15-02-2021 18:02 GÜNDEM

‘’KENDİNİ KORU KENTİNİ KORU’’ AK PARTİ DATÇA GENÇLİK KOL­LA­RI ÜC­RETSİZ MASKE VE KO­LON­YA DA­ĞIT­TI

Rıza EZER : AK Parti Datça Genç­lik Kol­la­rı üye­le­ri ,Ko­ro­na­vi­rüs ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da ku­ru­lan halk pa­za­rın­da va­tan­daş­la­ra ko­lon­ya ve maske da­ğı­tı­mı yaptı.

 ‘’KENDİNİ KORU  KENTİNİ KORU’’ AK PARTİ DATÇA GENÇLİK KOL­LA­RI ÜC­RETSİZ MASKE VE KO­LON­YA DA­ĞIT­TI

Datça mer­ke­zde pazar alış­ve­ri­şi için so­ka­ğa çık­mak zo­run­da kalan va­tan­daş­lar ve fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dü­ren es­naf­la­ra üc­ret­siz ko­lon­ya ve maske da­ğı­tıl­dı. İlçe yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ara­cı­lı­ğı ile üc­ret­siz maske,ko­lon­ya ve el­di­ven da­ğı­tı­mı ger­çek­leş­ti­ren Ak Parti Genç­lik Kol­la­rı ay­rı­ca va­tan­daş­la­ra ko­ro­na­vi­rus ted­bir­le­ri­nin ve evde kal­ma­la­rı­nın önemi ko­nu­sun­da bil­gi­len­dir­me­ler ya­pa­rak uya­rı­lar­da bu­lun­du.
Genç­lik Kolu Baş­ka­nı Kutan Eski Yap­tı­ğı açık­la­ma­da '''Sağ­lık her şey­den önce gelir dedik ve il­çe­miz için fay­da­lı ola­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­müz maske ve ko­lon­ya da­ğı­tı­mı ger­çek­leş­tir­dik. Datça'mız için eli­miz­den ge­le­nin faz­la­sı­nı yap­ma­yı va­zi­fe bi­li­riz. Pan­de­mi dö­ne­min­de çok zor za­man­lar ge­çi­ri­yo­ruz ama bunun da üs­te­sin­den ge­le­ce­ğiz. Biz buna ina­nı­yo­ruz ve bu yolda yü­rü­yo­ruz ve yü­rü­me­ye devam ede­ce­ğiz . Ken­di­mi­zi ko­ru­ya­lım ken­ti­mi­zi ko­ru­ya­lım'' dedi.
Pazar ye­rin­de ve ma­hal­le­ler­de devam eden ko­lon­ya ve maske da­ğı­tım uy­gu­la­ma­sı­nı de­ğer­len­di­ren va­tan­daş­lar ise Dev­le­tin al­dı­ğı diğer ön­lem­le­ri de des­tek­le­yen bu ça­lış­ma­lar­dan duy­duk­la­rı mem­nu­ni­yet­le­ri­ni be­lir­te­rek Ak Parti Datça Genç­lik Kol­la­rı Teş­ki­la­tı­na te­şek­kür­le­ri­ni ilet­ti­ler.


Bu haber 1247 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer