08-11-2019 11:44 GÜNDEM

10 KASIM'IN ANLAM VE ÖNEMİ

Ulu Önder Ata­türk'ün 10 Kasım 1938'de ebe­di­ye­te in­ti­kal edişi şüp­he­siz ki Türk mil­le­ti­ni derin bir üzün­tü­ye boğ­muş­tur. O'nun ani ve apan­sız ay­rı­lı­şı bütün Türk halk­la­rı­nı da de­rin­den et­ki­le­miş, dünya üze­rin­de geniş bir yankı uyan­dır­mış­tır.

10 KASIM'IN ANLAM VE ÖNEMİ


Ata­türk'ün ve­fa­tı­nın hemen ar­dın­dan dünya li­der­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lan bütün açık­la­ma­la­rın ortak nok­ta­sı, O'nun dünya üze­rin­de ye­tiş­miş çok nadir bir dahi oluşu, büyük dev­let adam­lı­ğı ve dünya mil­let­le­ri­ne örnek ola­bi­lecek ça­lış­ma­la­rı ol­muş­tur.
Ata­türk, ye­ni­lik­çi ve ile­ri­yi gö­re­bi­len özel­lik­le­ri ya­nın­da büyük bir ko­mu­tan­dır aynı za­man­da. Türk Kur­tu­luş sa­va­şı­na yön ver­miş, mil­le­ti ile bir­lik­te “Ya İs­tik­lal Ya Ölüm” pa­ro­la­sı ile ha­re­ket ede­rek, za­fe­rin ka­za­nıl­ma­sın­da en büyük pay sa­hi­bi ol­muş­tur.
Büyük Önder Ata­türk, Kur­tu­luş Sa­va­şı son­ra­sı elde edi­len ba­şa­rı­nın ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­ne­rek ya­pıl­ma­sı çok zor olan bir çok dev­rim­ler ger­çek­leş­tir­miş­tir. O'nun Türk mil­le­ti­ne en büyük ar­ma­ğa­nı Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'ni kur­mak ol­muş­tur. Ger­çek­leş­tir­di­ği dev­rim­ler ile Türk mil­le­ti­ne çağ at­lat­mış, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin dünya ül­ke­le­ri ara­sın­da say­gın bir hale gel­me­si­ni sağ­la­mış­tır.
Ha­ya­tı­nın en son anına kadar ül­ke­si­ne hiz­met etmiş olan bu büyük insan;
“Ben­den sonra beni be­nim­se­mek is­te­yen­ler bu temel mih­ver üze­rin­de akıl ve ilmin reh­ber­li­ği­ni kabul eder­ler­se, ma­ne­vi mi­ras­çı­la­rım olur­lar” demek su­re­tiy­le kur­du­ğu Cum­hu­ri­ye­te sahip olun­ma­sı­nı ve çok ça­lı­şı­la­rak bi­lim­de ileri bir se­vi­ye­ye çı­kıl­ma­sı­nı arzu ve te­men­ni et­miş­tir.
10 Kasım 09:05
Ata­türk'ün sağ­lık du­ru­mu 1937 yı­lın­dan iti­ba­ren bo­zul­ma­ya baş­la­dı. Ken­di­si­ne 1938 yılı baş­la­rın­da siroz teş­hi­si ko­nul­du. Av­ru­pa'dan dok­tor­lar ge­ti­ril­di. Türk ve ya­ban­cı dok­tor­la­rın te­da­vi­le­ri sonuç ver­me­di. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin ku­ru­cu­su ve ilk Cum­hur­baş­ka­nı Ata­türk, 10 Kasım 1938 Per­şem­be sa­ba­hı saat 09:05'te İstan­bul Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı'nda ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ce­na­ze­si büyük bir tö­ren­le An­ka­ra'ya uğur­lan­dı ve Ata­türk 21 Kasım 1938 günü An­ka­ra'da ya­pı­lan büyük bir tö­ren­le An­ka­ra Et­nog­raf­ya Mü­ze­si'ndeki ge­çi­ci kab­ri­ne ko­nul­du. Bun­dan 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te ken­di­si için yap­tı­rı­lan Anıt­ka­bir'deki ebedi is­ti­ra­hat ga­hın­da top­ra­ğa ve­ril­di.                 ( Alıntıdır)


Bu haber 560 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer