09-04-2019 10:52 GÜNDEM

5 NİSAN AVU­KAT­LAR GÜNÜ KUT­LAN­DI

Sebiha ARSLAN : Datça'da 5 Nisan Avu­kat­lar Günü do­la­yı­sıy­la tören dü­zen­len­di.Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda 5 Nisan Cuma günü saat :10.30'da bir araya gelen,İlçe baro üye­le­ri ile avu­kat­lar ka­tıl­dı. Ata­türk Anıtı'na çe­lenk bı­ra­kı­la­rak, Saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­du. Aka­bin­de İstik­lal Marşı okun­du. Muğla Ba­ro­su Baş­ka­nı Avu­kat Cum­hur Uzun 'un basın açık­la­ma­sı­nı Datça İlçe tem­sil­ci­si Avu­kat Neva Gürer yaptı.

5 NİSAN AVU­KAT­LAR GÜNÜ KUT­LAN­DI

 


Avu­kat­la­rın hak ve ada­let ara­yış­la­rı­nı ken­di­le­ri için değil, ken­di­le­ri­ne baş­vu­ran halk için yap­tı­ğı­nı vur­gu­la­yan ,ilçe baro tem­sil­ci­si Neva Gürer , grup adına yap­tı­ğı basın açık­la­ma­sın­da şu cüm­le­le­ri söy­le­di
Ba­sı­nı­mı­zın de­ğer­li tem­sil­ci­le­ri;
Ve­ril­me­yen hak­la­rın ara­yı­cı­sı, hak­sız­lı­ğa uğ­ra­ya­nın sa­vu­nu­cu­su, insan hak­la­rı­nı ken­di­si­ne dert, Hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­nü görev edin­miş avu­kat ar­ka­daş­la­rım, çok de­ğer­li mes­lek­taş­la­rım, can yol­daş­la­rım,
5 Nisan “Avu­kat­lar Günü” ne­de­niy­le dü­zen­le­di­ği­miz tö­re­ne he­pi­niz hoş gel­di­niz, şeref ver­di­niz.
Bizim için özel bu günü, he­pi­miz ve ül­ke­miz için çok özel yeri olan ATA­MI­ZIN ma­ne­vi hu­zu­run­da kut­lu­yo­ruz. Bu ne­den­le ve ön­ce­lik­le ülke top­rak­la­rı­nı bize vatan kılan ve bu va­tan­da öz­gür­ce ya­şa­ma­mı­zı sağ­la­yan, başta Mus­ta­fa Kemal Ata­türk olmak üzere, tüm silah ar­ka­daş­la­rı­na , ül­ke­mi­zin hukuk dev­le­ti ol­ma­sı yo­lun­da katkı sunan ömür­le­ri­ni bu uğur­da yi­ti­ren her bir hu­kuk­çu­mu­za saygı, min­net ve rah­met su­nu­yor, aziz ha­tı­ra­la­rı önün­de say­gıy­la eği­li­yo­rum.

Böy­le­si özel gün­ler­de, ge­nel­lik­le mes­le­ğin her geçen gün de­rin­le­şen so­run­la­rın­dan ve varsa bu so­run­la­rın çözüm yol­la­rın­dan bah­se­di­lir.
As­lın­da bu he­pi­miz ta­ra­fın­dan ya­kı­nen bi­li­nen sorun ve çözüm yol­la­rı­nın, basın ara­cı­lı­ğı ile ka­mu­oyu­na ak­ta­rıl­ma­sı ve bir kez daha tek­rar­lan­ma­sı de­mek­tir.
Ben, bu so­run­la­rı tek tek sayıp, siz­le­ri, zaten bil­di­ği­niz bu so­run­lar­la boğ­mak is­te­mi­yo­rum.
Ancak bir kez daha şunun bi­lin­me­sin­de fayda gö­rü­yor ve tek­rar­lı­yo­rum ki ;
Avu­kat­lar, hal­kın ada­let ara­ma­sı­nın bi­rin­cil ve en kolay eri­şi­le­bi­lir olan ye­rin­de­dir.Hukuk ve ada­let ara­yan ilk önce ve ko­lay­lık­la avu­ka­ta ula­şır.
Avu­kat hak ve ada­let ara­yı­şı­nı ken­di­si için değil, ken­di­si­ne baş­vu­ran halk için yap­mak­ta­dır.
Ha­ka­ra­ma­da avu­kat­la­rın etkin ve yet­ki­li kı­lın­ma­sı, bu nok­ta­da­ki so­run­la­rın or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı, avu­kat için değil, hal­kın ada­let eri­şi­mi için ge­rek­li­dir.
Halkı için ada­let da­ğıt­mak ar­zu­sun­da olan her­kes, avu­kat­la­rın halk için ada­let ara­yı­cı­sı ol­du­ğu­nu bil­me­li ve ona göre dü­zen­le­me­ler yap­ma­lı­dır.
Unu­tul­ma­ma­lı­dır ki, “Avu­ka­tın sesi kı­sı­lır­sa, hal­kın ne­fe­si ke­si­lir.”

Halen ül­ke­miz­de 125.000 , ili­miz­de 1500 avu­kat var.Bu sayı ne yazık ki ol­ma­sı ge­re­ken­den 1 misli daha fazla.
Oran­tı­sız şe­kil­de artan avu­kat sa­yı­sı, avu­kat­lık mes­le­ği­ne zarar ve­ri­ci bo­yut­la­ra ulaş­mış ve bir an önce önlem alın­ma­ma­sı ha­lin­de bu ar­tı­şın ya­ra­ta­ca­ğı tah­ri­bat, ona­rı­la­maz bo­yut­la­ra ula­şa­cak du­ru­ma gel­miş­tir.125.000 Avu­ka­tın sta­jın­dan, mes­lek içi eği­ti­mi­ne, sos­yal hak­la­rın­dan, eko­no­mik hak­la­rı­na kadar olan tüm ça­lış­ma hu­ku­ku bu olum­suz­luk­tan et­ki­len­mek­te ve avu­kat­lık mes­le­ği derin ya­ra­lar al­mak­ta­dır.
Hal­kın ada­let eri­şi­mi­nin bi­rin­cil ka­pı­sı olan avu­kat­lı­ğın ya­ra­lan­ma­sı, hal­kın zarar gör­me­si an­la­mı­na gel­mek­te olup, bunun bir an önce gi­de­ril­me­si ge­rek­mek­te­dir.
Bazı mes­lek­ler var­dır ve her yö­ne­tim dü­ze­nin­de var­lık ve et­ki­le­ri­ni sür­dü­re­bi­lir­ler. Ancak bazı mes­lek­ler var­dır ki, bun­lar ancak de­mok­ra­tik hukuk dü­zen­le­rin­de an­lam­lı ola­bi­lir­ler. Avu­kat­lık mes­le­ği etki ve öne­mi­ni ancak de­mok­ra­tik hukuk dü­zen­le­rin­de ve bu dü­ze­nin ege­men ol­du­ğu hukuk dev­let­le­rin­de gös­te­re­bi­lir.
Bu ne­den­le ül­ke­mi­zin de­mok­ra­tik bir hukuk dev­le­ti ol­ma­sı­na tüm bi­rey­ler gibi tüm avu­kat­lar da katkı sun­ma­lı­dır.
Ana­ya­sa­mı­zın kendi met­nin­de yazan dev­le­ti­mi­zin de­mok­ra­tik bir hukuk dev­le­ti ol­du­ğu­na dair ta­nım­la­ma­sı­na ay­kı­rı yada bu ni­te­li­ği­ni göl­ge­le­yen hü­küm­ler­den arın­dı­rıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Güçlü bir kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı an­la­yı­şı­nın yer al­ma­dı­ğı yada kuv­vet­le­rin tek elde top­lan­dı­ğı ana­ya­sa­lar, de­mok­ra­tik bir hukuk dev­le­ti­ne ola­nak ver­mez­ler.
Ay­rı­ca de­mok­ra­si, ço­ğun­lu­ğun azın­lı­ğa ta­hak­kü­mü değil, azın­lı­ğın­da ken­di­si­ni ifade ve tem­sil ede­bil­di­ği re­jim­ler­dir.?Bu re­ji­min insan ta­bi­atı­na uy­gun­lu­ğu ve er­de­mi tam da bu yö­nün­den kay­nak­lan­mak­ta­dır.
Bu ne­den­le, ka­tı­lım­cı ve tem­sil ka­bi­li­ye­ti yük­sek ku­rul­lar ve mec­lis­ler oluş­tur­ma­lı, bun­la­rı da­ral­tı­cı ve sı­nır­la­yı­cı dü­zen­le­me ve öneriler­den ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Hak, in­sa­na dair ve in­sa­nın insan ol­du­ğu için ta­şı­dı­ğı de­ğe­rin ka­za­nı­mı­dır.
Tarih bo­yun­ca avu­kat­lar, hep hak arama mü­ca­de­le­si için­de yer al­mış­lar, hak­kın il­gi­li­si­ne tes­li­mi­ni sağ­la­mış­lar ve bu mü­ca­de­le­nin so­nun­da olu­şan ger­çek de­mok­ra­tik hukuk dev­let­le­rin­de hak hep var ve hu­kuk­çu­lar eliy­le il­gi­li­si­ne da­ğı­tı­lır hale gel­miş­tir.
Ül­ke­miz ne yazık ki bu an­lam­da hak­kın da­ğı­tıl­dı­ğı değil, halen dahi hak­kın aran­dı­ğı ve il­gi­li­si­ne tes­lim edil­me­si için hu­ku­ki mü­ca­de­le­nin ve­ril­mek zo­run­da ka­lın­dı­ğı bir ülke ha­lin­de­dir.Siz­ler, ver­di­ği­niz hak arama mü­ca­de­le­le­ri­nin so­nun­da, er yada geç, ül­ke­mi­zin de de­mok­ra­tik bir hukuk dev­le­ti ol­ma­sı­na ola­nak sağ­la­ya­cak ya­pı­yı inşa ede­cek­si­niz.
Ül­ke­miz,hak­kın hep var ve da­ğı­tıl­dı­ğı bir hukuk dev­le­ti ol­du­ğun­da, tarih , bunda, ada­le­te ve ada­le­tin bir gün her­ke­se ge­rek­li ola­ca­ğı­na ina­nan ve bu uğur­da çaba sar­fe­den avu­kat­la­rın mü­ca­de­le­si­ni ya­za­cak­tır.
Ada­le­ti dev­le­tin te­me­li yap­ma­ya ka­rar­lı, hu­ku­ka inan­mış sev­gi­li mes­lek­taş­la­rım,

5 Nisan Avu­kat­lar gü­nü­nüz kutlu olsun.


Bu haber 360 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer