27-12-2019 11:03 GÜNDEM

2019 'UN SON İNSAN HAK­LA­RI KU­RU­LU TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

Sebiha ARSLAN : İlçe İnsan Hak­la­rı Ku­ru­lu 2019'un son top­lan­tı­sı­nı Kay­ma­kam Mesut Çoban baş­kan­lı­ğın­da, kurul üye­le­ri­nin ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ril­di. Pa­zar­te­si günü saat 16:00 da Kay­ma­kam­lık top­lan­tı sa­lo­nun­da ger­çek­le­şen top­lan­tı­nın gün­de­mi, Mi­ni­büs­ler­de 65 yaş ve üzeri ile En­gel­li va­tan­daş­la­ra, şo­för­le­rin ne­za­ket ku­ral­la­rı­nın dı­şı­na çık­tı­ğı iddia edi­len tavır ve dav­ra­nış­la­rı­nın şi­ka­yet­le­ri oldu.

2019 'UN SON İNSAN HAK­LA­RI KU­RU­LU TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

 


İnsan iliş­ki­le­ri hak­kın­da şo­för­le­re eği­tim ve­ril­me­si ,yeni araç sa­at­le­ri ve se­fer­le­rin be­lir­len­me­si ,ara du­rak­la­rın işler hale ge­ti­ril­me­si, yoksa du­rak­lar oluş­tu­rul­ma­sı hak­kın­da ça­lış­ma baş­la­tıl­ma­sı için şo­för­le­re bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı ya­pıl­ma­sı­nı ön­gö­ren Kay­ma­kam Mesut Çoban yap­tı­ğı açık­la­ma­da şu cüm­le­le­ri söy­le­di.''Biz eği­tim­ci­le­ri Datça'ya davet ede­lim. Aile Ba­kan­lı­ğın­dan,Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­sin­den.Kay­ma­kam­lık ola­rak ça­ğı­rıp ,şo­för­le­rin ta­ma­mı­na ula­şıp ,der­di­mi­zi, on­lar­dan ne bek­le­di­ği­mi­zi an­la­ta­lım.Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ne bir yazı ya­za­lım. Bir iki  yıl içe­ri­sin­de Datça'da bu tür­den kötü mu­ame­le­ye maruz ka­lıp­ta size ulaş­mış şi­ka­yet­ler var mı? Kaç tane ? Siz bu du­rum­da ne yap­tı­nız? So­nuç­la­rı ne­ler­dir ve bu uya­rı­lan ki­şi­ler kim­ler­dir ? Son durum nedir bun­la­rı öğ­re­ne­lim.İnsan iliş­ki­le­ri hak­kın­da şo­för­le­re bil­gi­len­dir­me ve eği­tim ve­ril­me­sin­den son­ra­ki aşa­ma­yı da İlçe insan hak­la­rı ola­rak göz­lem­le­ye­rek bir kaç ayda neler de­ği­şi­yor buna ba­ka­lım.
Bu aşa­ma­lar­dan sonra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ne ,biz şo­för­le­re bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı­nı yap­tık.Sizde ya­pa­rak kont­rol ,uyarı ve ceza sis­te­mi­ni daha aktif ola­rak uy­gu­la­ma­ya al­ma­la­rı ko­nu­sun­daki talebimizde  bu­lu­na­lım.Bizim bu­ra­da en fazla kar­şı­laş­tı­ğı­mız sorun mu­ame­le so­ru­nu.?Yani va­tan­da­şı­mı­za ne­za­ket ku­ral­la­rı­nın dı­şı­na çı­kıl­ma­sı'' dedi.

Top­lan­tı soru öneri şek­lin­de bir saat devam etti.


Bu haber 659 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer