19-05-2020 12:59 GÜNDEM

19 MAYIS KUT­LA­MA­LA­RI ÇELENK SUNMA TÖRENİYLE BAŞ­LA­DI

Sebiha ARSLAN : 101 YIL ÖNCE ATILAN ADIMI GENÇLER GELECEĞE TAŞIYACAK! 19 Mayıs Ata­türk'ü Anma Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı kut­la­ma­la­rı Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda yer alan Ata­türk Anıtı'na çe­lenk sunma tö­re­ni ile baş­la­dı.

19 MAYIS KUT­LA­MA­LA­RI ÇELENK SUNMA TÖRENİYLE BAŞ­LA­DI

Tören bu gün saat 10:00 'da Genç­lik ve Spor İlçe Mü­dür­lü­ğü çe­len­gi­nin ,İlçe Spor Mü­dü­rü Reşit Sinan ta­ra­fın­dan Ata­türk Anı­tı­na su­nu­mu ile baş­la­dı. Co­ra­na virüs ne­de­niy­le buruk kut­la­nan 19 Mayıs Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı çe­lenk sunma tö­re­ni­ne Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar , İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun ,İlçe Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu Mü­dü­re­si Vil­dan Yüce , Datça Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği Bekir Şahin ,CHP Muğla Mil­let­ve­ki­li Suat Özcan, si­ya­si parti ve kurum tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı. Sos­yal me­sa­fe ku­ra­lı kap­sa­mın­da ger­çek­leş­ti­ri­len tören ,saygı du­ru­şun­da bu­lu­nu­lup İstik­lal Marşı'mızın okun­ma­sı ile çe­lenk sunma tö­re­ni sona erdi.

Bir çok et­kin­li­ğin ya­pıl­dı­ğı İlçemizde , bu yıl ön­lem­ler kap­sa­mın­da kı­sıt­lı kut­la­ma­lar ya­pıl­dı. Ted­bir­ler kap­sa­mın­da sos­yal me­sa­fe ku­ral­la­rı­na uyu­la­rak ger­çek­le­şen tören ak­şa­mın­da ise saat 19.19 da bütün Datça pen­ce­re ve bal­kon­lar­da İstik­lal Marşı'mızı oku­ya­cak.

19 Mayıs Ata­türk'ü Anma Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı 19 Mayıs 1919'da Ulu Ön­de­ri­miz Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün ban­dır­ma va­pu­ru ile Sam­sun'a çık­mış­tır ve bugün iti­laf dev­let­le­ri­nin iş­ga­li­ne karşı Türk Kur­tu­luş Sa­va­şı'nın baş­la­dı­ğı gün kabul edi­lir. Ata­türk bu Bay­ra­mı '' Bütün Ümidim Gençliktedir '' dediği ,Türk Genç­li­ği­ne ar­ma­ğan et­miş­tir.
Datça haber aile­si ola­rak ,Va­ta­nı­mız için can­la­rı­nı feda eden aziz şe­hit­le­ri rah­met, min­net ve say­gıy­la anı­yo­ruz. 19 Mayıs Ata­türk'ü Anma Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı­nız kutlu olsun.


Bu haber 778 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer