19-09-2022 18:44 GÜNDEM

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ KUT­LAN­DI

Sebiha ARSLAN - Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Baş­ko­mu­tan Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'e Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si ta­ra­fın­dan 19 Eylül 1921'de “Ma­re­şal” rüt­be­si ve “Gazi” un­va­nı ve­ri­li­şi­nin 101. Yıl­dö­nü­mü olan 19 Eylül Ga­zi­ler Günü, Datça'da da tö­ren­le kut­lan­dı. Ata­türk Anıtı'na Kay­ma­kam­lık, Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ,Gar­ni­zon Ko­mu­tan­lı­ğı ve Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği tem­sil­ci­li­ği çe­lenk­le­ri su­nul­du, saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­du ve İstik­lal Marşı okun­du. Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da dü­zen­le­nen tö­re­ne, Kay­ma­kam Mesut Çoban , Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Hilmi Özkan, Be­le­di­ye Baş­kan ve­ki­li Mutlu Gün­do­ğan, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Nec­met­tin Er­do­ğan, İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun, Si­ya­si Parti İlçe Baş­kan­la­rı ve yö­ne­ti­ci­le­ri, Be­le­di­ye mec­lis üye­le­ri, sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın baş­kan­la­rı, idari birim amir­le­ri ile ga­zi­ler ve on­la­rın ya­kın­la­rı ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ KUT­LAN­DI

Günün anlam öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­yı, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Hilmi Özkan ile  Emek­li Deniz Kur­may Albay Kıb­rıs Ga­zi­si Erdal Can­dan yaptı
Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Hilmi Özkan yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da '' Ön­ce­lik­le bugün bu alan­da top­la­na­bil­me­mi­zi
sağ­la­yan, vatan, mil­let ve bay­rak aş­kıy­la Ça­nak­ka­le'de, is­tik­lal har­bin­de, Kore'de, Kıb­rıs'ta, iç gü­ven­lik ha­re­kâ­tın­da ve son ola­rak ta 15 Tem­muz'da can­la­rı­nı seve seve feda eden başta ulu ön­de­ri­miz Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve silah ar­ka­daş­la­rı olmak üzere ebe­di­ye­te in­ti­kal eden aziz şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met­le anı­yor ve kah­ra­man ga­zi­le­ri­mi­ze şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz.
Sa­kar­ya mey­dan mu­ha­re­be­si­nin ka­za­nıl­ma­sı­na
mü­te­akip, ebedi baş­ko­mu­tan gazi Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK' e Tür­ki­ye büyük mil­let mec­li­si ta­ra­fın­dan 19 Eylül 1921 günü ma­re­şal­lik rüt­be­si ve ga­zi­lik un­va­nı ve­ril­me­si­nin 101'nci yıl­dö­nü­mü­nü, büyük bir coşku ile kut­lu­yo­ruz.
Eylül 1921'de tür­ki­ye büyük mil­let mec­li­si ta­ra­fın­dan ken­di­si­ne ma­re­şal­lik ve ga­zi­lik ün­va­nı ve­ril­me­si üze­ri­ne, ulu önder Gazi Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK, ga­zi­li­ği şu ifa­de­ler ile dile ge­tir­miş­tir:
"Kah­ra­man Türk or­du­su; sizin kah­ra­man­lı­ğı­nız­la ka­za­nı­lan büyük za­fe­rin, mil­let ta­ra­fın­dan tak­di­mi­ne de­la­let eden bu unvan ve rüt­be­ye ancak size izafe ede­rek, bütün as­ker­lik ha­ya­tı­mın en büyük if­ti­ha­rı ola­rak ta­şı­ya­ca­ğım. Milli ba­ğı­mı­sız­lı­ğı­mı­zı, va­ta­nın mil­le­ti ile bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­nü) mu­ha­fa­za etmek mak­sa­dıy­la top­ra­ğı­na kan­la­rı­nı akı­tan, Türk
ta­ri­hi­ne altın say­fa­lar yaz­dı­ran ga­zi­le­ri­mi­zin, can veren şe­hit­le­ri­mi­zin ha­tı­ra­la­rı­nı yü­celt­mek, on­la­ra olan min­net ve şük­ran duy­gu­la­rı­mı­zı ifade etmek milli gö­re­vi­miz­dir. Va­ta­nı­mı­zın kur­tu­lu­şun­da duş­man­la aman­sız mü­ca­de­le eden malûl veya gazi ola­rak hayat mü­ca­de­le­si veren bu de­ğer­li şa­hıs­la­ra sahip çık­mak ve on­la­ra say­gı­lı olmak mil­le­ti­mi­zin ta­ri­hi­ne ve ma­zi­si­ne bağ­lı­lı­ğı­nın
ifa­de­si­dir."
Bu ve­si­le ile 8 Eylül 2022 ta­ri­hin­de ebe­di­ye­te in­ti­kal eden, Kıb­rıs Ga­zi­miz, silah ar­ka­da­şı­mız„ sayın Cemil Cavga' ya da Allah'tan rah­met di­li­yor, aile­si­ne ve tüm Datça hal­kı­na baş sağ­lı­ğı di­le­mek is­ti­yo­rum.
Başta ulu ön­de­ri­miz Gazi Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK ve silah ar­ka­daş­la­rı olmak üzere ebe­di­ye­te in­ti­kal eden aziz şe­hit­le­ri­mi­zi, kah­ra­man ga­zi­le­ri­mi­zi rah­met ve şük­ran ile anı­yor, bugün ol­du­ğu gibi her fır­sat­ta ya­nı­mız­da olan ga­zi­lik mer­te­be­si ile şe­ref­len­miş, gurur kay­na­ğı­mız ga­zi­le­ri­mi­ze şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum.
Ça­nak­ka­le'den is­tik­lal har­bi­ne, Kore'den Kıb­rıs'a gir­di­ği­niz bütün sa­vaş­lar­dan bay­rak, dev­let, mil­let aş­kıy­la kah­ra­man­lık des­ta­nı aza­rak çık­ma­yı ba­şar­dı­nız.

Türk si­lah­lı kuv­vet­le­ri ola­rak biz de var­lı­ğı­nız­dan al­dı­ğı­mız güç ile dev­le­ti­mi­zin men­fa­at­le­ri doğ­rul­tu­sun­da bu gün ol­du­ğu gibi ya­rın­da ema­ne­ti­ni­ze sahip çı­ka­ca­ğız'' dedi.


Kıb­rıs Ga­zi­si Albay  Erdal Can­dan yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da özet­le''
Büyük Önder Gazi Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK, Şehit ve Ga­zi­le­re ve­ril­me­si ge­re­ken önem­i şu söz­le­ri ile ifade et­miş­tir. Türk ta­ri­hi­ne altın say­fa­lar yaz­dı­ran Ga­zi­ler ile şe­hit­le­ri­mi­zin ha­tı­ra­la­rı­nı yü­celt­mek, on­la­ra olan min­net ve şük­ran duy­gu­la­rı­mı­zı ifade etmek milli bir gö­rev­dir. Yüce Önder'in bu di­rek­tif­le­ri ışı­ğın­da dev­le­ti­mi­zin il­gi­li ma­kam­la­rın­ca ve aziz mil­le­ti­miz­ce şe­hit­le­ri­mi­zin ema­net­le­ri­ne ve Ga­zi­le­ri­mi­ze sahip çı­ka­ca­ğı­na İnan­cı­mız tam­dır. Sayın ko­nuk­lar Kore ve Kıb­rıs Ga­zi­le­ri­mi­zin bu­gün­kü sa­yı­sı 27.500 ci­va­rın­da­dır. Datça'mız­da­ki Gazi sa­yı­sı 16'dır. 10 gün önce Dat­ça­lı Ga­zi­miz Sayın Cemil Cavga' yı ebe­di­ye­te uğur­la­dık. Bi­lin­di­ği gibi is­tih­ba­rat bir ha­re­ka­tın ba­şa­rı­sı için çok önem­li­dir. Bu Gazi kar­de­şi­miz Kıb­rıs Barış ha­re­ka­tı­nın beyni olan 6. Ko­lor­du is­tih­ba­rat baş­kan­lı­ğın­da görev almış ve ha­re­ka­tın ba­şa­rı­sı­nı önem­li kat­kı­lar sağ­la­mış­tır. Ken­di­si­ne saygı ve rah­met­le anı­yor, de­ğer­li aile­si­ne sabır ve me­ta­net di­li­yo­rum. 19 Eylül Ga­zi­ler günü mü­na­se­be­tiy­le, büyük Önder Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ü silah ar­ka­daş­la­rı­nı, ara­mız­dan ay­rı­lan tüm ga­zi­le­ri­mi­zi ve vatan uğ­ru­na top­ra­ğa düşen tüm şe­hit­le­ri­mi­zi, Datça Mu­ha­rip Ga­zi­le­ri adına rah­met­le anı­yor, ha­yat­ta olan ga­zi­le­ri­mi­ze esen­lik­ler di­li­yo­rum' dedi.


Cum­hu­ri­yet Mey­da­nında  dü­zen­le­nen tö­re­nin ar­dın­dan pro­to­kol üye­le­ri ve ga­zi­ler kah­val­tı­da bir araya geldi.


Bu haber 142 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer