07-01-2022 11:18 GÜNDEM

''ES­NAF­LA­RI­MIZ­LA GE­LİŞ­TİR­Dİ­Ğİ­MİZ ORTAK BİR VİZ­YO­NU­MUZ VAR''

Datça Esnaf ve Sanatkarlar odası başkanı ve adayı Cemal Demirtaş '' Hiz­met­le­ri­miz, es­naf­la­rı­mız­la bir­lik­te ge­liş­tir­di­ği­miz ortak bir viz­yo­nun ürün­le­ri­dir, diye övü­ne­li çok oldu. Esnaf ve oda bir araya ge­le­rek çok büyük ge­liş­me­ler ka­za­nıl­dı. Bizi yakın il­ler­de­ki diğer oda­lar örnek alı­yor. On­lar­da Hiz­met­le­ri­ni bizim gibi tek çatı al­tın­da sun­ma­ya baş­la­dı­lar.

 ''ES­NAF­LA­RI­MIZ­LA GE­LİŞ­TİR­Dİ­Ğİ­MİZ ORTAK BİR VİZ­YO­NU­MUZ VAR''

Cemal De­mir­taş yö­ne­ti­min­de, gö­re­vi­mi­zi dev­ral­dı­ğı­mız ilk gün­den bu­gü­ne sü­rek­li yük­se­liş tren­di he­def­le­dik ve bunu ba­şar­dık. Yük­se­liş tren­di­miz yoğun pan­de­mi gün­le­rin­de dahi geri tep­me­di. Esnaf ve oda hep bir­lik­te ortak bir viz­yon oluş­tur­duk. Bu viz­yon daha da ay­dın­la­na­cak, daha da ge­li­şecek. Bizi yakın il­ler­de­ki diğer oda­lar örnek alı­yor. On­lar­da Hiz­met­le­ri­ni bizim gibi tek çatı al­tın­da sun­ma­ya baş­la­dı­lar.
Önce Borç­lar­dan Kur­tul­duk, Ka­li­te­li Hiz­met Akışı Sağ­la­dık
Gö­re­vi­mi­zi dev­ral­dı­ğı­mız ilk gün­ler kolay ol­ma­dı, bir yan­dan eski ça­lı­şan­la­rın odaya aç­tı­ğı da­va­lar ne­ti­ce­sin­de taz­mi­nat­lar öde­dik. Aynı za­man­da oda­nın borç­la­rı­nı te­miz­le­mek için ça­ba­la­dık. Oda önün­de hiz­met almak için sı­ra­ya giren es­na­fı bu zu­lüm­den kur­tar­mak için ciddi bir bil­gi­sa­yar sis­te­mi kur­duk. Muğla'daki yet­ki­li­ler­le yap­tı­ğı­mız gö­rüş­me­ler ne­ti­ce­sin­de Muğla ile Datça bil­gi­sa­yar sis­tem­le­ri­ni bir­bir­le­ri­ne en­teg­re ettik. Ayda bir kez Muğla'dan gelen gö­rev­li­yi bek­le­yen, ka­pı­da kuy­ruk alan ancak yine de 'Sı­kın­tı­lı Hiz­met Akışı'nı son­lan­dır­dık, 'Ka­li­te­li Hiz­met Akışı' sağ­la­dık. Bugün tek tuşla es­naf­la­rı­mı­zın tüm iş­le­ri­ni is­te­ni­len gün ve sa­at­te ta­mam­la­ya­bi­li­yo­ruz.
Hiz­met­ler Tek Ça­tı­da Top­lan­dı. Es­na­fı Ora­dan Oraya Gön­der­me­yi Son­lan­dır­dık.
Cemal De­mir­taş yö­ne­ti­min­de ba­şa­rı­lı bir kadro tek­bir ideal için mo­ti­ve oldu, 'Datça Es­na­fı Yal­nız De­ğil­dir, Datça Tür­ki­ye'nin Çık­maz So­ka­ğı De­ğil­dir' En doğru hiz­met akışı için sü­rek­li fikir alış­ve­ri­şin­de olu­nan gi­ri­şim­ci es­naf­lar, zeki ve ça­lış­kan kadro, maddi ma­ne­vi des­tek­çi­le­ri­miz sa­ye­sin­de tüm hiz­met­le­ri tek bir çatı al­tın­da top­la­ma­yı ba­şar­dık. Es­na­fı­mı­zın ma­li­ye, mu­ha­se­be, açı­lış, ka­pa­nış, üye olma, üye­lik­ten çıkma gibi iş­lem­le­ri ay­rı­ca basit usul mü­kel­lef­le­rin si­gor­ta­lı ele­man­la­rı­na ait giriş – çıkış iş­lem­le­ri oda­mız ta­ra­fın­dan en seri şe­kil­de ger­çek­leş­mek­te­dir.
Oda ka­zan­dık­ça, hiz­met­ler üc­ret­siz ve­ril­me­ye baş­la­dı.
Kısa süre içim­de borç­la­rın­dan kur­tu­lan, ka­zan­dı­ğı­nı iş ge­liş­tir­me büt­çe­si ola­rak kul­la­nan, sağ­la­nan 'Ka­li­te­li Hiz­met Akışı' ne­ti­ce­sin­de üye sa­yı­sı­nı 300'den 1600'e çı­ka­ran oda­mız, hiz­met­le­rin­den ücret al­ma­ma­ya baş­la­dı. Dü­şü­nü­le­nin ter­si­ne iş yo­ğun­lu­ğu, kır­ta­si­ye ve genel gi­der­ler art­ma­sı­na rağ­men hangi ku­ru­luş hiz­met­le­rin­de in­di­rim yap­ma­nın öte­sin­de 'üc­ret­siz' ka­ra­rı ala­bi­lir. Biz bunda di­ren­dik, di­ren­dik­çe esnaf üye sa­yı­mı­zı ar­tır­dık.
Seçim vaadi değil ger­çek­le­ri­miz var…
Datça Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası Baş­ka­nı Cemal De­mir­taş, se­çim­le­re sa­yı­lı gün­ler kala es­naf­la­rı­na bir ha­tır­lat­ma ya­par­ken, su söz­le­ri­ne dik­kat çe­ki­yor ,
'5362 sa­yı­lı Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Mes­lek Ku­ru­luş­la­rı ka­nun­la­rı­na göre ku­ru­lup yö­ne­ti­len Esnaf Oda­la­rı­nın hiz­met va­ad­le­ri sı­nır­lı­dır. Ön­ce­lik­le es­naf­la­rı zi­ya­re­te git­tik­le­rin­de peş­pe­şe va­ad­ler sunan baş­kan aday­la­rı­mı­zın 5362 sa­yı­lı ka­nu­nu in­ce­le­me­le­ri ge­re­kir. Bil­me­dik­le­ri bir kurum ve ma­ka­ma aday ol­ma­la­rı­nı an­la­ma­nın öte­sin­de, es­na­fa ver­dik­le­ri va­ad­ler ve bas­kı­la­rı hiç an­la­mış de­ği­lim, kaldı ki es­na­fı­mı­zın da ku­la­ğı­na pek man­tık­lı gel­me­yen bu va­ad­ler, ya da va­ade­di­len bir çok hiz­me­ti yıl­lar­dır al­dı­ğı­nı bilen es­na­fı­mız, san­dık­ta en doğru ka­ra­rı ve­re­cek­tir. Ben Aday­la­rı­mı­zın, bizi takip et­me­le­ri­ni, oda­mı­zın ger­çek­leş­tir­di­ği hiz­met­le­ri öğ­ren­dik­ten sonra, 5362 sa­yı­lı ka­nu­nu da çok dik­kat­le in­ce­le­ye­rek va­ad­le­ri­ni sun­ma­la­rı öne­ri­yo­rum.'
Yeni Ko­ope­ra­tif­ler Kur­mak Üzere Yasal Baş­vu­ru Sü­reç­le­ri­ni Baş­lat­tık.
Esnaf Kork­ma­dan, Çe­kin­me­den, Baskı Al­tın­da Kal­ma­dan, Öz­gür­ce Ko­ope­ra­ti­fin­den Kredi Baş­vu­ru­su Ya­pa­bil­me­li­dir. Esnaf Değil, Ko­ope­ra­tif­ler Es­na­fa Git­me­li­dir.
Tek Çatı Al­tı­na Top­la­dı­ğı­mız Hiz­met Ağı­mı­zı Daha da Ge­niş­let­mek Ama­cıy­la, Genç ve Gi­ri­şim­ci Es­naf­la­rı­mız­la Yeni Ko­ope­ra­tif­ler Kur­mak Üzere Yasal Baş­vu­ru Sü­reç­le­ri­ni Baş­lat­tık.
Es­na­fı­mız Yalnız De­ğil­dir. Biz de Yalnız De­ği­liz!

Betçe' den Aktur' a Ge­zi­ci Ara­cı­mız Es­naf­la­ra Ye­rin­de Hiz­met Ve­recek.
Datça'nın Her Ye­ri­ne Mobil Ara­cı­mız­la Gi­decek, Es­na­fa Ye­rin­de Hiz­met Ve­re­ce­ğiz. Çok Ya­kın­da ön­ce­lik­le Betçe' den Baş­la­ya­rak Es­naf­la­rı­mı­zı Zi­ya­re­te Ge­li­yo­ruz.

İnter­net Si­te­sin­den de Öte­de­yiz...

İnter­net tek­no­lo­ji­si ve bilgi sis­tem­le­ri­ni ya­kın­dan takip edi­yor, oda hiz­met­le­rin­de bu tek­no­lo­ji­le­ri her geçen gün daha da ge­liş­ti­re­rek kul­lan­ma­yı sür­dü­rü­yo­ruz. İnter­net des­tek­li esnaf pa­nel­le­ri­miz gün geç­tik­çe daha da kul­la­nış­lı ve ve­rim­li hale ge­ti­ril­mek­te­dir.


Neler ger­çek­leş­tir­dik, daha neler ya­pa­ca­ğız…
Datça Esnaf Odası ola­rak çok büyük ge­liş­me­ler kay­det­tik. Es­naf­la­rı­mız­la dev bir si­ner­ji oluş­tur­duk. Doğru kadro kurup, doğru bir iş planı yap­tık. 5362'ye en uygun ya­pı­lan­ma­yı sağ­la­yıp ek­sik­le­ri gi­der­dik. Yap­tık­la­rı­mız ve ya­pa­cak­la­rı­mı­zı sı­ra­la­mak için ga­ze­te sü­tun­la­rı ye­ter­siz ka­la­bi­lir dü­şün­ce­siy­le, tüm okur­la­rı­nı­zı ve Datça Es­naf­la­rı­nı oda­mı­zın sos­yal medya say­fa­la­rı­nı takip et­me­si­ni önem­le arz ede­riz.


Bu haber 134 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer