23-07-2020 18:46 GÜNDEM

200 YIL­LIK TARİHİ YEL DEĞİRMENİ MİSAFİRLERİNİ AĞIR­LA­MA­YA BAŞ­LA­DI

Sebiha ARSLAN : Kız­lan tarihi Yel Değirmeni 'Uy­gu­la­ma Res­to­rant 'ı ola­rak va­tan­da­şın hizmetine açıl­dı. Açı­lış tö­re­ni­ne Kay­ma­ka­m Mesut Çoban ,Muğla İl Milli Eği­tim Müdür yardımcısı Fer­man Ak­bu­lut, Datça İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Bü­lent Aldal, Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun, Datça İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Yüz­ba­şı Nec­met­tin Er­do­ğan ,kurum amirleri ile öğretmen ve öğ­ren­ci­ler ka­tıl­dı.

200 YIL­LIK TARİHİ YEL DEĞİRMENİ MİSAFİRLERİNİ AĞIR­LA­MA­YA BAŞ­LA­DI

Kız­lan Ma­hal­le­si De­ğir­me­n üs­tü mev­ki­in­de bu­lu­nan, mül­ki­ye­ti ha­zi­ne­ye ait 1560 m2 yü­zöl­çüm­lü ve üze­rin­de 200 yılı aşkın ta­ri­hi bulunan Yel De­ğir­me­ni, Datça Kaymakamlığı ile Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğ­ren­ci­le­ri­ne uy­gu­la­ma alanı ,res­to­ran ve kafeterya   ola­rak iş­let­ilme­si ama­cıy­la 10 yıllığına ücretsiz olarak tahsis edilmişti. Bakım ve ona­rım ça­lış­ma­la­rı bi­ten  mekan  Çarşamba  günü   (22.07.2020 ) saat 18:30 Kay­ma­ka­m Mesut Çoban ,ve İlçe Pro­to­ko­lü­nün ka­tı­lı­mıy­la hizmete açıldı.Okul döner sermayesine katkı sağlanacak restorant' ta ,  10,11 ve 12'nci sı­nıf­lar­da­ki yak­la­şık 50 öğ­ren­ci­ uy­gu­la­ma res­to­ra­nın­da ça­lı­şıp ken­di­le­ri­ni ge­liş­ti­re­cek­ ve tec­rü­be ka­za­na­cak­lar­.

Tu­rizm mes­lek li­se­si döner ser­ma­ye iş­let­me­si ara­cı­lı­ğıy­la, 'uy­gu­la­ma res­to­ra­nı' ola­rak hiz­met ve­recek olan res­to­ran­da dö­nü­şüm­lü ola­rak be­şer­li öğ­ren­ci grup­la­rı ile 3 usta öğ­re­ti­ci her gün saat 09.00 - 22.00 sa­at­le­ri arası hiz­met ve­recek. İlk aşa­ma­da sabah kah­val­tı­sı ile gün boyu ka­fe­ter­ya hiz­met­le­ri­nin su­nu­la­ca­ğı uy­gu­la­ma res­to­ra­nın­da, 18 çeşit kah­val­tı ta­ba­ğı 25 TL' den, Pan­de­mi sü­re­ci ne­de­niy­le yemek ise gelen talep üzerine 1 gün ön­ce­den ran­de­vu sis­te­miy­le ki­şi­ye özel ha­zır­la­na­cak.
Açı­lış tö­re­nin­de ko­nu­şan Kay­ma­kam Mesut Çoban, " Milli Emlak ile Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ara­sın­da ya­pı­lan pro­to­kol, Muğla Va­li­li­ği'nin de uygun gö­rü­şü ile Özcan Yıl­maz Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­mi­ze tah­sis edil­di. Bu­ra­sı, ço­cuk­la­rı­mı­zın ken­di­le­ri­ni ge­liş­ti­re­ce­ği bir alan ola­cak. 
Bunun yanı sıra ço­cuk­la­rı­mız ve usta öğ­re­ti­ci­le­ri­miz bu­ra­dan gelir elde ede­rek, eko­no­mi­le­ri­ne katkı sağ­la­ya­cak­lar. Va­tan­daş­la­rı­mız ise hu­zur­lu bir or­tam­da hiz­met ala­bi­le­cek­ler. Böy­le­lik­le bu kül­tü­rel var­lı­ğı­mı­zın daha fazla va­tan­daş ta­ra­fın­dan gö­rül­me­si­nin yolu açı­lır­ken, öğ­ren­ci­le­ri­miz de ken­di­le­ri­ni ge­liş­ti­re­bi­le­cek­ler .Ön­ce­lik­le okul yö­ne­ti­mi­ne öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze ,Milli Eği­tim Mü­dü­rü­mü­ze­ te­şek­kür edi­yo­rum.​Bu­ra­sı ço­cuk­la­rı­mı­zın ken­di­si­ni ge­liş­ti­re­ce­ği, ispat ede­bi­le­ce­ği bir alan ola­cak.​Bunun ya­nın­da va­tan­da­şı­mı­zın ­da hu­zur­lu kah­val­tı ya­pa­ca­ğı ,kafe  ola­rak, çay bah­çe­si ola­rak kul­la­na­bi­le­ce­ği bir alan. Bu hem kül­tü­rel var­lı­ğı daha fazla va­tan­da­şı­mı­zın gör­me­si­ni sağ­layacak hem de oku­lu­mu­z öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ken­di­lerini, ge­liş­tir­me­si­ne bir ve­si­le kıl­mış ola­ca­k. Emeği geçen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum ha­yır­lı uğur­lu olsun " dedi. ​Datça İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Bü­lent Aldal ise yaptığı açıklamada '' 10 -11 ve 12 'inci sı­nıf­lar­ımızdaki  yak­la­şık 50 öğ­ren­ci­miz  bu­ra­da hem ça­lı­şıp hem de ken­di­le­ri­ni ge­liş­ti­re­cek­le­r.Uy­gu­la­ma res­to­ra­nı, öğ­ren­ci­le­ri­miz için önem­li bir tec­rü­be ola­cak. Uygun fiyat ve ka­li­te an­la­yı­şı ile hiz­met ve­recek olan res­to­ra­nın, aynı za­man­da pi­ya­sa­da­ki fi­yat­la­rın dü­zen­len­me­si nok­ta­sın­da katkı su­na­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum" Des­tek­le­ri­ni esir­ge­me­yen başta Kay­ma­ka­mı­mız Mesut Çoban ve emeği geçen tüm  eği­tim­ci , öğ­ren­ci ve des­tek­çi­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­rum '' dedi.


Bu haber 1774 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer