26-11-2019 11:11 GÜNDEM

24 KASIM ÖĞ­RET­MEN­LER GÜNÜ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER­LE KUT­LAN­DI

Sebiha ARSLAN : Datça'da 24 Kasım Öğ­ret­men­ler Günü do­la­yı­sıy­la çe­şit­li prog­ram­lar dü­zen­len­di.

24 KASIM ÖĞ­RET­MEN­LER GÜNÜ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER­LE KUT­LAN­DI


Çe­lenk Sunma Tö­re­ni
24 Kasım Öğ­ret­men­ler günü Pazar günü sabah saat 10:00 da Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da­ki Ata­türk Anı­tı­na ,Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü Çe­len­gi­nin İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut ta­ra­fın­dan su­nul­ma­sı ile baş­la­dı.Aka­bin­de Baş Öğ­ret­me­ni­miz Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve ebe­di­ye­te in­ti­kal etmiş Öğ­ret­men­le­ri­miz için saygı du­ru­şun­da bu­lun­du ,İstik­lal Mar­şı­mız ile bir­lik­te Şanlı Bay­ra­ğı­mız gön­de­re çe­kil­me­siy­le, mey­dan­da­ki çe­lenk sunma tö­re­ni sona erdi.
Kutlama Programı
Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi'nde dü­zen­le­nen kut­la­ma prog­ra­mı ise saat 10:30 da Saygı Du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­mı­zın okun­ma­sıy­la baş­lan­dı.
Prog­ram ,Kız­lan Or­ta­oku­lu Müzik Öğ­ret­me­ni Erşan Ergün yö­ne­ti­min­de İlçe okul­la­rın­da­ki öğ­ret­men­le­rin müzik din­le­ti­si­ su­numu ile devam etti.
Günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­yı İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut yaptı. Tüm mes­lek­taş­la­rı­nın 24 Kasım Öğ­ret­men­ler Günü'nü kut­la­yan Ak­bu­lut özet­le ''Baş Öğ­ret­me­ni­miz Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk' ün ifade et­ti­ği gibi 'Yeni nesil siz­le­rin eseri ola­cak­tır', bu şu­ur­la ne kadar ehem­mi­yet­li bir görev üst­len­di­ği­mi­zi bil­me­ni­zi is­te­rim" dedi.
En Genç Öğ­ret­men ko­nuş­ma­sı­nı ise Zü­bey­de Hanım Ana­oku­lu Öğ­ret­me­ni Ebru Kı­zıl­han ya­par­ken ,Emek­li öğ­ret­men ko­nuş­ma­sı­nı ise Yücel Çınar yaptı.
Kut­la­ma prog­ra­mı Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu Öğ­ren­ci­le­ri­nin mü­zik­li gös­te­ri­si ,
“ Öğ­ren­ci Gö­züy­le Öğ­ret­men” ko­nu­lu video rö­por­taj su­nu­su,Öğ­ret­men­ler günü ile il­gi­li şi­ir­le­rin oku­ma­sı ile devam etti. Aka­bin­de
Zü­bey­de Hanım Ana­oku­lu öğ­ren­ci­le­ri­nin “Anlat Bana Öğ­ret­me­nim” şar­kı­sı­nın söy­len­me­si beğeniyle izlendi.
Özcan Yıl­maz Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si 11/A sı­nı­fı öğ­ren­ci­le­ri­nin, Cey­hun Atıf Kansu' nun şiiri“ Dün­ya­nın Bütün Çi­çek­le­ri” Ora­tor­yo­su­nun su­nul­ma­sı­nın ar­dın­dan 2018-2019 Eği­tim Öğ­re­tim Yı­lın­da Emek­li olan Öğ­ret­men­le­re Hiz­met Şeref Bel­ge­si Kay­ma­kam Mesut Çoban ta­ra­fın­dan ve­ril­di.?Yine İlçe okul­la­rın­da ya­pı­lan 24 Kasım Öğ­ret­men­ler Günü ko­nu­lu resim, şiir, kom­po­zis­yon ya­rış­ma­la­rın­da de­re­ce­ye giren öğ­ren­ci­le­re ve öğ­ret­men­ler arası vo­ley­bol tur­nu­va­sın­da de­re­ce­ye gi­ren­le­re ödül­le­ri­nin ve­ril­me­si akabinde  ise Özcan Yıl­maz Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si Bi­yo­lo­ji Öğ­ret­me­ni Hay­dar Gür­gü­zel yö­ne­ti­min­de öğ­ret­men ve ve­li­le­rin Müzik din­le­ti­si ve şar­kı­la­rı­nın söy­len­me­si ile kut­la­ma prog­ra­mı sona erdi.
Gerçekleşen programa,  İlçe Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban , Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar  , Kıdemli Cum­hu­ri­yet  Savcısı Cihan Yit­kin , İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut ,İlçe Genç­lik ve Spor Mü­dü­rü Reşit Sinan ,Daire Amir­le­ri, Okul Müdürleri ,Öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı.


Bu haber 434 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer