07-10-2019 17:51 GÜNDEM

9 İL­ÇE­YE SPOR YA­TI­RIM­LA­RI İÇİN 38 MİL­YON AY­RIL­DI

Rıza EZER : Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğın­ca Muğla'nın 9 il­çe­si­ne­17 spor te­si­si­nin ya­pı­mı için AK Parti Muğla Mil­let­ve­kil­le­ri ve İl Baş­kan­lı­ğı­nın gi­ri­şi­miy­le 38 mil­yon li­ra­lık öde­nek ak­ta­rıl­dı. Spor te­sis­le­ri­nin ya­pım­la­rı­na kısa süre için­de baş­la­na­cağı belirtildi.

9 İL­ÇE­YE SPOR YA­TI­RIM­LA­RI İÇİN 38 MİL­YON AY­RIL­DI

 

AK Parti Muğla Mil­let­ve­ki­li M. Yavuz Demir, Yelda Erol Gök­can, İl Baş­ka­nı Kadem Mete, be­le­di­ye baş­kan­lık­la­rı ve AK Parti ilçe baş­kan­lık­la­rı­nın gi­ri­şim­le­riy­le Muğla'nın 9 il­çe­si­ne 17 spor te­si­si­nin ya­pı­mı için 38 mil­yon li­ra­lık öde­nek ak­ta­rıl­dı.
Da­la­man, Or­ta­ca, Ya­ta­ğan, Sey­di­ke­mer, Ula be­le­di­ye­le­riy­le, ilçe baş­kan­lık­la­rı­nın mil­let­ve­kil­le­ri ve İl Baş­kan­lı­ğı­na ilet­ti­ği ya­tı­rım ta­lep­le­ri, Cum­hur­baş­ka­nı ve Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si Genel Baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan'ın ta­li­ma­tıy­la geç­ti­ği­miz ağus­tos ayın­da Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Kül­li­ye­si'nde ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­da Cum­hur­baş­ka­nı Yar­dım­cı­sı Fuat Oktay'a ak­ta­rıl­dı.
Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı, 9 il­çe­ye fark­lı alan­lar­da 17 yeni tesis ya­pı­mı için öde­ne­ği­ni top­lan­tı son­ra­sın­da ayır­dı.
Buna göre Muğla'nın Milas il­çe­sin­de­ki spor sa­lo­nu ya­pı­mı için 10 mil­yon lira, Köy­ce­ğiz'de spor sa­lo­nu, genç­lik mer­ke­zi ve halı saha ya­pı­mı için 11 mil­yon 800 bin lira, Or­ta­ca'da yarı olim­pik ka­pa­lı yüzme ha­vu­zu için 4 mil­yon 300 bin lira, Sey­di­ke­mer il­çe­sin­de­ki okul­lar­da 5 adet halı saha için 1 mil­yon 250 bin lira, Ya­ta­ğan il­çe­si­ne genç­lik mer­ke­zi ve fut­bol sa­ha­sı ya­pı­mı için 4 mil­yon 300 bin lira, Da­la­man'a 2 adet tenis kortu için 600 bin lira, Ula'ya sen­te­tik yü­zey­li fut­bol sa­ha­sı, tri­bün ve so­yun­ma oda­la­rı için 2 mil­yon 350 bin lira, Ula boğa gü­re­şi alanı için 900 bin lira, Ula'ya spor sa­lo­nu ya­pı­mı için 2 mil­yon 500'er bin lira öde­nek ay­rıl­dı. Öde­nek­ler, Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğın­ca, Muğla İl Genç­lik ve Spor Hiz­met­le­ri Mü­dür­lü­ğü­ne ak­ta­rıl­dı.
Muğla'nın bu­gü­ne kadar spor ala­nın­da al­dı­ğı en önem­li ya­tı­rım­la­rın ger­çek­leş­ti­ği­ne vurgu yapan AK Parti Muğla Mil­let­ve­kil­le­ri M. Yavuz Demir, Yelda Erol Gök­can ve İl Baş­ka­nı Kadem Mete; 9 il­çe­ye çe­şit­li alan­lar­da çok sa­yı­da spor te­si­si ya­pı­la­ca­ğı müj­de­si­ni verdi. Mil­let­ve­kil­le­ri ve İl Baş­ka­nı ortak açık­la­ma­sın­da; “Cum­hur­baş­ka­nı­mız ve Genel Baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan'ın ta­li­mat­la­rıy­la Muğ­la­mı­za önem­li spor ya­tı­rım­la­rı ka­zan­dı­rı­yo­ruz. Genç­le­ri­miz, spor­cu­la­rı­mız, spor yap­mak is­te­yen her yaş­tan va­tan­daş­la­rı­mı­zın kul­la­nı­mı­na açık te­sis­le­ri­mi­zin ya­pı­mı­na kısa süre için­de baş­la­na­cak. Bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de böl­ge­mi­ze her alan­da ya­tı­rım­lar gel­mek­te­dir. Genel se­çim­ler­den bu yana geçen süre zar­fın­da Muğ­la­mız son de­re­ce önem­li ya­tı­rım­lar al­mış­tır. Ül­ke­miz üze­rin­de ger­çek­leş­ti­ri­len eko­no­mik ma­ni­pü­las­yon­la­rın kar­şı­lık bul­ma­dı­ğı Muğ­la­mı­za ak­ta­rı­lan öde­nek­ler­le ol­duk­ça iyi an­la­şıl­mak­ta­dır. Muğ­la­mı­za ol­du­ğu gibi tüm il­le­ri­mi­ze de hü­kü­me­ti­mi­zin ya­tı­rım­la­rı devam et­mek­te­dir. Bu ya­tı­rım­la­rın ili­mi­ze ak­ta­rıl­ma­sı­nı sağ­la­yan başta Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Sayın Tay­yip Er­do­ğan'a, Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı­mız Sayın M. Meh­met Mu­har­rem Ka­sa­poğ­lu'na, il­gi­li bü­rok­rat­la­rı­mı­za çok te­şek­kür edi­yo­ruz. Muğ­la­mı­za ha­yır­lı olsun.”
Muğla'nın spor ya­tı­rım­la­rıy­la il­gi­li yapım iha­le­le­ri­nin önü­müz­de­ki gün­ler­de ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği bil­di­ril­di.


Bu haber 243 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer