21-03-2018 19:15 GÜNDEM

ORMAN HAFTASINDA ,REŞADİYE MAHALLESİN'DE 1250 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

İlçemizde 'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında ,Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü - Datça Orman İşletme Şefliği tarafından düzenlenen fidan dikim etkinliği ,açılış töreniyle gerçekleşti.

 ORMAN HAFTASINDA ,REŞADİYE MAHALLESİN'DE 1250 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU


İlçe­miz Re­şa­di­ye ma­hal­le­si Uçurt­ma Tepe 1.​nolu RES Sant­ral Tür­bi­ni ya­nın­da bu­lu­nan alana , bugün saat 14:00 da ger­çek­le­şen ağaç dikim et­kin­li­ği­ne ; Kay­ma­kam Vehbi Bakır, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar,Mar­ma­ris Orman İşlet­me Mü­dü­rü Şükrü Akın Ünler,Cum­hu­ri­yet Baş Sav­cı­sı Şeref Murat Er­kı­lıç, Hisarönü Orman İşletme Şefi Samet Deryal , Mar­ma­ris Orman İşlet­me Şefi Mu­ham­met Ali Keleş, Datça Orman İşlet­me Şefi Saner De­mir­taş,İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Samet Ordu, Pro­to­kol ,Kurum Amir­le­ri ,Sivil Top­lum Ku­ru­luş Tem­sil­ci­le­ri, öğ­ren­ci,öğ­ret­men ve çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı.
Datça Orman İşlet­me Şefi Saner De­mir­taş yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da '' görev alanı içe­ri­sin­de ,Tür­ki­ye’nin en büyük ağaç­lan­dır­ma pro­je­si olan Re­şa­di­ye- Kız­lan “Gelir ge­ti­ri­ci re­ha­bi­li­tas­yon pro­je­si” kap­sa­mın­da , bu güne kadar yak­la­şık 600 hek­tar alan­da 232 bin fidan ağaç­lan­dır­ma­sı ger­çek­leş­ti­ril­di­ği ,bu­nun­la be­ra­ber bugün ger­çek­le­şen et­kin­lik­le , ka­tı­lım­cı­lar­la be­ra­ber 3 hek­tar alan­da ta­mam­la­ma fa­ali­ye­ti ile yak­la­şık 1250 fi­da­nı top­rak­la bu­luş­tur­duk dedi.

MAR­MARİS ORMAN İŞLET­ME MÜ­DÜ­RÜ ŞÜKRÜ AKIN ÜNLER
Ön­ce­lik­le bu güzel günü ter­tip et­ti­ği için şe­fi­mi­ze çok te­şek­kür edi­yo­rum. 21 Mart Dünya Or­man­cı­lık günü ve ar­dı­na gelen hafta or­man­cı­lık haf­ta­sı ola­rak kut­lan­mak­ta­dır. Bir­leş­miş Mil­let­ler Gıda Ör­gü­tü (FAO) ta­ra­fın­dan bu kap­sam­da kut­la­ma­la­ra dahil edil­miş bir gün­dür. Bu ve­si­ley­le bugün bu­ra­da bu­lun­mak­ta­yız. Ül­ke­miz­de ise bu kut­la­ma­lar 1975 yı­lın­dan beri sü­re­ge­le­rek devam et­mek­te­dir. Bugün bu­ra­da­ki bu kıy­met­li ka­tı­lım ile bir­lik­te İşlet­me Mü­dür­lü­ğü­mü­zün top­lum üze­rin­de oluş­tur­mak is­te­di­ği far­kın­da­lık  katkı su­na­cak bir et­kin­lik ola­rak bugün bu­ra­da bu­lun­mak­ta­yız. Ka­tı­lım­la­rı­nız için tek­rar te­şek­kür edi­yo­rum. Bu gü­nü­nü­zü kut­lu­yo­rum, te­şek­kür ede­rim.
BELEDİYE BAŞ­KA­NI GÜR­SEL UÇAR
21 Mart Dünya Or­man­cı­lık Günü ve ar­dın­dan gelen Orman Haf­ta­sı ön­ce­lik­le ül­kem­de­ki bütün or­man­la­rın daha iyi ko­run­ma­sı daha iyi ge­liş­me­si, ba­kı­mı her türlü ça­lış­ma­la­rı yapan Orman Teş­ki­la­tı­na son­suz te­şek­kür­le­ri­mi su­nu­yo­rum ve gü­nü­nüz kutlu olsun. Datça’nın far­kın­da­lı­ğı bu, bugün ve her geçen gün Datça ge­li­şi­yor. Ge­li­şir­ken de Datça’da orman sev­gi­si, doğa sev­gi­si, insan sev­gi­si, hay­van sev­gi­si gibi bütün gü­zel­lik­le­rin sev­gi­le­ri ar­tı­yor diye dü­şü­nü­yo­rum. Bun­lar­dan bir ta­ne­si geç­miş­te biz ağaç di­ki­mi yap­tı­ğı­mız zaman bu kadar güzel in­sa­nı bu kadar ağaç, orman, doğa, sev­gi­si olan in­sa­nı bir araya ge­ti­re­mi­yor­duk. Bun­lar Datça için far­kın­da­lık ve Datça’nın gü­zel­li­ği diye dü­şü­nü­yo­rum. Ağaç di­ki­mi­ne önem veren ağacı ve or­ma­nı seven, bugün bu­ra­ya ağaç dik­mek için bu­ra­ya gelen in­sa­nın ya­rın­da ko­ru­ya­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. He­pi­miz be­ra­ber Datça’nın hem orman zen­gin­li­ği­ni hem doğa gü­zel­li­ği­ni ya­ra­ta­bi­li­yor­sak biz­den son­ra­ki ar­ka­daş­la­rı­mı­za Datça’nın gü­zel­li­ği­ni ge­liş­miş or­man­la­rı­nı, bo­zul­ma­mış do­ğa­sı­nı miras bı­ra­ka­bi­li­yor­sak bizim için ge­lecek ku­şak­la­ra bı­ra­ka­ca­ğı­mız en büyük de­ğer­dir di­yo­rum ve bu gü­zel­lik­le­ri ya­ra­tan her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum. İyi ki var­sı­nız.
KAY­MA­KAM VEHBİ BAKIR
Bugün 21 Mart Dünya Or­man­cı­lık Günü bu ve­si­ley­le ön­ce­lik­le kad­ro­lu olan or­man­cı­la­rı­mı­zın “Or­man­cı­lar Günü’nü” kut­lu­yo­rum. Ama bu­ra­da fahri or­man­cı­la­rı­mız­da var, de­ğer­li öğ­ren­ci­le­ri­miz ve­li­le­ri de­ğer­li ida­re­ci ve öğ­ret­men­le­ri ve siz de­ğer­li Dat­ça­lı hem­şe­ri­le­ri­miz siz­ler­de fahri birer or­man­cı ol­du­ğu­nuz için he­pi­ni­zin bu­gü­nü­nü kut­lu­yo­rum. Bu or­man­la­rı­mı­zı ko­ru­ma ve ya­şat­ma bi­lin­ci­nin ge­liş­me­si­ne ve­si­le ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum. Tabi bizim ya­şı­mız iler­le­dik­çe çev­re­miz­de­ki­le­rin, sahip ol­du­ğu­muz şey­le­rin kıy­me­ti­ni daha iyi an­lı­yor insan. Kay­bet­tik­ten sonra bir çok şeyin kıy­me­ti­ni an­lı­yor. Datça’da geç­ti­ği­miz yıl­lar­da 1, 2 tane çok büyük çaplı ol­ma­sa da orman yan­gı­nı olun­ca as­lın­da bu­ra­da­ki or­man­la­rı­mı­zın kıy­me­ti­ni daha iyi an­la­dık on­la­rın var ol­du­ğu za­man­ki kat­tı­ğı gü­zel­lik­le­ri yok ol­du­ğu zaman an­la­dık bu ve­si­ley­le bu alan­la­rı ağaç­lan­dır­mak için emek har­ca­yan orman teş­ki­la­tın­da­ki ar­ka­daş­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum. Bu ça­lış­ma­lar­da orman teş­ki­la­tı­nın ya­nın­da olan Dat­ça­lı­la­ra da te­şek­kür edi­yo­rum. Sa­de­ce ağaç dik­mek önem­li değil geçen gün bu ko­nuy­la il­gi­li ar­ka­daş­la­rı­mız­la ko­nu­şur­ken onu da ko­nuş­tuk belki bir gün daha önce di­kil­miş bir ağa­cın di­bi­ni ça­pa­la­ma­yı çok kurak za­man­lar­da on­la­ra bir kova su gö­tür­me­yi de plan­la­ya­ca­ğız. Çünkü sa­de­ce dik­mek­le olmaz on­la­rı ko­ru­ma­mız­da ge­re­ki­yor. Bu bi­lin­cin ge­liş­me­si için gay­ret eden her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum. Lafı daha fazla uzat­ma­dan bugün di­ke­ce­ği­miz ağaç­la­rın fi­dan­la­rın ço­cuk­la­rı­mız­la be­ra­ber güzel bir Tür­ki­ye oluş­ma­sı­na katkı sağ­lam­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum. İlerde ço­cuk­la­rı­mı­zın, genç­le­ri­mi­zin, in­san­la­rı­mı­zın bu ağaç­la­rın göl­ge­sin­de hu­zur­lu refah içe­ri­sin­de ya­şa­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum. Ka­tı­lım­la­rı­nız için he­pi­ni­ze saygı ve sev­gi­le­ri­mi su­nu­yo­rum sağolun .

Daha sonra et­kin­li­ğe ka­tı­lan protokol,öğ­ren­ci­ler, öğ­ret­men­ler,ve­li­ler  ve katılımcı vatandaşlar hep bir­lik­te 3 hek­tar alan­da 1250 fidan di­ki­mi ger­çek­leş­ti­ril­di. (Sebiha ARSLAN)


Bu haber 968 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer