26-11-2020 17:18 GÜNDEM

24 KASIM ÖĞ­RET­MEN­LER GÜNÜ KUT­LAN­DI

Sebiha ARSLAN : 24 Kasım Öğ­ret­men­ler Günü dü­zen­le­nen tö­ren­le kut­lan­dı.

24 KASIM ÖĞ­RET­MEN­LER GÜNÜ KUT­LAN­DI

Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da sabah saat 9:15 'de dü­zen­le­nen tö­ren­de, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Bü­lent Aldal ta­ra­fın­dan Ata­türk Anıtı'na çe­lenk su­nul­ma­sı­nın ar­dın­dan saygı du­ru­şun­da bu­lu­nu­la­rak, İstik­lal Marşı okun­du.
Kay­ma­kam Mesut Çoban, Öğ­ret­men­le­rin gü­nü­nü kut­la­ya­rak ''top­lu­mun, aile­nin ve mil­let te­me­li­nin sağ­lık­lı şe­kil­de ku­rul­ma­sı­nın, say­gı­de­ğer öğ­ret­men­le­rin gay­re­tiy­le ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Prog­ram­da, günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma ve öğ­ren­ci­ler ta­ra­fın­dan şiir okun­du. Müzik
Öğ­ret­men­le­ri mini bir kon­ser verdi.
Kut­la­ma son­ra­sı Kay­ma­kam Mesut Çoban ve İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Bü­lent Aldal ve Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar tö­re­ne ka­tı­lan­la­ra ,fidan ve saksı da­ğı­tı­mı ya­pa­rak, tören sona erdi.
Datça Milli Eği­tim Mü­dü­rü Bü­lent Aldal , öğ­ret­men­ler günü do­la­yı­sıy­la yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da şu ifa­de­le­re yer verdi''
De­ğer­li Öğ­ret­me­nim! Biz­ler seç­kin bir mes­le­ğin men­sup­la­rı­yız, dün­ya­yı gü­zel­leş­ti­ren en önem­li var­lık­la­rı­mı­zı, ço­cuk­la­rı­mı­zı ge­le­ce­ğe ha­zır­lar­ken ya­şa­na­bi­lir bir dün­ya­nın da te­mel­le­ri­ni ata­rız. Ha­ya­tı­mı­za giren ço­cuk­la­rı­mız şu ya da bu bi­çim­de kendi hi­ka­ye­le­ri­ni bı­ra­kır­lar bize.​On­la­rın ma­sal­la­rın­da ya bir peri ya bir melek ya da ermiş çıkar kar­şı­la­rı­na...
Ger­çek ha­yat­tay­sa ÖG­RET­MEN...
Ki­mi­nin ma­sa­lı­nın kah­ra­ma­nı,
ki­mi­nin ma­sa­lı­nın dostu,
ki­mi­nin ma­sa­lı­nın pren­si, pren­se­si,ki­mi­nin ma­sa­lı­nın ger­çek ha­ya­tı olan güzel in­san­lar ''De­ğer­li Öğ­ret­men Ar­ka­daş­la­rım!'' Siz­ler sev­gi­niz ve ye­te­ne­ği­niz­le, sev­gi­li bi­ri­cik umut­la­rı­mı­zın ,ço­cuk­la­rı­mı­zın ma­sal­la­rı­nın baş­lan­gı­cı ve mutlu so­nu­su­nuz.... Unut­ma­yı­nız ki kol­la­rı­mı­zı iki yana aç­tı­ğı­mız­da bize sevgi ve saygı ile ko­şu­lan dün­ya­da­ki en masum mes­le­ğin sa­hi­bi­yiz.​Kucakla­dı­ğı­mız ko­şul­suz sevgi ve ko­ca­man bir hayat...
Öğ­ret­men­ler gü­nü­müz kutlu olsun...​

Sevgi ve say­gı­la­rım­la.


Bu haber 1342 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer