03-02-2020 18:05 GÜNDEM

2020 YILI 1. DÖNEM İL KO­OR­Dİ­NAS­YON KU­RU­LU TOP­LAN­TI­SI GER­ÇEK­LEŞ­Tİ­RİL­Dİ

Rıza EZER : İlçe Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban'ında ka­tıl­dı­ğı ,İl ge­ne­li ya­tı­rım­la­rın de­ğer­len­di­ril­di­ği 2020 yılı 1'inci dönem İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı Muğla Va­li­si Esen­gül Ci­ve­lek baş­kan­lı­ğın­da ya­pıl­dı.

2020 YILI 1. DÖNEM İL KO­OR­Dİ­NAS­YON KU­RU­LU TOP­LAN­TI­SI GER­ÇEK­LEŞ­Tİ­RİL­Dİ

 


Va­li­lik Top­lan­tı Sa­lo­nun­da dü­zen­le­nen top­lan­tı­ya Vali Ci­ve­lek'in yanı sıra, Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Ve­ki­li Cum­hur Çoban, Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Çiçek, Vali Yar­dım­cı­sı Fethi Öz­de­mir ve Ayhan Yaz­gan, İlçe Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban diğer İlçe Kay­ma­kam­la­rı, Bölge Mü­dür­le­ri, Kurum ve Ku­ru­luş­la­rın Mü­dür­le­ri, İilçe Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı ka­tıl­dı.
Top­lan­tı­nın açı­lı­şın­da ko­nu­şan Vali Ci­ve­lek, “De­ğer­li il ko­or­di­nas­yon ku­ru­lu üye­le­ri, 2020 yılı bi­rin­ci dönem top­lan­tı­sı­na hoş gel­di­niz. Bu top­lan­tı­da, 2019 yılı ya­tı­rım­la­rı­nı ke­sin­leş­miş ra­kam­la­rı üze­rin­den de­ğer­len­di­re­ce­ğiz. Yılda dört kez ya­pı­lan il ko­or­di­nas­yon ku­ru­lu top­lan­tı­la­rı ile bu ya­tı­rım­la­rın son du­rum­la­rı­nı, fi­nan­sal ve fi­zik­sel ger­çek­leş­me­le­ri­ni ve ku­rum­lar ara­sın­da ko­or­di­nas­yo­nu ge­rek­ti­ren so­run­la­rı­nı ele alı­yor ve çözüm üre­ti­yo­ruz. “ dedi.

2019 yılı sonu iti­ba­riy­le yü­rü­tü­len ya­tı­rım­la­rın proje tu­ta­rı­nın 6 mil­yar TL'yi geç­ti­ği­ni ifade eden Vali Ci­ve­lek, dönem sonu iti­ba­riy­le 598 mil­yon TL har­ca­ma ya­pıl­dı­ğı­nı ve ya­pı­lan bu har­ca­ma­la­rın nakdi ger­çek­leş­me ora­nı­nın yüzde 71, fi­zi­ki ger­çek­leş­me ora­nı­nın yüzde 53 ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

Muğla'da 307 pro­je­den 76'sının ta­mam­lan­dı­ğı­nı, 139'unun devam et­ti­ği­ni söy­le­yen Vali Ci­ve­lek, 29 pro­je­nin ihale aşa­ma­sın­da ol­du­ğu­nu, 61 pro­je­ye ise henüz baş­lan­ma­dı­ğı­nı kay­det­ti.

Vali Ci­ve­lek, Muğla'da Aşağı Da­la­man ve Yu­ka­rı Eşen Pro­je­le­ri; Ya­ta­ğan-Mi­las, Muğ­la-Ka­le yol­la­rı; Muğla, Or­ta­kent-Yah­şi ka­na­li­zas­yon ve arıt­ma; ilk, orta ve yük­se­köğ­re­nim se­vi­ye­le­rin­de alt­ya­pı, ders­lik, yurt ve genç­lik mer­ke­zi yapım ça­lış­ma­la­rı; Bod­rum, Milas, Fet­hi­ye ve Ya­ta­ğan Dev­let Has­ta­ne­si­nin önem­li ya­tı­rım­lar ola­rak öne çık­tı­ğı­nı ifade etti.

Vali Ci­ve­lek'in açı­lış ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan ya­tı­rım­cı ku­ru­luş mü­dür­le­ri­nin su­num­la­rı ile devam eden top­lan­tı, ya­pı­lan genel de­ğer­len­dir­me­nin ar­dın­dan sona erdi.


Bu haber 1280 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer