12-02-2019 17:14 GÜNDEM

82 MİL­YON, BEYİN FIR­TI­NA­SI YA­PA­CAK

Sebiha ARSLAN: ''Ülkem için çok güzel bir fik­rim var ama kim­se­ye ile­te­mi­yo­rum'' diyen herkese, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı “2019'da Ülkem İçin Bir Fik­rim Var” pro­je­si­ baş­lat­tı.

82 MİL­YON, BEYİN FIR­TI­NA­SI YA­PA­CAK

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı Muğla İl Müdürlüğü tarafından gazetemize ulaşan basın bülteninde, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­ka­nı Prof. Dr. Fah­ret­tin Altun' un “2019 'da Ülkem İçin Bir Fik­rim Var” pro­je­ açıklaması şu şekilde


“Tür­ki­ye için dü­şün­me­ye davet edi­yo­ruz”
Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­ka­nı Prof. Dr. Fah­ret­tin Altun,“2019'da Ülkem İçin Bir Fik­rim Var pro­je­si, mil­le­ti­mi­zin ak­lı­na, duy­gu­su­na, vic­da­nı­na, sa­mi­mi­ye­ti­ne, fe­ra­se­ti­ne ve ül­ke­mi­zin iler­le­yi­şi­ne ya­pa­ca­ğı kat­kı­ya olan inan­cı­mız so­nu­cu or­ta­ya çıktı.”
Tür­ki­ye'nin son yıl­lar­da karşı kar­şı­ya kal­dı­ğı her sı­na­ma­da, ko­şul­suz en bü­yük­des­te­ği ve­ren ­mil­le­ti, şimdi ülke için dü­şün­me­ye davet et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Altun,“Çünkü bi­li­yo­ruz ki aile ve ar­ka­daş soh­bet­le­rin­de zik­re­di­len, lise ve üni­ver­si­te kan­tin­le­rin­de ko­nu­şu­lan, ço­cuk­la­rın temiz ve ber­rak zi­hin­le­rin­den geçen çok güzel fi­kir­ler var. Ben, 2019'u 82 mil­yo­nun ül­ke­miz için beyin fır­tı­na­sı yap­tı­ğı ve fi­kir­le­ri­ni dev­le­ti­mi­zin bi­rim­le­ri ile doğ­ru­dan pay­la­şa­bil­di­ği bir yıl ola­rak hayal edi­yo­rum.”
Altun, bu amaç­la ül­ke­nin her kö­şe­sin­den doğ­ru­dan ken­di­le­ri­ne ula­şı­la­bil­me­si için ye­ni­le­nen web si­te­le­ri “ile­ti­sim.?gov.?tr” üze­rin­den oluş­tur­duk­la­rı “2019'da Ülkem İçin Bir Fik­rim Var” plat­for­mu­nu 28 Ocak'ta fa­ali­ye­te ge­çir­dik­le­ri­nin bil­gi­si­ni verdi.
“Her yaş­tan fikir ge­li­yor”
Bir hafta gibi kısa bir sü­re­de çevre, sağ­lık, kül­tür, ta­nı­tım, yö­ne­tim, ile­ti­şim, ener­ji, eği­tim ve ada­let gibi fark­lı alan­lar­da fi­kir­le­rin gel­di­ği­ni gör­me­nin­ ken­di­le­ri­ni çok mutlu et­ti­ği­ni be­lir­te­n Al­tun,şun­la­rı kay­det­ti:
“Çe­şit­li­li­ğin gö­rü­le­bil­me­si için gelen fi­kir­ler­den bir­kaç örnek ver­mek is­ti­yo­rum. Yaya ge­çi­di kul­la­nım kül­tü­rü­nün oluş­ma­sı­na yö­ne­lik yaya ge­çit­le­ri­ne mavi tra­fik lam­ba­sı ko­nul­ma­sı, ül­ke­miz için bir dev­let ar­ma­sı ta­sar­lan­ma­sı, hasta ve sağ­lık per­so­ne­lin­de olum­suz algı oluş­tur­du­ğu için has­ta­ne ye­ri­ne şi­fa­ha­ne is­mi­nin kul­la­nıl­ma­sı, hem tra­fi­ğin akı­şı­nı boz­ma­ya­cak hem de çöp kon­tey­nır­la­rın­dan ya­yı­la­cak kim­ya­sal ko­ku­la­rı en­gel­le­yecek akıl­lı çöp kam­yon­la­rı ta­sa­rı­mı ve kul­la­nı­mı, sokak hay­van­la­rı için ha­zi­ne ara­zi­le­rin­de yaşam alan­la­rı oluş­tur­ma­sı ve şehir mer­kez­le­ri­ne yap­rak dök­me­yen ağaç­la­rı di­ki­le­rek yap­rak­la­rın rögar ka­pak­la­rı­nı tı­ka­ma­sı­nın en­gel­len­me­si gibi yüz­ler­ce fi­kir­den bah­se­di­yo­ruz. Se­vin­di­ri­ci olan­sa her yaş­tan öne­ri­le­rin ge­li­yor ol­ma­sı. Ör­ne­ğin dev­let ar­ma­sı öne­ri­si 16 ya­şın­da bir gen­ci­mi­ze ait. Şu ana dek gelen fi­kir­le­re bak­tı­ğı­mız­da yaş ara­lı­ğı­nın 16-69 şek­lin­de ger­çek­leş­ti­ği­ni ve Tür­ki­ye'nin her böl­ge­sin­den gel­di­ği­ni gö­rü­yo­ruz.”
“Talep, şi­ka­yet ve des­tek uy­gu­la­ma­la­rın­dan fark­lı”
Prof. Dr. Fah­ret­tin Altun, sü­re­cin nasıl iş­le­ye­ce­ği­ne iliş­kin şu bil­gi­le­ri verdi:
“Baş­kan­lı­ğı­mı­za ula­şan fi­kir­ler bir ön de­ğer­len­dir­me­ye tabi tu­tu­lu­yor.?Ardın­dan ­ko­nu ve uy­gu­la­ma ala­nı­na göre dev­le­ti­mi­zin il­gi­li bi­rim­le­ri ile pay­la­şı­lı­yor.Ba­kan­lık­la­rı­mız ve baş­kan­lık­la­rı­mız­da bu pro­je­nin tem­sil­ci­le­ri bu­lu­nu­yor ve orada de­tay­lı bir şe­kil­de ele alı­nı­yor. Son­ra­sın­da ise uy­gu­la­ma ka­ra­rı alı­nan fi­kir­le­rin sa­hip­le­ri ile ile­ti­şim ku­ru­la­rak de­rin­le­me­si­ne gö­rüş­me­ler ya­pıl­ma­sı ve fik­rin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si plan­la­nı­yor.”
“Ülkem için Bir Fik­rim Var” plat­for­mu­nun istek, talep ve şi­ka­yet uy­gu­la­ma­la­rı ya da proje des­tek sü­reç­le­rin­den ay­rıl­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Altun,“Bu­ra­da­ki amaç, 'ülkem için çok güzel bir fik­rim var ama kim­se­ye ile­te­mi­yo­rum' diyen, ül­ke­si için derdi olan in­san­la­rın yö­ne­tim sü­reç­le­ri­ne doğ­ru­dan dahil ol­ma­sı­nı sağ­la­mak ve ül­ke­mi­zin 2023, 2053 ve 2071 he­def­le­ri­ne doğru yü­rü­yü­şü­nü hız­lan­dır­mak.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.
Altun, “Kü­re­sel mü­ca­de­le­nin, her alan­da iler­le­me­yi zo­run­lu kıl­dı­ğı bu zorlu dö­nem­de bize mil­let­çe daha çok dü­şün­mek, fikir üret­mek ve işi­mi­zi en iyi yap­mak gö­rev­le­ri dü­şü­yor. Bu dü­şün­ce­ler­le, 2019 yılı bo­yun­ca sü­recek ola­cak pro­je­mi­ze, ye­ni­lik­çi bakış açı­la­rı, hayat tec­rü­be­le­ri ve bilgi bi­ri­kim­le­ri ile­kat­kı sağ­la­ya­cak her­ke­se şim­di­den te­şek­kür edi­yo­rum.” dedi.

2019'da Ülkem İçin Bir Fik­rim Var Pro­je­si Baş­vu­ru Linki: https://?www.?ile­ti­sim.?gov.?tr/?turk­ce/?ulkem


Bu haber 381 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer