16-07-2020 17:52 GÜNDEM

15 TEM­MUZ DE­MOK­RASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

Sebiha ARSLAN : Datça' da 15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Milli Bir­lik Günü kap­sa­mın­da çe­şit­li et­kin­lik­ler dü­zen­len­di.İlçe Kay­ma­ka­mı Mesut Çoban ve pro­to­kol üye­le­ri, ilk ola­rak saat 12:30 da Fatih Ca­mi­in­de Kur'an -ı Kerim Zi­ya­fe­ti ve Ha­tim-i Şerif Duası ya­pıl­dı. Saat 14:00 da Me­su­di­ye Ma­hal­le Me­zar­lı­ğın­da Şehit Me­za­rı Kabri zi­ya­re­ti ger­çek­leş­ti­ril­di.Kur'an-ı Kerim ti­la­ve­ti­nin ar­dın­dan, şe­hit­ler için dua edil­di. Prog­ra­ma kurum amir­le­ri, asker, polis, şehit ya­kın­la­rı ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Milli Bir­lik Günü Anma et­kin­lik­le­ri saat 21:00 da Kazım Yıl­maz İlko­ku­lu Bah­çe­sin­de devam etti.

15 TEM­MUZ DE­MOK­RASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ


Et­kin­lik ,Başta Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve silah ar­ka­daş­la­rı olmak üzere ül­ke­mi­zin ve mil­le­ti­mi­zin bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü uğ­ru­na can­la­rı­nı feda eden aziz Şe­hit­le­ri­miz için, Saygı Du­ru­şu­na ve hemen ar­dın­dan İstik­lal Mar­şı­mı­zın söy­len­me­siy­le baş­la­dı. 15­Tem­muz Şe­hit­le­ri anı­sı­na Kur-anı Kerim okun­ma­sı ve dua edil­me­si ile devam etti.
Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan'ın ko­nuş­ma­sı da canlı ola­rak iz­len­di.
Yıl­maz­lar Or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­le­ri ve öğ­ret­men­le­ri ta­ra­fın­dan şi­ir­ler okun­du.
Datça Ülkü Ocak­la­rı üyesi genç­ler okulun bahçesinde dev Türk Bay­ra­ğı açtı.15 Tem­muz De­mok­ra­si ve Milli Bir­lik Günü ne­de­niy­le ilçe ge­ne­lin­de dü­zen­le­nen masa te­ni­si mü­sa­ba­ka­la­rın­da de­re­ce­ye gi­ren­le­re ma­dal­ya ve ku­pa­la­rı ve­ril­di. Et­kin­lik Bel­ge­sel ve Si­ne­viz­yon gös­te­ri­si ile devam etti.​Kay­ma­kam Mesut Çoban yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da şu cüm­le­le­ri söy­le­di ''15 Tem­muz ge­ce­si FETÖ 'nün hain darbe gi­ri­şi­mi­ni , sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan'ın ön­der­li­ğin­de ve li­der­li­ğin­de ber­ta­raf ettik.​Bu gün ak­şam­dan bu ta­ra­fa iz­le­di­ği­miz gör­sel­ler­de de bu mil­le­tin ne­le­ri ba­şa­ra­bil­di­ği­ni ne­le­ri ba­şa­ra­bi­le­ce­ği­ni sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın ifa­de­sin­de de be­lirt­ti­ği üzere, ye­min­li düş­man­la­rı­mı­za bu mil­le­tin duası ,fe­ra­se­ti ve inan­cıy­la de­fa­lar­ca is­pat­la­dık. En son 15 Tem­muz 2016 da bir kez daha gös­ter­dik.Tabi bu mil­le­tin bir­lik ve be­ra­ber­li­ği ,ar­ka­mız­da­ki bize umut bağ­la­mış maz­lum mil­let­le­rin duası ve bu Ana­do­lu in­sa­nı­nın du­asıy­la ,in­şal­lah bu mil­let daha büyük iş­le­ri ba­şa­ra­cak­tır. Bu mil­le­tin ka­de­ri bu mil­le­tin ge­le­ce­ği bir baş­ka­la­rı­nın, dı­şar­ıdan kukla eden­le­rin, dış güç­le­rin elin­de değil bu mil­le­tin kendi inan­cın­da ve kendi gay­re­tin­de ola­cak­tır.Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le 15 Tem­muz­da Şehit olan Şe­hit­le­ri­mi­ze rah­met di­li­yo­rum. Ga­zi­le­ri­mi­ze şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­rum.​Bu gece bu­ra­da bi­zim­le bir­lik­te ol­du­ğu­nuz için siz­le­re ve bu­ra­da ola­ma­yıp ta gön­lüy­le bi­zim­le olan­la­ra te­şek­kür edi­yo­rum'' dedi.
Et­kin­lik 00:13' teTüm Ca­mi­le­ri­miz­den Sela okun­ma­sı ve De­mok­ra­si Nö­be­ti­nin tu­tul­ma­sı ile son buldu.


Bu haber 2277 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer