13-05-2019 19:38 GÜNDEM

DATÇA 'DA YA­PIL­DI­ĞI GÜN­DEN İTİBAREN KADERİNE TERK EDİLEN PARK EN SO­NUN­DA İSYAN ETTİRDİ

Sebiha ARSLAN : Datça Kum­ha­rı­mı Mevki 232 so­kak­ta ,Yel­ken ve Rüyam Si­te­si ara­sın­da bu­lu­nan Par­kın ba­kım­sız­lı­ğı ve içler açısı gö­rün­tü­sü va­tan­daş­la­rın tep­ki­si­ne neden oldu. Datça Be­le­di­ye­si'ne de­fa­lar­ca şi­ka­yet­te bu­lun­duk­la­rı­nı be­lir­ten site sa­ki­ni va­tan­daş­lar park­la­rı­nın bir an önce ço­cuk­la­rın oy­na­ya­bi­le­ce­ği şe­kil­de ba­kı­mı­nın ya­pıl­ma­sı­ ve diğer parklar gibi ebeveynler için de jimnastik aletlerinin yerlerine konulmasını is­ti­yor.

 DATÇA 'DA YA­PIL­DI­ĞI GÜN­DEN İTİBAREN KADERİNE TERK EDİLEN PARK EN SO­NUN­DA İSYAN ETTİRDİ

 


Yak­la­şık 12 yıl­dır o böl­ge­de ya­şa­yan 66 ya­şın­da­ki Hasan isim­li va­tan­daş par­kın yak­la­şık üç yıl önce ya­pıl­dı­ğı­nı ve o gün­den bu güne hiç kim­se­nin uğ­ra­ma­dı­ğı­nı do­la­yı­sıy­la hiç bir bakım ya­pıl­ma­dı­ğı­nı iddia etti.?Hasan amca ay­rı­ca be­le­di­ye ta­ra­fın­dan ya­pı­lan par­kın ilk ya­pıl­dı­ğın­da da in­şa­at ya­sa­ğı­nın baş­la­ma­sın­dan do­la­yı tam an­la­mıy­la ta­mam­lan­ma­dı­ğı­nı yarım kal­dı­ğı­nı ve jimnastik aletlerinin de halen yerleştirilmediğini söy­le­di. Hasan A. ga­ze­te­mi­ze şu açık­la­ma­lar­da bu­lun­du'' Datça Be­le­di­ye­si'ne ko­nuy­la il­gi­li her yıl bilgi ver­me­mi­ze rağ­men 3 yıl­dır tek bir şey ya­pıl­ma­dı.Kaç defa te­le­fon açtık ol­ma­dı. Yüz yüze git­tik yine il­gi­len­me­di­ler.Böyle güzel bir parkı içler acısı halde bı­ra­kı­yor­lar. Halk ola­rak bizim ih­ti­yaç­la­rı­mı­zı ve ta­lep­le­ri­mi­zi umur­sa­mı­yor­lar. Bir­çok defa baş­vu­ru­da bu­lun­duk be­le­di­ye gör­mez­den gelip ba­şın­dan attı. Her taraf ot.?Otun ol­du­ğu yerde yı­lan­da olur ci­yan­da.?Yarın bir gün bi­ri­mi­ze yılan soksa kim ve­recek he­sa­bı­nı. Kışın ço­cuk­lar parka gidip oy­nu­yor­lar­dı. Kış baş­lan­gı­cın­da o kadar ot yoktu şimdi bo­yu­muz kadar. Bı­ra­kın ço­cuk­la­rı ken­di­miz bile o ta­raf­tan yü­rü­ye­rek geçmiyoruz mec­bur kal­maz isek . Ağaç­la­r Par­kın için­de bu­lu­nan kay­dı­rak ve diğer oyun­cak­la­rın üze­ri­ne yı­kıl­mış , sark­mış ka­pat­mış du­rum­da. Endişemiz ço­cuk­lar sar­kan dal­dan ağaca çıkıp çok kötü so­nuç­lar ile  kar­şı­la­şı­rız kor­ku­su ya­şı­yo­ruz ,yada yılan,çiyan  sokması . Martın Sonu Bahar dedik  karşılığı bu muydu ,bakımsız ve pislik mi demekti. Biz mi yanlış anladık. Ma­hal­le­li ola­rak be­le­di­ye­den çok şey is­te­mi­yo­ruz, sa­de­ce artık par­kı­mız ve ma­hal­le­miz­le il­gi­le­nil­sin is­ti­yo­ruz ” dedi


Bu haber 624 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer