09-09-2019 15:59 GÜNDEM

MUĞLA BÜ­YÜK­ŞEHİR BELEDİYESİNDEN DATÇA 'DA GÜ­VENLİK GÖ­REVLİSİ ALIM BAŞ­VU­RU­SU BUGÜN BAŞ­LA­DI!

Sebiha ARSLAN : Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, İŞKUR üze­rin­de ya­yım­la­nan ilana göre fark­lı po­zis­yon­lar­da kamu per­so­ne­li ala­cak. Datça ve diğer il­çe­ler­de görev ala­cak 78 Gü­ven­lik gö­rev­li­si, top­lamda 99 per­so­nel alımı ya­pa­cak.

 MUĞLA BÜ­YÜK­ŞEHİR BELEDİYESİNDEN DATÇA 'DA  GÜ­VENLİK GÖ­REVLİSİ  ALIM BAŞ­VU­RU­SU BUGÜN BAŞ­LA­DI!

Tür­ki­ye İş Ku­ru­mu üze­rin­de ya­yım­lan­mış olan ilana göre, Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bün­ye­sin­de­ki per­so­nel ek­sik­li­ği­ni kar­şı­la­mak üzere fark­lı kad­ro­lar­da kamu per­so­ne­li ala­cak.
99 PER­SO­NEL ALIMI KAD­RO­LA­RI NEDİR?
Bu kap­sam­da Kadın Erkek 78 Özel gü­ven­lik gö­rev­li­si alımı ya­pa­cak. Gü­ven­lik gö­rev­li­si alım­la­rı, Datça, Bod­rum, Fet­hi­ye, Köy­ce­ğiz ve Mar­ma­ris il­çe­le­rini kapsayacak . 1 Büro Me­mu­ru, 3 Ma­ran­goz, 2 Sıhhi Te­si­sat­çı, 3 İnşaat Us­ta­sı, 3 Ke­sim­ha­ne İşçisi, 1 Mez­ba­ha Kesim İşçisi, 2 Hay­van Ba­kı­cı­sı, 1 Te­miz­lik Gö­rev­li­si, 1 Uzman, 3 Ar­ke­olog, 1 Hey­kelt­raş olmak üzere top­lam­da 99 fark­lı kad­ro­da per­so­nel alımı ya­pı­la­cak.
BAŞ­VU­RU ŞART­LA­RI NEDİR?
 Tür­ki­ye cum­hu­ri­ye­ti va­tan­da­şı olmak,
 Kamu hak­la­rın­dan mah­rum bu­lun­ma­mak,
 Her­han­gi bir suç hü­küm­lü­lü­ğü ol­ma­mak,
 Gö­re­vi­ni yap­ma­sı­na engel ola­bi­lecek her­han­gi bir sağ­lık so­ru­nu ol­ma­mak,
 Ya­pı­la­cak gü­ven­lik so­ruş­tur­ma­sı ve arşiv araş­tır­ma­sın­dan olum­lu sonuç ala­bil­mek,
 Alım ya­pı­la­cak po­zis­yon için be­lir­ti­len ni­te­lik­le­ri ta­şı­yor olmak,
 Erkek aday­lar için as­ker­li­ği­ni yap­mış veya as­ker­lik ile il­gi­si ol­ma­mak
BAŞ­VU­RU­LAR BUGÜN BAŞ­LI­YOR!
Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si per­so­nel alımı baş­vu­ru­la­rı 09 Eylül 2019 ta­ri­hin­de baş­la­dı. Bu kap­sam­da aday­lar baş­vu­ru­la­rı­nı en geç 10 Eylül 2019 ta­ri­hi­ne kadar ger­çek­leş­tir­me­le­ri ge­rek­mek­te­dir. Ancak 78 ki­şi­lik kadro ile Gü­ven­lik gö­rev­li­si alım­la­rı 11 Eylül 2019 ta­ri­hin­de baş­la­ya­cak ve en geç 12 Eylül 2019 ta­ri­hi­ne kadar baş­vu­ru­la­rın ger­çek­leş­tir­me­le­ri ge­rek­mek­te­dir. Baş­vu­ru­lar is­te­nen bel­ge­ler ile bir­lik­te Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ne şah­sen ya­pı­la­cak­tır.


Bu haber 1193 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer