19-04-2019 11:20 GÜNDEM

DATÇA' NIN TEK TAŞLARINDAN, PERİLİ KÖŞK

İ.Yekta KOLCU Dat­ça­'mı­zın en güzel en doğal koy­la­rın­dan biri olan Eme­cik Köyü Ma­hal­le­si sı­nır­la­rı için­de bu­lu­nan Ge­be­kum mev­ki­in­de ,sanki bir pır­lan­ta yüzük taşı gibi yer­leş­ti­ril­miş/tesis edil­miş PERİLİ KÖŞK Ko­nak­la­ma Tesisi' nin (Pe­ri­li­bay Re­sort) yeni iş­let­me­ci­si Vol­kan Şimşek bu gün söy­le­şi ko­nu­ğu­muz.

 DATÇA' NIN TEK TAŞLARINDAN, PERİLİ KÖŞK

 

Tesis 1970 yı­lın­da inşaa edil­me­ye baş­lan­mış, Muğla / Ula yö­re­sel mi­ma­ri özel­li­ği ile 1972 yı­lın­da Butik otel ha­va­sı ile 1972 yı­lın­da Ağa Han mi­ma­ri ödü­lü­ne layık gö­rül­müş­tür. Bu güne kadar pek çok iş­let­me­ci ile hiz­met veren bu te­si­se zaman için­de ya­pı­lan ek­le­me­ler­le son hali olan 152 odalı 350 ya­tak­lı ÖZEL BEL­GELİ bir tu­ris­tik tesis ha­li­ne ge­ti­ril­miş­tir.

De­ni­ze sıfır nok­ta­da ya­ma­ca da­ya­lı ola­rak ya­pı­lan bu tesis,batı yö­nün­de uza­nan özel pla­jı­nı­ da deniz,en özel ve en güzel kumla zen­gin bir gü­zel­lik ver­miş­tir.
Mimar Nail Ça­kır­han' ın im­za­sı­nı ta­şı­yan bu PERİLİ KÖŞK (is­mi­ne uygun deniz pe­ri­si gibi) Dat­ça­mı­zın en büyük Butik Ote­li­dir.Yö­re­sel Mi­ma­ri özell­lik­le­ri  ta­şı­yan bu tesis ,bu se­ne­den iti­ba­ren ,uzun yıl­lar bil­has­sa An­tal­ya böl­ge­sin­de Tu­rizm İşlet­me­ci­li­ği ko­nu­sun­da rüş­tü­nü kabul et­tir­miş ,ba­şa­rı gra­fi­ği­ni her yıl da­ha­ da yük­sek­le­re çı­ka­ra­rak du­ayen olmuş ,il­çe­miz kö­ken­li bir iş­let­me­ci olan Vol­kan Şimşek yö­ne­ti­min­de hiz­met ver­me­ye baş­la­ya­cak­tır.

Ken­di­si : 1968 yı­lın­da Yakup/Gül­şen Şimşek aile­si­nin iki oğ­lun­dan büyük olanı ola­rak An­ka­ra­da doğdu.
Yük­sek öğ­re­ni­mi­ni H.Ü.İkti­sa­di Bi­lim­ler Fa­kül­te­si Ma­li­ye Bö­lü­mün­de ta­mam­la­dık­tan sonra ,Al­man­ya Dort­munt Üni­ver­si­te­sin­de İşlet­me tah­si­li yaptı.
Mes­le­ki ka­ri­ye­ri­ne 1994 yı­lın­da Alman Clup Otel­ler zin­ci­ri Ro­bin­son Clup­ler­de baş­la­dı. Bu zin­ci­rin bün­ye­sin­de çe­şit­li ül­ke­ler­de,de­ği­şik gö­rev­ler­de de­ne­yi­mi­ni ar­tır­dı.Ka­ri­ye­ri­ne Sedi Blue Water Club,Kem­pins­ki Hotel,The Do­me­da Genel Müdür ola­rak devam etti.?Ceo ola­rak ÖGER TUR a ait Ma­jesty Ho­tel­Ho­tel'i ve Der Tours a ait Clup Ca­li­me­ra LTİ Hotel ve Pri­ma­sal gu­ru­bu­nu yö­net­tik­ten sonra Vice Pre­si­dent (Baş­kan Yar­dım­cı­sı) Rixos Hotel's bün­ye­sin­de çe­şit­li ül­ke­ler­de 10 ote­lin a Ja­ca­ran­da Otel­le­ri­nin açı­lış­la­rın­da görev yaptı ..
2014 yı­lın­dan iti­ba­ren Ja­ca­ran­da Otel­le­ri­nin Ceo su ola­rak MAGİC Life Ja­ca­ran­da ,Ro­bin­son Mas­ma­vi ve Al­man­ya­da Ham­burg ya­kın­la­rın­da bu­lu­nan Sc­holls Lü­dens­burg Ho­tels Golf ve Spayı ka­zan­dır­dı.
2006 /2010 yıl­la­rı ara­sın­da iki dönem Pro­fes­yo­nel Otel Yö­ne­ti­ci­le­ri Der­ne­ği (POYD) Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni yü­rüt­tü.Ha­len­de bu der­ne­ğin üye­si­dir.
Pe­ri­li Köşk'ün yeni iş­let­me­ci­si olan Vol­kan Şimşek Otel/Marka ya­tı­rım da­nış­man­lı­ğı­na devam et­mek­te olup,bir erkek kar­de­şi, evli üç çocuk ba­ba­sı­dır. İngi­liz­ce /Al­man­ca dil­le­ri­ni bil­mek­te­dir.

Kı­sa­ca ken­di­si­ne neden Datça/Pe­ri­li Köşk de­di­ği­miz­de:
Tüm ço­cuk­lu­ğu­nu an­ne­si­nin mem­le­ke­ti olan bu il­çe­de ya­şa­dı­ğı­nı,Ana/Baba ve De­de­si­nin (Nuri Kolcu) anne an­ne­si­nin me­zar­la­rı­nın Dat­ça­'da ol­du­ğu­nu ,yarım aşan öm­rün­de ka­zan­dı­ğı tüm bilgi ve de­ne­yi­mi­ni bu il­çe­ye ta­şı­ma­sı­nın vefa borcu ol­du­ğu­nu,buna inan­dı­ğı için de bu gö­rev­den kaç­ma­sı­nın ola­ma­ya­ca­ğı­nı ifade et­ti­ler.
Peki ;Pe­ri­li Köşk ün Dat­ça­ da ­ki yeri ve mis­yo­nu ne ola­cak diye sor­du­ğu­muz­da.
-Te­si­sin , ide­al­le­ri­ni tam ola­rak ger­çek­leş­ti­re­bi­le­ce­ği bir yer ol­du­ğu­nu,bunun ya­nın­da bu­ra­da ça­lı­şa­cak 100 kişi üze­rin­de per­so­nel­le tüm sezon bo­yun­ca is­tih­dam ya­ra­tı­la­ca­ğı­nı,iş­siz­li­ğin art­tı­ğı şu gün­ler­de bu­nun­da Dat­ça­lı­lar için güzel bir iş alanı açıl­mış ola­ca­ğı­nı ,buna ken­di­si­nin de bir Dat­ça­lı ola­rak Mutlu ola­ca­ğı­nı ifade et­ti­ler. Ay­rı­ca bu iş­let­me­ye dı­şa­rı­dan lo­jis­tik des­tek ve­re­cek­le­re iş alanı ola­ca­ğı­nı be­lirt­ti­ler.Se­zon­da yurt dı­şın­dan tu­rist ge­ti­re­bil­mek için TUİ fir­ma­sı ile( özel­lik­le İngil­te­re,Al­man­ya ,Rusya ) yurt içi için­de JOLY fir­ma­la­rı ile an­laş­ma­la­rın ya­pıl­dı­ğı­nı şim­di­den se­zon­luk re­zer­vas­yo­nun yüzde el­li­le­ri bul­du­ğu­nu , 24 Mayıs ta­ri­hin­de­ki açı­lış­tan sonra bunun ar­ta­ca­ğı­na inan­dık­la­rı­nı,komşu ülke Yu­na­nis­tan la da (bil­has­sa Rodos 12 ada­lar) iliş­ki­le­rin sür­dü­rül­dü­ğü­nü,Pe­ri­li Köşk de ve­ri­lecek olan hiz­me­tin ka­li­te ve güler yüzle taç­lan­dır­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni ,bu­nun ­da Dat­ça­ da ­ki ko­nak­la­ma hiz­met­le­ri için re­fe­rans ola­ca­ğı­nı ifade et­ti­ler.

VOL­KAN ŞİMŞEK
Vol­kan Şim­şek 1968 yı­lın­da An­ka­ra­ da doğdu.

Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si İkti­sa­di idari Bi­lim­ler Fa­kül­te­si Ma­li­ye Bö­lü­mün­den mezun olan Şim­şek eği­ti­mi­ne Al­man­ya Dort­munt üni­ver­si­te­sin­de İşlet­me oku­ya­rak devam etti.

Ka­ri­ye­ri­ne 1994 yı­lın­da Alman Club otel­ler zin­ci­ri Ro­bin­sonC­lub­ler­de baş­la­dı. Ro­bin­son bün­ye­sin­de de­ği­şik gö­rev­ler­le de­ne­yi­mi­ni art­tı­ran Şim­şek ka­ri­ye­ri­ne Side Blue Wa­ters Club ve Kem­pins­ki Hotel the­Do­me da Genel müdür ola­rak devam etti. Ceo ola­rak ÖGER tura ait Ma­jesty Ho­tels'i ve DER tours' a ait al­tın­da Club Ca­li­me­ra, LTİ ho­tels ve Pri­ma­sol gru­bu­nu yö­net­tik­ten sonra Vi­ceP­re­si­dent ola­rak Ri­xos­Ho­tels bün­ye­sin­de 10 ote­lin açı­lı­şın­da görev yaptı.

Vol­kan Şim­şek 2014 yı­lın­dan in­ti­ba­ren­Ja­ca­ran­da Otel­le­ri­nin CEOsu ola­rak gruba Magic life Ja­ca­ran­da, Ro­bin­son Mas­ma­vi ve Al­man­ya­da Ham­burg ya­kın­la­rın­da bu­lu­nan Sch­loss­Lü­ders­burg Hotel Golf ve Spa­yı­ka­zan­dır­dı.

Şim­şek ha­ya­tı­na Otel Marka ve Ya­tı­rım da­nış­ma­nı ola­rak devam et­mek­te­dir.

Vol­kan Şim­şek 2006 ila 2010 yıl­la­rı arası iki dönem Pro­fes­yo­nel otel yö­ne­ti­ci­le­ri de­ne­ği POYD'un baş­kan­lı­ğı­nı yap­mış­tır.


Bu haber 1410 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer