10-01-2020 16:27 GÜNDEM

2020 YILININ İLK OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Rıza EZER : Datça Belediye Meclisi A.Gürsel Uçar başkanlığında Salı günü (07.01.2020) saat 9.30 da olağan Ocak Ayı toplantısını gerçekleştirdi.

2020 YILININ İLK  OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ


Belediye binası meclis toplantı salonunda toplanan meclis üyelerinin gündeminin 1.maddesine geçilmeden önce, gün­dem de ol­ma­yıp, Mec­lis Baş­ka­nı A.Gür­sel Uçar Cu­ma­lı Ma­hal­le­si Har­man­lık mev­kii 206 ada 7 par­sel­de ka­yıt­lı mül­ki­ye­ti be­le­di­ye­ye ait “kuyu ve arsa” ni­te­li­ğin­de­ki ta­şın­ma­zın sa­tı­şı ko­nu­su­nu gün­de­me 12.?madde ola­rak, Pa­zar­ye­rin­de 788 ada 1 par­sel 958,48 m2 Ma­li­ye­ye ait ar­sa­nın satın alın­ma­sı, yol ya­pı­mı ve ya­ya­laş­tır­ma dü­zen­le­me­si vb. için kredi kul­la­nıl­ma­sı­nı 13.?madde ola­rak, mec­lis üyesi Esat Akkın'ın 2019 Kasım ayın­da gö­rü­şü­len ta­ri­fe­ler­de­ki imar durum bel­ge­si üc­ret­le­ri ile il­gi­li dü­zen­le­me­le­rin 14.?madde ola­rak ek­len­me­si­ni öner­di, Mec­lis Baş­ka­nı A.Gür­sel Uçar Meh­met Teker, Aysin Ka­ra-Ün­sal Kara, Savaş Tatlı ve Yavuz Yaşar Cey­han'ın ve­ki­li İbra­him Cey­han'ın cadde ve sokak isim­le­ri ile il­gi­li di­lek­çe­le­ri­nin 2.?madde Cadde ve sokak isim­le­ri ile il­gi­li ko­mis­yon ra­por­la­rı mad­de­sin­de gö­rü­şül­me­si­ni öner­di, öneri oy­bir­li­ği ile kabul edil­di.
Datça Belediye Meclisince görüşülüp alınan kararlar şu şekilde;
Gün­de­min 1.?mad­de­si olan İskele Ma­hal­le­si 192 ada 15 par­se­lin yola ve yeşil alana gelen kıs­mın takas veya satış ile il­gi­li İmar Ko­mis­yo­nu ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
İskele Ma­hal­le­si, 192 ada 15 nolu par­sel ile il­gi­li, ta­şın­maz ma­li­ki Hü­se­yin Celal Uğur­lu ta­ra­fın­dan, 01.11.2019 tarih ve 9192 sayı ile Be­le­di­ye­mi­ze ve­ri­len di­lek­çe­de, il­gi­li par­se­lin Datça Be­le­di­ye­sin­den 29.11.2004 ta­ri­hin­de ihale ile alın­dı­ğı, daha sonra plan ta­di­la­tı­na göre 948.88 met­re­ka­re­lik kıs­mın­dan yol geç­ti­ği­ni ve yol ola­rak ta kul­la­nıl­dı­ğı, ekli kro­ki­de gö­rü­len şek­liy­le imar ada­sın­dan geçen yol­la­rın ihdas edi­le­rek, yola terk ya­pı­la­cak ala­nın takas edi­lip edil­me­ye­ce­ği ya­zıl­mış olup, 05.11.2019 ta­ri­hin­de ya­pı­lan Be­le­di­ye Mec­lis top­lan­tı­sın­da, bu konu ile il­gi­li, İskele Ma­hal­le­si 192 ada 15 nolu par­se­lin, 3194 sa­yı­lı İmar Ka­nu­nu­nun il­gi­li mad­de­le­ri­ne göre terk ya­pı­la­cak olan ala­nın takas veya satış ola­rak mağ­du­ri­ye­tin gi­de­ril­me­si ko­nu­su­nun, İmar Ko­mis­yo­nu­na ha­va­le­si ve Ara­lık ayı mec­lis top­lan­tı­sın­da da gö­rü­şül­me­si ka­ra­rı alın­mış­tı.21.11.2019 ta­ri­hin­de ya­pı­lan top­lan­tı­da, bu par­sel ile il­gi­li ola­rak o böl­ge­de daha önce ya­pı­lan imar uy­gu­la­ma­la­rı­nın de­tay­lı bir şe­kil­de araş­tı­rı­la­rak ko­nu­nun çö­zü­mü doğ­rul­tu­sun­da bir aylık ek süre talep edil­miş­tir.
03/12/2019 tarih, 70 nu­ma­ra­lı Be­le­di­ye Mec­lis Ka­ra­rı ile ek süre ve­ril­miş­tir. Ko­mis­yo­nu­muz 11.12.2019 ve 12.12.2019 ta­rih­le­rin­de Be­le­di­ye Mec­lis Sa­lo­nun­da Baş­kan Esat Akkın baş­kan­lı­ğın­da üye­ler Vol­kan Ka­ra­ca­oğ­lu ve Haluk Laçin'in ka­tı­lı­mı ile top­la­na­rak aşa­ğı­da­ki ka­rar­lar alın­mış­tır.
1- İskele Ma­hal­le­si, 192 ada 15 nolu ta­şın­maz ma­li­ki Hü­se­yin Celal Uğur­lu'nun ilgi di­lek­çe­sin­de 3194 sa­yı­lı İmar Ka­nu­nu'nun il­gi­li mad­de­le­ri­ne göre terk ya­pı­la­cak olan ala­nın takas veya satış yön­te­mi ile mağ­du­ri­ye­tin gi­de­ril­me­si ko­nu­su­nun; 10 Tem­muz 2019 tarih 30827 sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te­de ya­yın­la­nan 04/07/2019 tarih 7181 nu­ma­ra­lı Tapu Ka­nu­nu ve Bazı Ka­nun­lar­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Dair Ka­nu­nun ;
8. Mad­de­sin­de “İmar planı bu­lu­nan yer­ler­de imar pla­nı­na uygun ola­rak ön­ce­lik­le par­se­las­yon planı ya­pıl­ma­sı esas­tır. İmar planı bu­lu­nan alan­lar­da, ifraz ve tev­hit iş­lem­le­ri, par­se­las­yon planı tes­cil edil­miş alan­lar­da ya­pı­la­bi­lir. Par­se­las­yon planı tes­cil edil­miş yer­ler­de ya­pı­la­cak ifraz veya tev­hi­din imar plan­la­rı­na ve imar mev­zu­atı­na uygun ol­ma­sı şart­tır.” de­nil­mek­te­dir.
9. Mad­de­sin­de “ka­pa­nan imar ve ka­dast­ro yol­la­rı­nın ön­ce­lik­le dü­zen­le­me or­tak­lık pa­yı­na ay­rı­lan top­lam alan­dan dü­şül­me­si esas­tır” de­nil­di­ğin­den imar ka­nu­nu­nun 15. Ve 16. Mad­de­si­ne göre ihdas edi­len yer­le­rin takas ve satış yön­te­mi ile ya­pıl­ma­sı ko­mis­yo­nu­muz­ca uygun gö­rül­me­miş­tir.
2- Söz ko­nu­su ta­şın­ma­zın bu­lun­du­ğu; Mülga Özel Çevre Ko­ru­ma Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı'nın 15/11/2005 tarih, 5922 sa­yı­lı ya­zı­sı ekin­de onan­lı İlçe­miz İskele Ma­hal­le­si 1/1000 Öl­çek­li Uy­gu­la­ma İmar Pla­nın­da Tu­rizm Tesis Ala­nın­da kalan ta­şın­maz­la­ra yö­ne­lik 18. Madde uy­gu­la­ma­sı­na iliş­kin, plan hü­küm­le­rin­de en az par­sel bü­yük­lü­ğü­nün 3000 met­re­ka­re ola­rak be­lir­len­me­si se­be­biy­le uy­gu­la­ma­da zor­luk ya­şan­dı­ğı gö­rül­müş, bu se­bep­le imar planı de­ği­şik­li­ği ya­pıl­ma­sı­na ih­ti­yaç ol­du­ğu tes­pit edil­miş­tir. Plan de­ği­şik­li­ği­ne mü­te­akip İmar Ka­nu­nu­nun 18. Mad­de­si uy­gu­la­ma­sı ile ko­nu­nun çö­zü­me ka­vuş­tu­ru­la­bi­le­ce­ği an­la­şıl­mış­tır.
Yu­ka­rı­da­ki hu­sus­lar­da oy bir­li­ği ile karar alın­mış­tır.
Ko­mis­yon ra­po­ru mec­li­si­miz­ce oy­bir­li­ği ile kabul edil­di.
2
Gün­de­min 2.?mad­de­si olan Cadde Sokak isim­le­ri ile il­gi­li ko­nu­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Be­le­di­ye Mec­li­si­nin 03/12/2019 tarih, 72 nolu ka­ra­rı ile Plan Bütçe, İmar, Kül­tür ve Tu­rizm ile Çevre Sağ­lık Eğt. Gnç. Ko­mis­yon­la­rı­na ha­va­le edi­len, cadde, sokak ve park­la­ra isim ve­ril­me­si ko­nu­sun­da Ko­mis­yon­la­rı­mız, 16/12/2019 ve 23/12/2019 ta­rih­le­rin­de yap­mış ol­du­ğu top­lan­tı­lar so­nu­cun­da;
5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 24. Mad­de­si “Ma­hal­le, sokak, cadde, bul­var, mey­dan vb yer­le­rin ad­la­rı, Ana­ya­sa­mı­zın temel il­ke­le­ri­ne, yü­rür­lük­te­ki mev­zu­ata, genel ah­la­ka ay­kı­rı, ay­rım­cı­lı­ğa ve bö­lü­cü­lü­ğe yol aça­bi­lecek ni­te­lik­te tes­pit edi­le­mez.” De­nil­mek­te­dir.
Bu çer­çe­ve­de; Datça Be­le­di­ye Mec­li­si­nin so­rum­lu­lu­ğun­da bulan sokak, cadde, bul­var, mey­dan vb. ka­mu­ya ait alan­la­rın isim­le­ri için Be­le­di­ye­mi­ze ya­pı­lan ve ya­pı­la­cak olan isim ta­lep­le­ri­nin kısa ve uzun va­de­de tar­tış­ma ya­rat­ma­ma­sı, eşit­lik il­ke­si­ne uy­ma­sı ve belli stan­dart­la­ra uygun ol­ma­sı ge­rek­ti­ği dü­şü­nül­dü­ğün­den do­la­yı bazı kri­ter­ler ko­nul­ma­sı zo­run­lu­lu­ğu or­ta­ya çık­mış­tır.
Bu kri­ter­ler sa­de­ce; di­lek­çe ile Be­le­di­ye­mi­ze mü­ra­ca­at eden bi­rey­sel ta­lep­le­ri içer­mek­te­dir.
Son bir yıl içe­ri­sin­de Be­le­di­ye­mi­ze di­lek­çe yolu ile mün­fe­rit ola­rak baş­vu­ran di­lek­çe sa­hip­le­ri­nin ma­su­ma­ne ta­lep­le­ri­ni Mec­lis ola­rak bir düzen içe­ri­sin­de de­ğer­len­di­rip, ge­lecek ne­sil­le­re doğru ak­tar­mak üzere bu kri­ter­ler ih­ti­yaç du­yul­du. Da­ya­na­ğı­mız ise bu top­rak­lar­da yıl­lar­dır be­ra­ber­ce ve hoş­gö­rü içe­ri­sin­de ya­şa­ma­yı ken­di­ne ilke edin­miş de­ğer­li Datça hal­kı­nın bugün ve ge­le­cek­te top­lum nez­nin­de fark­lı has­ma­ne tu­tum­la­ra se­be­bi­yet ver­me­si­nin önüne geç­mek, Mec­li­si­mi­zin ana gö­rev­le­rin­den bi­ri­si ol­ma­sı se­be­biy­le İlçe­mi­zin geç­miş­ten gelen bi­ri­kim ve kül­tür ya­pı­sı­na sahip çık­mak ve ge­lecek ne­sil­le­re tar­tış­ma­sız ak­tar­mak, kim­lik­ler­den zi­ya­de; kül­tü­rü, hoş­gö­rü­yü be­ra­ber ya­şa­ma ref­lek­si­ni ken­di­ne da­ya­nak sağ­la­mış bir il­çe­yi ge­lecek ne­sil­le­re ta­şı­mak adına ha­zır­lan­mış­tır.
Bu ne­den­le aşa­ğı­da­ki kri­ter­ler be­lir­len­miş­tir:
1-Ye­rel ola­rak il­çe­de ya­şa­mış, ilçe geç­mi­şi ile kök­le­ri olan, şehit yada ga­zi­le­rin isim­le­ri­nin,
2-Şart­lı bağış söz­leş­me­le­rin­de­ki hü­küm­le­rin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si du­ru­mun­da, bağış ya­pa­nın ta­le­bi­nin,
3-İlçe­miz­de ya­şa­yan yerel halk ile bü­tün­leş­miş veya ulu­sal yada ulus­lar arası alan­da tem­sil et­ti­ği kul­var­da ba­şa­rı ka­zan­mış ki­şi­le­rin isim­le­ri,
4-Her­han­gi bir doğal afet du­ru­mun­da kendi ha­ya­tı­nı teh­li­ke­ye ata­rak top­lum­sal fayda sağ­la­yan ki­şi­le­rin isim­le­ri­nin, sokak, cadde, bul­var, mey­dan vb. yer­le­re isim­le­ri­nin ve­ri­le­bi­le­ce­ği;
Bütün bun­lar göz önüne alın­dı­ğın­da:
1-Emel Ak­ka­ra­ca'nın 24/09/2019 tarih ve 7971 kayıt nolu baş­vu­ru­sun­da; İlçe­miz İskele Ma­hal­le­si 79. So­ka­ğın adı­nın “Nihat Ak­ka­ra­ca So­ka­ğı” ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­si ta­le­bi, “3” nu­ma­ra­lı kri­te­re uy­du­ğun­dan oy bir­li­ği ile ka­bu­lü­ne,
2-İskele Ma­hal­le­si 261. So­kak­ta bu­lu­nan An Yapı ve Mini Vil­la­la­rın sa­kin­le­ri adına Can Coşar'ın 18/11/2019 tarih ve 9663 kayıt nolu baş­vu­ru­sun­da 414 ada ile 265 ada ara­sın­da bu­lu­nan çocuk par­kı­na “Vey­sel Coşar” adı­nın ve­ril­me­si kri­ter­le­re uy­ma­dı­ğın­dan oy bir­li­ği ile red­di­ne,
3-Yük­sel Alp­demir'in 02/12/2019 tarih ve 10017 kayıt nolu baş­vu­ru­sun­da İskele Ma­hal­le­si 330. So­ka­ğa “Vey­sel Tuna Sokak” adı­nın ve­ril­me­si Mec­lis Üye­le­ri Haluk Laçin, Aslı Kaya, Halit Berk Bayar'ın kabul şer­hi­ne kar­şı­lık kri­ter­le­re uy­ma­dı­ğın­dan, oy çok­lu­ğu ile red­di­ne,
4-Ha­cı Bek­taş Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Şu­be­si Ce­me­vi Baş­ka­nı Murat Yıl­dı­rım'ın Be­le­di­ye­mi­ze yap­mış ol­du­ğu sözlü baş­vu­ru­sun­da, İlçe­miz İskele Ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan 81. So­ka­ğın adı­nın “Fey­zul­lah Çınar So­ka­ğı” ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­si ta­le­bi kri­ter­le­re uy­ma­dı­ğın­dan oy bir­li­ği ile red­di­ne,
5-Mec­lis Üyesi Aslı Kaya, İskele Ma­hal­le­si, 70. So­ka­ğın adı­nın “Meh­met Sön­mez So­ka­ğı” ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­si ta­le­bi, Mec­lis Üye­le­ri Haluk Laçin, Aslı Kaya, Halit Berk Bayar'ın kabul şer­hi­ne kar­şı­lık kri­ter­le­re uy­ma­dı­ğın­dan, oy çok­lu­ğu ile red­di­ne,
6-Bü­lent Demir'in 23/11/2018 tarih ve 7190 sa­yı­lı baş­vu­ru­sun­da İlçe­miz İskele Ma­hal­le­si 93. So­ka­ğın adı­nın “Fırat Yıl­maz Ça­kı­roğ­lu So­ka­ğı” ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­si ta­le­bi, Mec­lis Üye­le­ri Haluk Laçin, Aslı Kaya, Halit Berk Bayar'ın kabul şer­hi­ne kar­şı­lık kri­ter­le­re uy­ma­dı­ğın­dan, oy çok­lu­ğu ile red­di­ne, karar ve­ril­miş­tir.
Ade­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si ve Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Mec­lis Üye­le­ri­nin 03/12/2019 ta­rih­li Be­le­di­ye Mec­li­si­ne sun­duk­la­rı öner­ge­le­ri ile;
Aıska Ka­wa­cı So­ka­ğı'nın Yıl­dız Ken­ter So­ka­ğı
Ber­tolt Brecht So­ka­ğı'nın Barış Manço So­ka­ğı
Ara­gon So­ka­ğı'nın Münir Özkul So­ka­ğı
Gar­cıa Lorga So­ka­ğı'nın Ruhi Su So­ka­ğı
Ma­ya­koski So­ka­ğı'nın Halide Edip Adı­var So­ka­ğı
3
Ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­si talep edil­miş­tir.
Be­lir­ti­len sokak isim­le­ri 06/08/2007 ta­ri­hin­de Datça Be­le­di­ye Mec­li­sin­ce, ulus­lar arası şiir bu­luş­ma­sı et­kin­li­ği çer­çe­ve­sin­de so­kak­la­rı­mı­za ve­ril­miş olup, Datça'nın kül­tü­rel ha­ya­tı­na kat­kı­da bu­lun­du­ğu ge­rek­çe­si ile de­ğiş­ti­ril­me­me­si­ne, Mec­lis Üye­le­ri Haluk Laçin, Aslı Kaya, Halit Berk Bayar'ın red şer­hi­ne kar­şı­lık, oy çok­lu­ğu ile karar ve­ril­miş­tir.
Meh­met Teker'in 16.12.2019 tarih ve 10395 sa­yı­lı di­lek­çe­sin­de İskele Ma­hal­le­si Bal­çık­hi­sar sokak'a yada 91 sokak'a ba­ba­sı Halil Teker'in is­mi­nin ve­ril­me­si kri­ter­le­re uy­ma­dı­ğın­dan Mec­lis Üye­le­ri Haluk Laçin, Aslı Kaya, Halit Berk Bayar'ın evet oy­la­rı­na kar­şı­lık oy çok­lu­ğu ile red­di­ne,
Aysin Ka­ra-Ün­sal Kara'nın 16.12.2019 tarih ve 10421 sa­yı­lı di­lek­çe­sin­de İskele ma­hal­le­si 122.?sokak adı­nın Ünal Kap­tan sokak ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­si­ni kri­ter­le­re uy­ma­dı­ğın­dan Mec­lis Üye­le­ri Haluk Laçin, Aslı Kaya, Halit Berk Bayar'ın evet oy­la­rı­na kar­şı­lık oy çok­lu­ğu ile red­di­ne,
Savaş Tatlı'nın 16.12.2019 tarih ve 10422 sa­yı­lı di­lek­çe­sin­de İskele Ma­hal­le­si 104 sokak adı­nın Kasap Zahit sokak ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­si­ni kri­ter­le­re uy­ma­dı­ğın­dan Mec­lis Üye­le­ri Haluk Laçin, Aslı Kaya, Halit Berk Bayar'ın evet oy­la­rı­na kar­şı­lık oy çok­lu­ğu ile red­di­ne,
Yavuz Yaşar Cey­han'ın ve­ki­li İbra­him Cey­han'ın 30.12.2019 tarih 10850 sa­yı­lı di­lek­çe­sin­de Eme­cik ma­hal­le­si No:385 nu­ma­ra­lı bi­na­nın önün­den geçen cad­de­nin Cade Ber­lin adı­nın ve­ril­me­si kri­ter­le­re uy­ma­dı­ğın­dan Mec­lis Üye­le­ri Haluk Laçin, Aslı Kaya, Halit Berk Bayar'ın evet oy­la­rı­na kar­şı­lık oy çok­lu­ğu ile red­di­ne,
Ko­mis­yon ra­po­ru mec­li­si­miz­ce (Mec­lis Üyesi Ser­dar Ören, Mus­ta­fa Cey­lan, Haluk Laçin, Aslı Kaya ve Halit Berk Bayar'ın kar­şıt oy­la­rıy­la) oy­çok­lu­ğu ile kabul edil­di.
Gün­de­min 3.?mad­de­si olan Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı üc­re­ti ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
5393 Sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun “Norm kadro ve per­so­nel is­tih­da­mı baş­lık­lı 49.?maddesin­de­ki” kad­ro­sun­da Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı bu­lu­nan be­le­di­ye­ler­de Norm kad­ro­ya ba­kıl­mak­sı­zın mec­lis üye­le­ri ara­sın­dan Be­le­di­ye Baş­ka­nı ta­ra­fın­dan Baş­kan Yar­dım­cı­sı gö­rev­len­di­ri­lir ve gö­rev­len­di­ri­len Baş­kan yar­dım­cı­sı­nın maaşı Be­le­di­ye Baş­ka­nı­na ve­ri­len öde­ne­ğin 2/3'ünü aş­ma­mak üzere be­le­di­ye mec­li­si ta­ra­fın­dan be­lir­le­necek aylık öde­nek ve­ri­lir de­nil­mek­te­dir.
Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı ma­aşı­nın de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­dan brüt Be­le­di­ye Baş­ka­nı ma­aşı­nın 2/3'ü ol­ma­sı­na oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 4.?mad­de­si olan Huzur Hakkı üc­re­ti ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
5393 Sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 32.?maddesin­de, “ Mec­lis Baş­kan ve Üye­le­ri­ne, mec­lis ve ko­mis­yon top­lan­tı­la­rı­na ka­tıl­dık­la­rı her gün için, 39.?uncu madde uya­rın­ca be­le­di­ye baş­ka­nı­na öden­mek­te olan aylık brüt öde­ne­ğin gün­lük tu­ta­rı­nın üçte bi­ri­ni geç­me­mek üzere mec­lis ta­ra­fın­dan be­lir­le­necek mik­tar­da huzur hakkı öde­nir.” den­di­ğin­den Mec­lis Baş­kan ve üye­le­ri ile ko­mis­yon top­lan­tı­la­rı­na ka­tı­lan ih­ti­sas ko­mis­yo­nu üye­le­ri be­le­di­ye baş­ka­nı­na öden­mek­te olan aylık brüt öde­ne­ğin gün­lük tu­ta­rı­nın üçte bi­ri­nin ve­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 5.?mad­de­si olan Söz­leş­me­li Per­so­nel üc­re­ti ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 49. mad­de­si­nin 3.fık­ra­sı ge­re­ğin­ce 31.12.2019 ta­ri­hi­ne kadar Be­le­di­ye­miz­de mün­hal bu­lu­nan, AH Sı­nı­fı 5 de­re­ce­li 1 adet Avu­kat, THS 1 de­re­ce­li 1 adet Şehir Plan­cı­sı, THS 1 de­re­ce­li 1 adet mü­hen­dis, THS 5 de­re­ce­li 4 adet mü­hen­dis, THS 1 de­re­ce­li 1 adet Mimar, THS 5 de­re­ce­li 2 adet Mimar, THS 5 de­re­ce­li 4 adet Tek­ni­ker, THS 5 de­re­ce­li 1 adet Tek­nis­yen kad­ro­la­rın­da tam za­man­lı söz­leş­me­li per­so­nel ça­lış­tı­rıl­mak üzere alın­mış­tı.
2019 yı­lın­da ça­lış­tı­rıl­mış olan söz­leş­me­li per­so­nel­le­rin 2020 yı­lın­da da ça­lış­tı­rıl­ma­la­rı­na ve 01.01.2020 ta­ri­hin­den ge­çer­li olmak üzere ken­di­le­ri ile söz­leş­me ya­pıl­ma­sı­na ve bun­la­ra öde­necek net üc­re­tin 1. de­re­ce­nin 1. ka­de­me­si esas alın­mak su­re­tiy­le 657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu­na göre tes­pit edi­lecek her türlü öde­me­ler top­la­mı­nın net tu­ta­rı­nın % 25 faz­la­sı­nı geç­me­mek üzere net ücret ile ek ödeme oran­la­rı­nın aşa­ğı­da gös­te­ril­di­ği şe­kil­de ol­ma­sı­na ve söz­leş­me yap­mak üzere Be­le­di­ye Baş­ka­nı­na yetki ve­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
4
Söz­leş­meli Per­so­nel Ek Ödeme Listesi
Sı­nı­fı
Adı So­ya­dı
Un­va­nı
Teklif Edilen Unvan
De­re­cesi
2020 Yı­lın­da Ya­pı­la­cak Olan Ödeme
Tespit Edilecek Ek Ödeme %
Ths
Rüya Dün­dar
Çevre Mü­hen­di­si
Mü­hen­dis -1
3.014,00-130
THS
Tuğçe Gök­te­pe
Şehir Plan­cı­sı

1-3.014,00
130
THS
Ersem İlhan Mimar
1-3.014,00
130
AH
Ufuk Te­mur­lenk Cengiz
Avu­kat-5
2.664,00

 


130
THS
Deniz Kaya-Tek­ni­ker
5
2.402,00
85
THS
Berna Ka­ra­man-Mimar-5
2.913,00
130
THS
Meh­met Özgür Mutlu
Je­olo­ji Mü­hen­di­si
Mü­hen­dis
5-2.919,00
130
THS
Ece Uslu
Tek­ni­ker-5
2.402,00
85
THS
Arzu Okur Uğur-Tek­ni­ker-5
2.402,00
85
THS
Mus­ta­fa Sarı-Tek­ni­ker-5
2.402,00
85
THS
Şük­ran Al­tın­soy-Tek­nis­yen-5
2.260,19
85
THS
İlke Cu­ra­cı
Gıda Mü­hen­di­si
Mü­hen­dis
5
2.838,00
130
THS
Cem Bal
Pey­zaj Mi­ma­rı
Mü­hen­dis
5
2.838,00
130
THS
Halil Ala­şa­han-Mimar-5
2.684,00
130
THS
Ulaş Günal-Ha­ri­ta Mü­hen­di­si
Mü­hen­dis-5
2.684,00
130
5
Gün­de­min 6. mad­de­si olan Boş Kadro de­ği­şik­li­ği ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Be­le­di­ye­miz­de boş bu­lu­nan TH sı­nı­fın­dan 5 de­re­ce­lik 1 adet Mimar kad­ro­su­nun iptal edi­le­rek, TH sı­nı­fın­dan 5 de­re­ce­lik 1 adet Mü­hen­dis Kad­ro­su­nun ih­da­sı­nın, Norm kadro Yö­net­me­li­ği­nin 11'inci mad­de­si uya­rın­ca gün­cel­len­me­si­ne ve Boş kadro de­ği­şik­lik cet­ve­li­nin ha­zır­lan­ma­sı­na oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 7. mad­de­si olan Söz­leş­me­li Per­so­nel üc­ret­le­ri­nin be­lir­len­me­si ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 49. mad­de­si­nin 3. fık­ra­sı ge­re­ğin­ce 31.12.2020 ta­ri­hin­de kadar Be­le­di­ye­miz­de mün­hal bu­lu­nan THS 2 adet 5 de­re­ce­li mü­hen­dis, 1 adet 5 de­re­ce­li tek­ni­ker ve 1 adet 5 de­re­ce­li Tek­nis­yen kad­ro­la­rın­da tam za­man­lı söz­leş­me­li per­so­nel ça­lış­tı­rıl­ma­sı­na, bun­la­ra öde­necek net üc­re­tin 1. de­re­ce­nin 1. ka­de­me­si esas alın­mak su­re­tiy­le 657 Sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu­na göre tes­pit edi­lecek her türlü öde­me­ler top­la­mı­nın net tu­ta­rı­nın % 25 faz­la­sı­nı geç­me­mek üzere net ücret ile ek ödeme oran­la­rı­nın aşa­ğı­da gös­te­ril­di­ği şe­kil­de ol­ma­sı­na ve söz­leş­me yap­mak üzere Be­le­di­ye Baş­ka­nı­na yetki ve­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Söz­leş­meli Per­so­nel Ek Ödeme Listesi
Adedi
Sı­nı­fı
Un­va­nı
Teklif Edilen Unvan
De­re­cesi
2020 Yı­lın­da Ya­pı­la­cak Olan Ödeme
Tespit Edilecek Ek Ödeme %
2
THS
Mü­hen­dis-5
2.600,00
130
1
THS
Tek­ni­ker-5
2.350,00
85
1
THS
Tek­nis­yen-5
2.200,00
85
Gün­de­min 8.?mad­de­si olan Mev­sim­lik İşçi ça­lış­tı­rıl­ma­sı ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
5620 Sa­yı­lı Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği, 21.04.2007 ta­ri­hin­den iti­ba­ren ge­çi­ci işçi is­tih­da­mı­na ka­lı­cı bir yasal da­ya­nak ka­zan­dı­rıl­mış, bu tarih iti­ba­rıy­la ka­mu­da ge­çi­ci işçi ça­lış­tı­rıl­ma­sı belli ko­şul­la­ra bağ­lan­mış­tır.
5620 sa­yı­lı ka­nu­nun kap­sa­mı­na giren ku­rum­lar­da; yal­nız­ca mev­sim­lik iş­çi­ler ile kam­pan­ya iş­le­rin­de bir mali yılda 6 aydan az (en fazla 5 ay 29 gün) sü­rey­le ge­çi­ci işçi ça­lış­tı­rı­la­bi­le­cek­tir.
Norm Kadro Yö­net­me­li­ği­nin 24.?mad­de­si uya­rın­ca ça­lış­tı­rı­la­cak ge­çi­ci iş­çi­le­rin memur norm kadro stan­dar­dı top­la­mı­nın % 20 sini geç­me­me­si kay­dıy­la, adam/ay sa­yı­sı­na göre mec­lis ta­ra­fın­dan be­lir­le­ne­ce­ği hüküm al­tı­na alın­mış­tır.
Be­le­di­ye­miz­de 146 memur kad­ro­su bu­lun­mak­ta olup, bunun da % 20'si 29.2 x 5.29 = 154 Adam/Aya kar­şı­lık gel­mek­te­dir.
2020 yı­lın­da Be­le­di­ye­miz­de ih­ti­yaç du­yul­ma­sı ha­lin­de 154 Adam/Ay mik­ta­rın­da mev­sim­lik işçi ça­lış­tı­rıl­ma­sı­na oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
6
Gün­de­min 9.?mad­de­si Za­bı­ta per­so­ne­li­nin fazla ça­lış­ma üc­re­ti ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
2020 Yılı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Bütçe Ka­nu­nu K Cet­ve­lin­de, “Za­bı­ta hiz­met­le­rin­de fi­ilen ça­lı­şan per­so­ne­le ve­ri­lecek olan Aylık Maktu Fazla Ça­lış­ma Üc­re­ti­nin nü­fu­su An­ka­ra, İstan­bul ve İzmir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­le­ri dı­şın­da­ki diğer bü­yük­şe­hir­le­rin be­le­di­ye sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de­ki­ler için 559,00-TL ge­çe­mez” de­nil­mek­te­dir.
2019 yılı için be­le­di­ye mec­li­si­miz­ce be­lir­le­nip uy­gu­lan­mak­ta olan Aylık Maktu Fazla Ça­lış­ma Üc­re­ti 525,00-TL olup, 2020 yı­lın­da uy­gu­la­na­cak Aylık Maktu Fazla Ça­lış­ma üc­re­ti­nin 559,00-TL ol­ma­sı­na oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 10.?mad­de­si olan Datça Be­le­di­ye­si Badem Çi­çe­ği Fes­ti­va­li fo­toğ­raf ya­rış­ma­sı ödül mik­ta­rı ko­nu­su
07-09 Şubat 2020 ta­rih­le­ri ara­sın­da Be­le­di­ye­miz ta­ra­fın­dan İlçe­miz­de dü­zen­le­necek olan "Datça Be­le­di­ye­si Badem Çi­çe­ği Fes­ti­va­li" prog­ra­mı da­hi­lin­de para ödül­lü ama­tör fo­toğ­raf ya­rış­ma­sı dü­zen­len­me­si­ne ve fes­ti­val ko­mi­te­si ta­ra­fın­dan aşa­ğı­da su­nu­lan ödül­le­rin be­le­di­ye­miz­ce öden­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Fo­toğ­raf Ya­rış­ma­sı Ödül­le­ri:
1. lik ödülü: 3.000,00
2. lik ödülü: 2.000,00
3. lük ödülü: 1.000,00
Gün­de­min 11. Mad­de­si olan De­ne­tim Ko­mis­yo­nu se­çi­mi ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
5393 Sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 25.?maddesin­de, “İl ve İlçe Be­le­di­ye­le­ri ile nü­fu­su 10.000'in üze­rin­de­ki Be­le­di­ye­ler­de, Be­le­di­ye Mec­li­si her ocak ayı top­lan­tı­sın­da, Be­le­di­ye­nin bir ön­ce­ki yıl gelir ve gi­der­le­ri ile bun­la­ra iliş­kin hesap kayıt ve iş­lem­le­rin de­ne­ti­mi için kendi üye­le­ri ara­sın­dan gizli oyla ve üye sa­yı­sı üçten az beş­ten çok ol­ma­mak üzere bir de­ne­tim ko­mis­yo­nu oluş­tu­rur. Ko­mis­yon her si­ya­si parti gru­bu­nun ve ba­ğım­sız üye­le­rin mec­lis­te­ki üye sa­yı­sı­nın mec­lis üye tam sa­yı­sı­na oran­lan­ma­sı su­re­tiy­le Be­le­di­ye mec­li­si üye­le­rin­den, ya­pı­lan gizli oy­la­ma so­nu­cun­da Can Can­bey 12 oy, Tugay Eser 12 oy ve Halit Berk Bayar 8 oy almış olup, 12 oy alan Can Can­bey, Tugay Eser ve 8 oy alan Halit Berk Bayar De­ne­tim Ko­mis­yo­nu üye­li­ği­ne oy­bir­li­ği ile se­çil­miş­ler­dir.
Gün­de­min 12 Mad­de­si olan Cu­ma­lı Ma­hal­le­si Har­man­lık mev­kii 206 ada 7 par­sel­de ka­yıt­lı mül­ki­ye­ti be­le­di­ye­mi­ze ait “kuyu ve arsa” ni­te­li­ğin­de­ki ta­şın­ma­zın sa­tı­şı ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
İlçe­miz Cu­ma­lı ma­hal­le­si Har­man­lık Mev­kii 206 ada 7 par­sel­de ka­yıt­lı mül­ki­ye­ti be­le­di­ye­mi­ze ait 143,45 m2 ''kuyu ve arsa'' ni­te­li­ğin­de­ki ta­şın­ma­zın sa­tı­şı için, 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu' nun 18.?Maddesi­nin e bendi hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de satış ko­nu­su­nun İmar Ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edil­me­si­ne, ko­mis­yon ra­po­run­dan sonra Şubat ayı mec­lis top­lan­tı­sın­da gö­rü­şül­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 13.?mad­de­si olan Pa­zar­ye­rin­de 788 ada 1 par­sel 958,48 m2 Ma­li­ye­ye ait ar­sa­nın satın alın­ma­sı, yol ya­pı­mı ve ya­ya­laş­tır­ma dü­zen­le­me­si vb. için kredi kul­la­nıl­ma­sı ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Be­le­di­ye­mi­zin nakit ye­ter­siz­li­ği neden ile 2020 Mali yı­lın­da ya­tı­rım iş­le­rin­de (Pa­zar­ye­rin­de 788 ada 1 par­sel 958,48 m2 Ma­li­ye­ye ait ar­sa­nın satın alın­ma­sı, yol ya­pı­mı ve ya­ya­laş­tır­ma dü­zen­le­me­si, v.s.) kul­la­nıl­mak üzere be­le­di­ye­miz gay­ri­men­kul­le­ri­nin te­mi­na­tı veya İller Ban­ka­sı te­mi­nat gös­ter­mek su­re­tiy­le yurt içi ban­ka­lar­dan 48 aya kadar faiz hariç 1.000.000,00-TL­nin (bir­mil­yon) pa­zar­ye­rin­de ma­li­ye­ye ait ar­sa­nın satın alın­ma­sın­da, 500.000,00-TL­nin (beş­yüz­bin) nin yol ya­pı­mın­da ve ya­ya­laş­tır­ma dü­zen­len­me­sin­de vb. kul­la­nıl­ma­sı için top­lam 1,500,000,00 (bir­mil­yon­beş­yüz­bin) ana para tu­ta­rın­da kredi kul­la­nıl­ma­sı­na ve kredi kul­la­nıl­ma­sı için Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­lah Gür­sel Uçar'a yetki ve­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 14.?mad­de­si 2019 Kasım ayın­da gö­rü­şü­len ta­ri­fe­ler­de­ki imar durum bel­ge­si üc­ret­le­rin­de dü­zen­le­me ile il­gi­li ko­nu­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
7
05.11.2019 ta­rih­li ola­ğan mec­lis top­lan­tı­sın­da gö­rü­şü­len ve ka­ra­ra bağ­la­nan 2020 yılı için uy­gu­la­na­cak Ta­ri­fe ve Harç­lar Bö­lü­mü­nün 4.?maddesin­de İmar Durum Bel­ge­si ve­ril­me­sin­den alı­na­cak üc­ret­ler be­lir­len­miş­tir.


Bu haber 539 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer