04-01-2021 17:21 GÜNDEM

NU­MA­RA­TAJ ÇA­LIŞ­MA­LA­RI BAŞ­LA­DI

Sebiha ARSLAN : Datça Be­le­di­ye ekip­le­ri, ma­hal­le­le­ri ge­ze­rek sokak ve kapı nu­ma­ra­la­rı­nı gün­cel­li­yor.

 NU­MA­RA­TAJ ÇA­LIŞ­MA­LA­RI BAŞ­LA­DI

Ya­pı­lan nu­ma­ra­taj ça­lış­ma­sıy­la va­tan­daş­la­rın ban­ka­lar­da, resmi ku­rum­lar­da, pos­ta-kar­go hiz­met­le­rin­de ya­şa­dı­ğı ad­re­se da­ya­lı so­run­lar çö­zü­lecek, zaman ve maddi ka­yıp­la­rı­nın önüne ge­çi­lecek.

Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, nu­ma­ra­taj ça­lış­ma­la­rı­nın öne­mi­ne de­ği­ne­rek, ''Na­vi­gas­yon ül­ke­miz­de yoğun ola­rak kul­la­nıl­mak­ta. Bu açı­dan tüm ya­pı­la­rın, ko­nut­la­rın, iş yer­le­ri­nin, cadde ve so­kak­la­rın fo­toğ­raf­la­rı çe­ki­le­rek Datça'nın mev­cut du­ru­mu­nu be­le­di­ye­miz­de­ki bil­gi­ler­le en­teg­re ede­rek, ku­ru­lan ya­zı­lım­lar­la takip etme ve in­ce­le­me ola­na­ğı bu­lu­nu­la­cak. Nüfus ve Va­tan­daş­lık İşleri Genel Mü­dür­lü­ğü'nce sür­dü­rü­len Me­kan­sal Adres Kayıt Sis­te­mi (MAKS) ile en­teg­re edi­lecek.
Bu sa­ye­de me­ka­na da­ya­lı ge­lir­le­rin (emlak, çtv ve ilan rek­lam ver­gi­le­ri) art­tı­rıl­ma­sı, kayıp ka­çak­la­rın ön­len­me­si sağ­lan­mış ola­cak'' şek­lin­de ko­nuş­tu
Be­le­di­ye Fen İşleri Mü­dür­lü­ğü ise Nu­ma­ra­taj ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da ver­di­ği bil­gi­ler­de şu ifa­de­le­re yer verdi '' Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­la va­tan­daş­la­rı­mı­zın ban­ka­lar­da, resmi ku­rum­lar­da, pos­ta-kar­go hiz­met­le­rin­de ya­şa­dı­ğı ad­re­se da­ya­lı so­run­lar çö­zü­lecek, zaman ve maddi ka­yıp­la­rı­nın önüne ge­çi­le­cek­tir.
Proje kap­sa­mın­da ma­hal­le sı­nır­la­rın­dan kay­nak­lı so­run­lar gi­de­ril­miş ola­cak­tır.
Tüm ya­pı­la­rın, ko­nut­la­rın, iş yer­le­ri­nin, cadde ve so­kak­la­rın fo­toğ­raf­la­rı çe­ki­le­rek Datça'nın mev­cut du­ru­mu­nu be­le­di­ye­miz­de­ki bil­gi­ler­le en­teg­re ede­rek, ku­ru­lan ya­zı­lım­lar­la takip etme ve in­ce­le­me ola­na­ğı bu­lu­nu­la­cak­tır.
UAVT (Ulu­sal Adres Ve­ri­ta­ba­nı) ha­ta­la­rı­nın dü­zel­til­me­si sağ­la­na­cak­tır.
Abo­ne­le­ri­ne hiz­met veren kamu kurum ku­ru­luş­la­rı­nın (Elekt­rik Da­ğı­tım Şir­ke­ti, Be­le­di­ye Su İda­re­si vb) ara­sın­da­ki adres bü­tün­lü­ğü sağ­la­na­cak­tır.
Bü­yük­şe­hir ya­sa­sın­dan do­la­yı ma­hal­le­ye dö­nü­şen köy­le­ri­mi­zin adres veri sis­te­mi­ne ge­çi­şi sağ­la­na­cak­tır. İdari dü­zen­le­me­ler (Ma­hal­le Sınır Dü­zen­le­me, Yeni Ma­hal­le­le­rin Oluş­tu­rul­ma­sı)

Be­le­di­ye­mi­zin ih­ti­ya­cı olan cadde sokak ta­be­la­la­rı, dış kapı nu­ma­ra­la­rı, ba­ğım­sız bölüm nu­ma­ra­la­rı üre­ti­le­cek­tir.
Nüfus ve Va­tan­daş­lık İşleri Genel Mü­dür­lü­ğü'nce sür­dü­rü­len Me­kan­sal Adres Kayıt Sis­te­mi (MAKS) ile en­teg­re edi­le­cek­tir.
Bu sa­ye­de me­ka­na da­ya­lı ge­lir­le­rin (emlak, çtv ve ilan rek­lam ver­gi­le­ri) art­tı­rıl­ma­sı, kayıp ka­çak­la­rın ön­len­me­si sağ­lan­mış ola­cak­tır. Ay­rı­ca bi­re­bir eş­leş­tir­me­ler so­nu­cu or­ta­ya çıkan kayıp ve kaçak be­yan­la­ra, be­ya­na çağrı pu­su­la­la­rı da­ğı­tıl­ma­sı veya re sen ta­hak­kuk ya­pıl­ma­sı sağ­la­na­cak­tır ''dedi.


Bu haber 1340 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer