10-05-2019 12:58 GÜNDEM

2. DATÇA TEMİZ DENİZ PANELİ, DATÇA'DA DENİZ CAN­LI­LA­RI­NIN KO­RUN­MA­SI TE­MA­SIY­LA GER­ÇEK­LEŞTİ

Sebiha ARSLAN : Datça'da deniz can­lı­la­rı­nın ko­run­ma­sı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la bu yıl ikin­ci­si ger­çek­le­şen 'Datça 2. Temiz Deniz Pa­ne­li' dü­zen­len­di. Pa­nel­de, de­niz­ler­de­ki balık po­pü­las­yo­nu­nun ko­run­ma­sın­dan kıyı plan­la­ma­la­rı­na kadar bir­çok konu ko­nu­şul­du.

2. DATÇA TEMİZ DENİZ PANELİ, DATÇA'DA DENİZ CAN­LI­LA­RI­NIN KO­RUN­MA­SI TE­MA­SIY­LA GER­ÇEK­LEŞTİ

 

Muğla Sıtkı Koç­man Üni­ver­si­te­si (MSKÜ) ,Datça Kazım Yıl­maz Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu ta­ra­fın­dan Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zin­de ,Salı günü ger­çek­le­şen (07.05.2019) 'Datça 2. Temiz Pa­ne­li'ne;Kay­ma­kam Mesut Çoban,Be­le­di­ye Baş­kan yar­dım­cı­sı İnci Bil­gin, yük­sek okul öğ­ren­ci­le­ri ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.
MSKÜ Su Ürün­le­ri Fa­kül­te­si öğ­re­tim üyesi Balık Bi­yo­lo­ğu Prof. Dr. Halit Filiz,  Bod­rum De­niz­ci­lik Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Mü­dü­rü Prof. Dr. Tun­cay Ku­le­li  ve Dat­ça­lı pro­fes­yo­nel dal­gıç Ser­dar Bil­gin ko­nuş­ma­cı ola­rak ka­tıl­dı. Pa­ne­lin mo­de­ra­tör­lü­ğü­nü ise öğ­re­tim gö­rev­li­si Onur Er­do­ğan ile öğ­re­tim gö­rev­li­si Tuğçe Merve İnak Öz­berk yaptı.
Prof. Dr. Halit Filiz, pa­nel­de­ki ko­nuş­ma­sın­da, özel­lik­le de­niz­ler­de av­lan­ma ku­ral­la­rı­na dik­kat edil­me­si ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çekti. Prof. Dr. Filiz özet­le ''Sa­de­ce Tür­ki­ye'de değil dünya ge­ne­lin­de de­niz­ler­de­ki balık tür­le­ri hızla aza­lı­yor.Eğer ba­lı­ğın üre­me­si­ne izin ver­mez­sek ma­ale­sef yok olu­yor. Ba­lık­lar asla tü­ken­mez de­ğil­ler­dir. Eğer he­sa­bı­nız yan­lış­sa veya çı­kar­la­rı­nız fark­lıy­sa ba­lık­lar bir anda tü­ke­nen kay­nak­la­ra dö­ner­ler. Do­la­yı­sıy­la ba­lık­lar sür­dü­re­bi­lir kul­la­nı­ma açık­tır ama asla sı­nır­sız de­ğil­dir" dedi.
Bod­rum De­niz­ci­lik Mes­lek Yük­sek Okulu Mü­dü­rü Prof. Dr. Tun­cay Ku­le­li pa­nel­de özet­le şu cüm­le­le­re de­yin­di "Kıyı böl­ge­si de­di­ği­miz zaman şehir plan­cı­sı başka bir şey an­lı­yor. Doğal ko­ru­ma­cı başka, çevre ak­tivis­ti bir başka an­lı­yor, hukuk sis­te­mi­miz ise başka bir şey söy­lü­yor. Do­la­yı­sıy­la bu kav­ram­la­rın bi­lim­sel li­te­ra­tü­re öl­çü­le­bi­lir şe­kil­de hukuk sis­te­min­de tek­rar ta­nım­lan­ma­sın­da fayda var­dır. Kı­yı­lar di­na­mik bir sis­tem­dir, bir defa plan­la­nıp rafa kal­dı­rı­la­maz, bir dön­gü­yü içe­rir, bir sü­reç­tir ve bu sü­re­cin içe­ri­si­ne, mut­la­ka bütün ta­raf­la­rın aktif ola­rak ka­tı­lı­mıy­la plan­la­ma­nın ya­pıl­ma­sı ancak ba­şa­rı­yı ge­ti­re­bi­lir" dedi.
Dat­ça­lı pro­fes­yo­nel dal­gıç Ser­dar Bil­gin ise ko­nuş­ma­sın­da özet­le "Can­lı­lar de­yin­ce ilk ak­lı­mı­za gelen balık tür­le­ri olu­yor ama Datça'da, bitki ola­rak ni­te­len­di­re­bil­di­ği­miz can­lı­lar da var. Özel­lik­le po­se­idon ça­yır­la­rı, deniz di­bin­de­ki balık tür­le­ri­ne önem­li yaşam alan­la­rı su­nu­yor. Po­se­idon ça­yır­la­rı ba­lık­lar kadar biz in­san­lar için de ok­si­jen kay­na­ğı oluş­tu­ru­yor. Po­se­idon ça­yır­la­rı mut­la­ka ko­run­ma­lı, Datça'da to­noz­la­ma sis­te­mi ha­ya­ta ge­çi­ril­me­li­dir. Tek­ne­le­rin kı­yı­ya bağ­la­na­bil­me­le­ri için de­ni­ze at­tık­la­rı ça­pa­lar, doğal ola­rak po­se­idon ça­yır­la­rı­na zarar ve­ri­yor. Po­se­idon ça­yır­la­rı­nın zarar gör­me­si­ni, ka­ra­da ağaç­la­rın ke­sil­me­si gibi dü­şü­ne­bi­lir­si­niz. Po­se­idon ça­yır­la­rı­nın ko­ru­na­bil­me­si için, Kay­ma­kam­lık ve Be­le­di­ye ile bir ça­lış­ma yap­ma­yı arzu edi­yo­ruz. Be­lir­li nok­ta­lar­da ti­ca­ri ya da özel tek­ne­le­rin çapa at­ma­dan bağ­la­na­bil­me­le­ri için to­noz­la­ma sis­te­mi­nin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si çok büyük öl­çü­de ya­rar­lı ola­cak­tır" dedi.
Yük­se­ko­kul Mü­dü­rü Doç. Dr. Gök­han Ayaz­la­rı ta­ra­fın­dan pa­ne­list­le­re ka­tı­lım ser­ti­fi­ka­la­rı veridi.?panel soru ve ya­nıt­lar ile devam etti.

 

II. Datça Temiz Deniz Paneli Sonuç Ra­po­run­da ise şu mad­de­ler yer aldı.
''II. Datça Temiz Deniz Pa­ne­li'nde ka­tı­lım­cı­la­rın su­nu­mu ve yap­mış ol­du­ğu­muz araş­tır­ma­lar so­nu­cun­da aşa­ğı­da­ki bul­gu­lar elde edil­miş­tir;
1. Datça'da balık çe­şit­li­li­ği fazla ol­ma­sı­na rağ­men po­pü­las­yon sa­yı­sı­nın azal­dı­ğı bir ger­çek­tir.
2. Aslan ve Balon Ba­lı­ğı yö­re­de diğer tür­le­ri teh­dit et­mek­te­dir. Özel­lik­le aslan ba­lı­ğı­nın in­san­lar ta­ra­fın­dan tü­ke­til­me­si teş­vik edil­me­li­dir.
3. Datça'daki balık po­pü­las­yo­nu ve ba­lık­la­rın yu­murt­la­ma alan­la­rı ile il­gi­li bi­lim­sel ça­lış­ma­la­rın sa­yı­sı ar­tı­rıl­ma­lı­dır. Bu bi­lim­sel ça­lış­ma­lar ışı­ğın­da deniz can­lı­la­rı­nı ko­ru­yu­cu ön­lem­ler alın­ma­lı­dır. Av ya­sa­ğı bu­lu­nan Kargı, Aktur ve Ku­ru­ca­bük böl­ge­le­ri­ne ilave böl­ge­ler ek­len­me­li­dir.
4. Zıp­kın­la usul­süz av­lan­ma ve kaçak av­lan­ma gibi ih­bar­la­ra sahil gü­ven­lik ko­mu­tan­lı­ğı dı­şın­da diğer yet­ki­li kamu ku­ru­luş­la­rın mü­da­ha­le im­ka­nı ya­ra­tıl­ma­lı­dır. Bu amaç­la ge­rek­li güçte ve bo­yut­ta tek­ne­ler il­gi­li ku­ru­luş­la­rın en­van­te­ri­ne ka­zan­dı­rıl­ma­lı­dır.
5. Orfoz av­lan­ma­sı yasak en­de­mik bir tür­dür. Av­lan­ma­sı yasak tür­le­rin res­to­ran­lar­da gö­rül­me­si ve sa­tıl­ma­sı du­ru­mun­da, başta sahil gü­ven­lik ko­mu­tan­lı­ğı olmak üzere yet­ki­li kamu ku­ru­luş­la­rı­na ih­bar­da bu­lu­nul­ma­lı­dır.
6. Kaya la­ho­su ba­lı­ğı­nın av­lan­ma için boy ve ağır­lık sı­nır­la­rı­nın mev­zu­at­ta be­lir­til­me­miş ol­ma­sı önem­li bir ek­sik­lik­tir. İlgili ba­lı­ğın av­lan­ma için boy ve ağır­lık sı­nır­la­rı yet­ki­li kamu ku­rum­la­rın­ca be­lir­le­nip il­gi­li lis­te­le­re­ da­hil edil­me­li­dir.
7. İnce Burun – Kni­dos böl­ge­si ara­sın­da kaçak ve usul­süz av­lan­ma olay­la­rı­na mü­de­ha­le ­için Datça'da bu­lu­nan ''Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı'' uzak kal­mak­ta­dır. Bu ne­den­le, Pa­la­mut­bü­kü bel­de­si­ne, kaçak av­lan­ma­ya karşı de­ne­tim ve takip ya­pıl­ma­sı için kol­luk kuv­vet­le­ri ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­mak üzere ye­ter­li ni­tek­lik­te bir deniz aracı ka­zan­dı­rıl­ma­lı­dır.
8. Yerel halka özel­lik­le hangi balık tür­le­ri­nin en­de­mik sı­nıf­ta yer al­dı­ğı ko­nu­sun­da il­çe­de çe­şit­li pa­no­lar­da ba­lık­la­rın resmi gös­te­ri­le­rek bilgi ve­ril­me­li­dir. Mev­cut du­rum­da yerel hal­kın büyük ço­ğun­lu­ğu ör­ne­ğin; orfoz ve lahos ba­lık­la­rı­nı bir­bi­rin­den ayırt ede­me­mek­te­dir. Ay­rı­ca, milli eği­ti­me bağlı eği­tim ku­rum­la­rı ve üni­ver­si­te­ler­de de balık tür­le­ri üze­ri­ne ge­rek­li eği­tim­ler müf­re­dat prog­ram­la­rı­na dahil edil­me­li­dir.
9. Av ya­sak­la­rı­na uy­ma­yan­la­ra karşı idari para ce­za­la­rı ar­tı­rıl­ma­lı­dır''.


Bu haber 660 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer