sadık kal­ma­la­rı" ge­re­ği­ne dik­kat çeken Ata­türk'ün hak­lı­lı­ğı or­ta­ya koy­mak­ta­dır. Ata­türk'e dil uzat­mak bütün Türk hal­kı­na dil uzat­mak­tır.

Cum­hu­ri­yet'i ilan eden, her se­fe­rin­de se­çi­le­rek Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ma­ka­mı­na otu­ran, Or­ta­do­ğu ve Bal­kan­lar barış ge­ti­ren Ata­türk ile par­la­men­to­su­nu fes­he­de­rek, füh­rer­li­ği­ni ilan, eden soy­kı­rım­cı Adolf Hit­ler'in isim­le­ri­nin aynı cüm­le­de kul­la­nıl­ma­sı dahi büyük bir say­gı­sız­lık­tır.

ADD Genel Yö­ne­tim Ku­ru­lu ve tüm yurda ya­yıl­mış şu­be­le­ri ola­rak Alman te­le­viz­yo­nu­nun çir­kin ben­zet­me­si­ni ve pro­vo­kas­yo­nu­nu şid­det­le kı­nı­yo­ruz.

Ya­şa­sın Ata­türk! Ya­şa­sın Barış! Ya­şa­sın Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti!


Bu haber 638 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer