07-01-2022 11:22 GÜNDEM

Laçin''Datça Hal­kı­mı­zı, Her Bir Va­tan­da­şı­mı­zı En Az 3 Fidan Dikmeye Davet Ediyorum'' YILIN İLK BELEDİYE MECLİS TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

Sebiha ARSLAN : Datça Belediyesinin olağan Ocak ayı Meclis toplantısı Salı (04.01.2022) günü belediye binasında gerçekleşti. Saat 10:00' da baş­la­yan mec­lis top­lan­tı­sı, gün­dem mad­de­le­ri­ne ge­çil­me­den önce AK Parti gurup baş­ka­nı, İl ve İlçe Meclis üyesi Haluk Laçin, MHP meclis üyesi grup baş­ka­nı Ser­dar Ören ve CHP meclis üyesi grup baş­ka­nı Can Can­bey, görüş dilek ve isteklerini gün­de­me ge­tir­di. AK Parti gurup baş­ka­nı, İl ve İlçe Meclis üyesi Haluk Laçin, Tem­muz ayın­da özel­lik­le Muğla böl­ge­sin­de mey­da­na gelen yan­gın fe­la­ke­ti do­la­yı­sıy­la ''Tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zı kişi başı en az 3 fidan dik­me­ye davet edi­yo­rum. Yanan ağaç­la­rı­mı­zın ye­ri­ne, ge­lecek için, ço­cuk­la­rı­mız için, en az 3 fidan di­ke­lim'' dedi.

 Laçin''Datça Hal­kı­mı­zı, Her Bir Va­tan­da­şı­mı­zı  En Az 3 Fidan Dikmeye Davet Ediyorum''  YILIN İLK BELEDİYE MECLİS TOP­LAN­TI­SI YA­PIL­DI

Ak Parti İl ve İlçe Meclis üyesi grup başkanı Haluk Laçin ko­nuş­ma­sı­na;
Sa­rı­ka­mış Ha­re­ka­tı­nın, 107'nci yıl dö­nü­mün­de ('22 Ara­lık 1914) do­na­rak şehit olan as­ker­le­ri­miz başta olmak üzere, va­ta­nı­mı­zın be­ka­sı ve şanlı al bay­ra­ğı­mız uğ­ru­na, şehit düşen kah­ra­man­la­rı­mı­zı rah­met ve min­net­le anı­yo­rum'' dedi.
Laçin Mec­lis gün­de­min­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sı­nın de­va­mın­da
Yılda 20 mil­yar içecek am­ba­la­jı atı­ğı­nın or­ta­ya çık­tı­ğı Ül­ke­miz­de, do­ğa­mı­zı ve çev­re­mi­zi ko­ru­mak için uy­gu­la­nan üc­ret­li poşet uy­gu­la­ma­sı­nın ar­dın­dan, 1 Ocak 2022 iti­ba­ri ile kağıt, plas­tik ve metal kul­la­nı­la­rak ya­pı­lan am­ba­laj­lar için de­po­zi­to sis­te­mi baş­la­dı. Çev­re­miz Datça'mız için çok önem­li bir uy­gu­la­ma.
-Özel­lik­le plaj­la­rı­mız­da ve sa­hil­le­ri­miz­de, şişe, mu­kav­va, plas­tik, metal ve vs. atık­lar ön­ce­den hur­da­cı­lar top­lu­yor idi. Artık yeni sis­tem­le bu geri dö­nü­şüm­le­ri, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ya da Datça Be­le­di­ye­si'nin yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni bi­li­yo­ruz. Bu­nun­la il­gi­li ça­lış­ma ya­pı­lıp ya­pıl­ma­dı­ğı öğ­ren­mek is­ti­yo­ruz. Çünkü Et­raf­ta kum­ba­ra gö­re­mi­yo­ruz.
-Ko­ra­na ­vi­rüs va­ka­la­rı ma­ale­sef dünya ge­ne­lin­de artış gös­ter­mek­te. Ön­ce­lik­le sos­yal me­sa­fe­mi­zi, hij­yen ve en önem­li­si aşı­la­rı­mı­zı ihmal et­me­miz ge­re­ki­yor.
-Ko­ra­na ­vi­rüs ile mü­ca­de­le eder­ken, mey­da­na gelen yan­gın­lar­da he­pi­miz üzül­dük. Ci­ğer­le­ri­miz yandı.
-Tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zı kişi ba­şı­na en az 3 fidan dik­me­ye davet edi­yo­rum. Yanan ağaç­la­rı­mı­zın ye­ri­ne, ge­lecek için, ço­cuk­la­rı­mız için fidan dik­me­ye davet edi­yo­rum.
-Va­li­li­ği­miz ta­ra­fın­dan, Eski Datça Ma­hal­le­mi­zin çevre ve yol dü­zün­le­mesi ya­pı­la­ca­ğı­nı öğ­ren­miş bu­lun­mak­ta­yız. Başta Kay­ma­ka­mı­mız Mesut Çoban, ma­hal­le muh­ta­rı­mız, be­le­di­ye­miz ve emeği geçen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum'' dedi.
MHP Meclis üyesi grup baş­ka­nı Ser­dar Ören yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da özet­le; 2022 yı­lın­da Datça'mız­da­ki ya­şa­yan va­tan­daş­la­rı­mı­zın hayat stan­dart­la­rı­nı yük­sel­tecek, Datça'mıza değer ka­ta­cak ka­rar­lar al­ma­yı te­men­ni edi­yo­rum ''dedi.
CHP meclis üyesi grup baş­ka­nı Can Can­bey ise yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da özet­le;

28 Ara­lık Salı - 2012 sa­yı­lı ga­ze­te­miz­de ya­yın­la­nan ''DATÇA CHP' DE BELEDİYE BAŞ­KAN­LI­ĞI İÇİN ERKEN YARIŞ!'' ha­be­ri­miz ile ala­ka­lı ''be­le­di­ye baş­ka­nı ile CHP İlçe baş­ka­nı­mı­zın       re­sim­le­ri yan yana ko­nul­muş, haber ya­pıl­mış dedi. Ta­rih­ten' de bah­se­den Can­bey Os­man­lı dö­ne­min­de çı­kar­tı­lan ga­ze­te ör­nek­le­rin­den bah­set­ti. 

Mec­lis Top­lan­tı­sın­da bu konu ne alaka ol­du­ğu için, İlgili yo­ru­mu alt sa­tır­da­ ''KÜÇÜK KA­SA­BA POLİTİKA­CI­LI­ĞI YA DA, ŞARK KUR­NAZ­LI­ĞI '' haberimizde  yo­ru­mlandık.


Can­bey söz­le­ri­nin de­va­mın­da her mec­lis­te kli­şe­leş­miş is­te­ği olan, Dorya Otel'in bu­lun­du­ğu alan oldu. Dorya Otel'in bu­lun­du­ğu ala­nın Datça Be­le­di­ye­si­ne ve­ri­le­rek, Bar­lar so­ka­ğı ya­pıl­ma­sı idi. Yet­ki­li­ler kimse du­yu­run­ca­ya kadar gün­de­me ge­ti­re­ce­ği­ni söy­le­di.

Datça Kent Konseyi adına konuşan Güngör Erçil kent konseyinin görüşlerini dile getirdi. Konuşma bitiminde AKP Grup Başkanı  Haluk Laçin, Güngör Erçil' e bir soru sormak istediğini söyledi. Fakat meclis başkanı, Laçin'in soru sormasına, konuşmasına  müsaade etmedi.  Toplantı bitti.


Bu haber 158 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer