08-07-2019 17:23 GÜNDEM

DATÇA BELEDİYESİ TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Rıza EZER : Datça Belediye Meclisi A.Gürsel Uçar Başkanlığında olağan Temmuz ayı Meclis toplantısını gerçekleştirdi.

 DATÇA BELEDİYESİ TEMMUZ  AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

 

Be­le­di­ye Mec­li­si­miz 02.07.2019 Salı günü Saat 09:30'da 1.?birleşi­mi­nin 1.?otu­ru­mu­na baş­la­mak üzere top­lan­dı. Mec­lis üye­le­ri­nin ço­ğun­lu­ğu­nun ol­du­ğu gö­rü­le­rek otu­rum açıl­dı. Gün­dem de ol­ma­yıp, Mec­lis Baş­ka­nı A.Gür­sel Uçar, GEKA 2019 yılı Fi­zi­bi­li­te Des­te­ği Prog­ra­mı kap­sa­mın­da “Datça'da Arı­tıl­mış Atık Suyun Geri Ka­za­nı­mı Fi­zi­bi­li­te­si” baş­lık­lı proje su­nul­ma­sı ko­nu­su­nu gün­de­me 4.?madde, Mec­lis Üyesi Kamil Sön­mez Eski Datça'da Park Dü­zen­len­me­si için Şart­lı Bağış Kar­şı­lı­ğı Parka İsim Ve­ril­me­si­ni 5. madde ola­rak ek­len­me­si­ni öner­di, öneri oy­bir­li­ği ile kabul edil­di.
Ha­zi­ran ayın­da­ki mec­lis top­lan­tı­sı bir­le­şi­min­de maddi hata ol­ma­dı­ğı an­la­şıl­dı­ğın­dan karar alın­ma­sı­na gerek kal­ma­mış­tır.Gün­de­min 1.?mad­de­si olan İlçe­miz­de Mev­cut Ti­ca­ret alan­la­rın­da uy­gu­la­ma­ya yö­ne­lik ya­şa­nan so­run­lar se­be­biy­le ha­zır­la­nan “1/1000 öl­çek­li Ti­ca­ret Alan­la­rı Uy­gu­la­ma İmar Planı Re­viz­yo­nu” ile il­gi­li İmar Ko­mis­yon ra­po­ru­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
1. TOP­LAN­TI
Ko­mis­yo­nu­muz 27/06/2019 günü saat 13.00'de Be­le­di­ye Mec­li­si­mi­zin 11/06/2019 ta­ri­hin­de ko­mis­yo­nu­mu­za ha­va­le edi­len, il­çe­miz­de mev­cut ti­ca­ri alan­lar­da ya­şa­nan so­run­lar se­be­biy­le ha­zır­la­nan “1/1000 öl­çek­li Ti­ca­ret Alan­la­rı Uy­gu­ma İmar Planı”nı in­ce­le­mek üzere Be­le­di­ye­miz­de İmar Mü­dür­lü­ğü top­lan­tı sa­lo­nun­da top­lan­mış­tır.
Ko­mis­yo­nu­mu­zun 2019 yılı 31 Mart Yerel Se­çim­le­ri son­ra­sın­da ilk top­lan­tı­sı ol­ma­sı se­be­biy­le Ko­mis­yon Baş­ka­nı­nın be­lir­len­me­si ge­rek­mek­te olup ko­mis­yon üye­le­ri­miz Sn Esat Akkın, Sn Haluk Laçin, Sn Vol­kan Ka­ra­ca­oğ­lu ara­sın­da ya­pı­lan oy­la­ma­da Sn Esat AKKIN oy­bir­li­ği ile İmar Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı se­çil­miş­tir.
İmar Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı­nın se­çi­mi son­ra­sın­da İlçe­miz mev­cut Ti­ca­ret Alan­la­rı Uy­gu­ma İmar Planı re­viz­yo­nu de­ğer­len­di­ril­me­ye baş­la­nıl­mış­tır. İlk top­lan­tı­da dün­ya­da ve ül­ke­miz­de Ti­ca­ret Alan­la­rı ör­nek­le­ri in­ce­len­miş, İlçe­miz Ti­ca­ret Alanı ya­pı­sı hak­kın­da de­ğer­len­di­ril­me ya­pı­la­rak, plan tek­li­fi­nin içe­ri­ği hak­kın­da de­ğer­len­dir­me­ler ya­pıl­mış­tır:
Meri (mev­cut onan­lı) imar pla­nın­da Ti­ca­ret Alan­la­rı “Bi­ti­şik Nizam” ola­rak de­ğer­len­di­ril­miş­tir. Bu kap­sam­da Bi­ti­şik Nizam ya­pı­lan­ma ko­şul­la­rın­da 5 metre ön bahçe ve h/2 metre arka bahçe me­sa­fe­si­ne tabi ol­du­ğu, ancak mev­cut ya­pı­lan­ma­nın bu şart­lar­da ger­çek­leş­me­di­ği, uy­gu­la­ma imar pla­nı­na ait plan not­la­rın­da (3.6.2 nu­ma­ra­lı plan notu) “B-2 B-3 B-4 ola­rak ta­nım­la­nan yapı em­sa­li be­lir­til­me­miş kul­la­nım­la­rın yer al­dı­ğı par­sel­ler­de ya­pı­lar bi­ti­şik ni­zam­da ya­pı­la­cak­tır. Bu ada­lar­da ön çekme me­sa­fe­si ve­ril­me­miş ti­ca­ri alan­lar­da, yeni ya­pı­la­cak bi­na­la­rın çekme me­sa­fe­le­rin­de, o adada oluş­muş cephe hat­tı­na uyu­la­cak­tır” de­nil­mek­te ol­du­ğun­dan ön bah­çe­le­rin ada ba­zın­da de­ğer­len­di­ri­le­rek te­şek­kül uy­gu­la­na­rak imar durum bel­ge­si ve­ril­di­ği ancak bu hat­la­rın plan ile dü­ze­ni­nin sağ­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği hu­sus­la­rı de­ğer­len­di­ril­miş­tir.
2. TOP­LAN­TI
Ko­mis­yo­nu­muz 28/06/2019 günü saat 18.00'de, Be­le­di­ye Mec­li­si­mi­zin 11/06/2019 ta­ri­hin­de ko­mis­yo­nu­mu­za ha­va­le edi­len, il­çe­miz­de mev­cut ti­ca­ri alan­lar­da ya­şa­nan so­run­lar se­be­biy­le ha­zır­la­nan “1/1000 öl­çek­li Ti­ca­ret Alan­la­rı Uy­gu­ma İmar Planı”nı in­ce­le­mek üzere Be­le­di­ye­miz­de İmar Mü­dür­lü­ğü top­lan­tı sa­lo­nun­da ikin­ci defa top­lan­mış­tır.
“1/1000 öl­çek­li Ti­ca­ret Alan­la­rı Uy­gu­ma İmar Planı Re­viz­yo­nu” tek­li­fi, Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı ci­va­rın­dan baş­la­nı­la­rak Am­bar­cı Cad­de­si­nin ku­ze­yi­ne kadar par­sel ve ada ba­zın­da de­ğer­len­di­ril­miş­tir.
3. TOP­LAN­TI
Ko­mis­yo­nu­muz 29/06/2019 günü saat 15.00'da, Be­le­di­ye Mec­li­si­mi­zin 11/06/2019 ta­ri­hin­de ko­mis­yo­nu­mu­za ha­va­le edi­len, il­çe­miz­de mev­cut ti­ca­ri alan­lar­da ya­şa­nan so­run­lar se­be­biy­le ha­zır­la­nan “1/1000 öl­çek­li Ti­ca­ret Alan­la­rı Uy­gu­ma İmar Planı”nı in­ce­le­mek üzere Be­le­di­ye­miz­de İmar Mü­dür­lü­ğü top­lan­tı sa­lo­nun­da üçün­cü defa top­lan­mış­tır.
“1/1000 öl­çek­li Ti­ca­ret Alan­la­rı Uy­gu­ma İmar Planı Re­viz­yo­nu” tek­li­fi, Am­bar­cı Cad­de­si­nin ku­ze­yin­den baş­la­nı­la­rak Be­le­di­ye kav­şa­ğı­nın ku­ze­yin­de yer alan yeni Pa­zar­ye­ri ala­nı­na kadar par­sel ve ada ba­zın­da de­ğer­len­di­ril­miş­tir. 19.00'da ko­mis­yon top­lan­tı­sı son­lan­dı­rıl­mış ancak plan tek­li­fi­nin bü­tü­nü­nün de­ğer­len­dir­me­si ta­mam­la­na­ma­mış, ek süre talep edil­me­si­ne karar ve­ril­miş­tir.
“1/1000 öl­çek­li Ti­ca­ret Alan­la­rı Uy­gu­la­ma İmar Planı Re­viz­yo­nu” ile il­gi­li ko­nu­nun ta­mam­lan­ma­sı için İmar Ko­mis­yo­nu­na 1 ay ek süre ve­ril­me­si­ne, ko­nu­nun Ağus­tos Mec­lis Top­lan­tı­sı­na tek­rar gö­rü­şül­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 2.?mad­de­si olan As­falt Sathi Kap­la­ma Yapım İşçi­li­ği için pro­to­kol ya­pıl­ma­sı ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Son yıl­lar­da İlçe­miz­de ya­pı­laş­ma çok yoğun ve hızlı ola­rak devam et­mek­te­dir. Buna bağlı ola­rak mev­cut parke ve as­falt sathi kap­la­ma olan yol­lar­da iş ma­ki­na­la­rı ve alt yapı ka­zı­la­rın­dan do­la­yı ciddi tah­ri­bat­lar ol­mak­ta­dır. Büt­çe­miz da­hi­lin­de iş­gü­cü­mü­zün ço­ğu­nu bu yol­la­rın ta­mi­rat­la­rı­na ayır­mak­ta­yız. Bu­nun­la be­ra­ber daha ön­ce­den sta­bi­li­ze olan ve ilave ya­pı­lar­la oluş­ma­mış ham yol­lar ol­duk­ça bi­rik­miş­tir. Va­tan­daş­lar­dan da gelen yoğun ta­lep­ler ne­ti­ce­sin­de yine 2019 yılı büt­çe­miz da­hi­lin­de, İlçe­miz­de Mü­dür­lü­ğü­müz­ce be­lir­le­di­ği­miz so­kak­lar­da as­falt sathi kap­la­ma ya­pı­la­cak­tır. Bunun için ye­ter­li öde­ne­ği­miz bu­lun­ma­dı­ğın­dan; 4734 sa­yı­lı Kamu İhale Mev­zu­atı kap­sa­mı dı­şın­da, alt­ya­pı­sı­nı Fen İşleri Mü­dür­lü­ğü iş ma­ki­na­la­rı ve araç­la­rı ile ha­zır­la­ya­rak, as­falt­la­ma için ge­rek­li olan mal­ze­me­yi (as­falt mı­cı­rı, astar ve bütüm) Be­le­di­ye­miz­ce temin etmek su­re­tiy­le as­falt iş­çi­li­ği için bu ko­nu­da araç ve ekip­ma­na sahip olan Or­ta­ca Be­le­di­ye­si ve/veya Mar­ma­ris Be­le­di­ye­si ile iş­bir­li­ği ya­pıl­ma­sı­na yö­ne­lik gö­rüş­me­ler ya­pıl­mış­tır. Bu kap­sam­da Or­ta­ca Be­le­di­ye­si ve/veya Mar­ma­ris Be­le­di­ye­si'nden Mec­lis Ka­rar­la­rın­da be­lir­len­miş birim ücret üze­rin­den ope­ra­tö­rü ile bir­lik­te as­falt­la­ma (as­falt ve mıcır se­ri­ci bir­lik­te) aracı ki­ra­la­na­cak­tır.
5393 Sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu'nun “Be­le­di­ye­nin Görev ve So­rum­lu­luk­la­rı” baş­lık­lı 14. mad­de­si­nin (a) ben­din­de; “İmar, su ve ka­na­li­zas­yon, ula­şım gibi kent­sel alt­ya­pı; coğ­ra­fi ve kent bilgi sis­tem­le­ri; çevre ve çevre sağ­lı­ğı, te­miz­lik ve katı atık; za­bı­ta, it­fa­iye, acil yar­dım, kur­tar­ma ve am­bu­lans; şehir içi tra­fik; defin ve me­zar­lık­lar; ağaç­lan­dır­ma, park ve yeşil alan­lar; konut; kül­tür ve sanat, tu­rizm ve ta­nı­tım, genç­lik ve spor orta ve yük­sek öğ­re­nim öğ­ren­ci yurt­la­rı; sos­yal hiz­met ve yar­dım, nikah, mes­lek ve be­ce­ri ka­zan­dır­ma; eko­no­mi ve ti­ca­re­tin ge­liş­ti­ril­me­si hiz­met­le­ri­ni yapar veya yap­tı­rır.” den­mek­te olup, ula­şım alt­ya­pı­sı Be­le­di­ye­mi­zin asli gö­rev­le­ri ara­sın­da­dır.
Bu­nun­la bir­lik­te yine 5393 Sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu'nun “Diğer Ku­ru­luş­lar­la İliş­ki­ler” baş­lık­lı 75. mad­de­si­nin (a) ve (b) bent­le­rin­de; “Be­le­di­ye, Be­le­di­ye Mec­li­si'nin ka­ra­rı üze­ri­ne ya­pa­ca­ğı an­laş­ma­ya uygun ola­rak görev ve so­rum­lu­luk alan­la­rı­na giren ko­nu­lar­da;
a) Ma­hal­li ida­re­ler ile diğer kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­na ait yapım, bakım, ona­rım ve ta­şı­ma iş­le­ri­ni be­del­li veya be­del­siz üst­le­ne­bi­lir veya bu ku­ru­luş­lar ile ortak hiz­met pro­je­le­ri ger­çek­leş­ti­re­bi­lir ve bu amaç­la ge­rek­li kay­nak ak­ta­rı­mın­da bu­lu­na­bi­lir. Bu tak­dir­de iş, işin ya­pı­mı­nı üst­le­nen ku­ru­lu­şun tabi ol­du­ğu mev­zu­at hü­küm­le­ri­ne göre so­nuç­lan­dı­rı­lır.
b) Ma­hal­li İda­re­ler ile Mer­ke­zi İdare'ye ait asli görev ve hiz­met­le­rin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si ama­cıy­la ge­rek­li ayni ih­ti­yaç­la­rı kar­şı­la­ya­bi­lir, ge­çi­ci ola­rak araç ve per­so­nel temin ede­bi­lir.”
Açık­la­ma­la­rı­na is­ti­na­den; Or­ta­ca Be­le­di­ye­si ve/veya Mar­ma­ris Be­le­di­ye­si'nin Be­le­di­ye­miz Fen İşleri Mü­dür­lü­ğü as­falt sathi kap­la­ma yapım işi­nin iş­çi­li­ği Be­le­di­ye Mec­lis­le­rin­ce be­lir­le­nen ücret be­de­li kar­şı­lı­ğın­da ya­pa­bil­me­si için, Or­ta­ca Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ve/veya Mar­ma­ris Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ile pro­to­kol im­za­la­mak, iş ve iş­lem­le­ri yü­rüt­mek üzere Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­lah Gür­sel UÇAR'a yetki ve­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 3.?mad­de­si olan Ma­lik­le­ri ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­yan par­sel­le­rin ot te­miz­li­ği ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
İlçe­miz sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de bu­lu­nan ve ma­lik­le­ri ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­yan par­sel­ler­de­ki ku­ru­muş otlar, özel­lik­le yaz ay­la­rın­da önem­li öl­çü­de yan­gın teh­li­ke­si oluş­tur­mak­ta­dır. Bu se­bep­le kuru ot vb. gibi kolay ya­nı­cı bit­ki­le­rin bu­lun­du­ğu par­sel sa­hip­le­ri­nin te­miz­lik yap­ma­sı ama­cıy­la resmi yazı ya­zı­la­rak 14 (on dört) gün süre ve­ril­me­si­ne; aksi du­rum­da il­gi­li alan­lar­da­ki kuru ot­la­rın te­miz­li­ği­nin Be­le­di­ye­miz­ce ya­pı­la­rak, m² 'si 10,00(On)_TL'den par­sel sa­hip­le­ri adına Re'sen ta­hak­kuk ya­pıl­ma­sı, ay­rı­ca şeh­rin gör­sel kir­li­li­ği­ni ön­le­mek üzere boya ve ba­da­na­sı bo­zul­muş veya hiç ya­pıl­ma­mış olan bi­na­la­rın imar plan şart­la­rı­na uygun ola­rak boya ve ba­da­na­la­rı­nı yap­tır­ma­la­rı­na, bu iş­le­mi yap­ma­yan bina sa­hip­le­ri­ne para ce­za­sı ve­ril­me­si ko­nu­su­nun Plan Bütçe Ko­mis­yo­nu ve Çevre Sağ­lık, Eği­tim ve Genç­lik Ko­mis­yo­nu­na ha­va­le­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 4.?mad­de­si olan , GEKA 2019 yılı Fi­zi­bi­li­te Des­te­ği Prog­ra­mı kap­sa­mın­da “Datça'da Arı­tıl­mış Atık Suyun Geri Ka­za­nı­mı Fi­zi­bi­li­te­si” baş­lık­lı proje su­nul­ma­sı ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Güney Ege Kal­kın­ma Ajan­sı ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­mek­te olan 2019 yılı Fi­zi­bi­li­te Des­te­ği Prog­ra­mı kap­sa­mın­da Ku­ru­mu­muz ta­ra­fın­dan “Datça'da Arı­tıl­mış Atık Suyun Geri Ka­za­nı­mı Fi­zi­bi­li­te­si” baş­lık­lı bir proje su­nul­ma­sı­na ve pro­je­nin ba­şa­rı­lı ol­ma­sı du­ru­mun­da uy­gu­lan­ma­sı­na, su­nu­lan pro­je­de ku­ru­mu­mu­zu tem­si­le, il­za­ma ve proje bel­ge­le­ri­ni im­za­la­ma­ya Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ab­dul­lah Gür­sel Uçar'ın yet­ki­li kı­lın­ma­sı­na, Ku­ru­mu­mu­zun 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sa­yı­lı “Kal­kın­ma Ajans­la­rı Proje ve Fa­ali­yet Des­tek­le­me Yö­net­me­li­ği”nde be­lir­ti­len proje he­sa­bı­nı kendi adına açma; bu he­sa­ba para ak­tar­ma ve bu he­sap­tan har­ca­ma yet­ki­si­ne sahip ol­du­ğu­na oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 5.?mad­de­si olan Eski Datça'da Park Dü­zen­len­me­si için Şart­lı Bağış Kar­şı­lı­ğı Parka İsim Ve­ril­me­si ko­nu­su­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
Remzi SÖN­MEZ'in 01.07.2019 ta­rih­li baş­vu­ru­sun­da; İlçe­miz Eski Datça Mah. 117 ada 1 par­se­lin ba­tı­sın­da, 116 ada 7 par­se­lin gü­ne­yin­de, 148 ada 29 par­se­lin do­ğu­sun­da kalan yak­la­şık 365 m²'lik park ala­nı­nın, ihale ve kont­rol­lük iş­le­ri­nin Datça Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan takip edil­me­si şar­tıy­la ma­li­ye­ti­nin Fey­zul­lah-Se­her­naz SÖN­MEZ ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­ca­ğı; buna is­ti­na­den ya­pı­la­cak olan parka, “FEY­ZUL­LAH-SE­HER­NAZ SÖN­MEZ” is­mi­nin ve­ril­me­si­ni talep et­mek­te­dir.
5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu'nun “Mec­li­sin Görev ve Yet­ki­le­ri” baş­lık­lı 18. mad­de­si­nin (g) ben­di­ne is­ti­na­den şart­lı ba­ğış­la­rı kabul etmek yet­ki­si bu­lun­mak­ta­dır. Be­le­di­ye büt­çe­si­nin kı­sıt­lı ol­ma­sı ne­de­niy­le; yeni park dü­zen­le­me­le­ri ya­tı­rım­la­rı­na ye­te­rin­ce öde­nek ak­ta­rı­la­ma­mak­ta­dır.
Talep üze­ri­ne ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me ne­ti­ce­sin­de İlçe­miz Eski Datça Mah. 117 ada 1 par­se­lin ba­tı­sın­da, 116 ada 7 par­se­lin gü­ne­yin­de, 148 ada 29 par­se­lin do­ğu­sun­da kalan yak­la­şık 365 m²'lik ala­nı­nın ka­mu­ya terki sağ­lan­mış ve Uy­gu­la­ma İmar Planı'nda park alanı olan, ya­pı­sal ve bit­ki­sel uy­gu­la­ma pro­je­le­ri Fen İşleri Mü­dür­lü­ğü ar­şi­vin­de bu­lu­nan ala­nın bu amaca yö­ne­lik de­ğer­len­di­ril­me­si Mü­dür­lü­ğü­müz­ce uygun mü­ta­laa edil­mek­te­dir.
Mec­li­sin karar al­ma­sı du­ru­mun­da; Be­le­di­ye­miz Fen İşleri Mü­dür­lü­ğün­ce tüm pro­je­le­ri ha­zır­la­na­cak, ihale edi­lecek ve kont­rol­lük iş­lem­le­ri yü­rü­tü­le­cek­tir. Bu an­lam­da Baş­kan­lı­ğı­nız­ca da uygun gö­rül­me­si ha­lin­de, İlçe­miz Eski Datça Mah. 117 ada 1 par­se­lin ba­tı­sın­da, 116 ada 7 par­se­lin gü­ne­yin­de, 148 ada 29 par­se­lin do­ğu­sun­da kalan yak­la­şık 365 m²'lik park ala­nı­nın, dü­zen­le­me­si­nin ya­pıl­ma­sı amacı ile Remzi SÖN­MEZ'in mü­ra­ca­atı­na is­ti­na­den parka dü­zen­le­me ma­li­ye­ti­ni kar­şı­la­ya­cak olan “FEY­ZUL­LAH-SE­HER­NAZ SÖN­MEZ” is­mi­nin ve­ril­me­si şartı ile 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu'nun 18. mad­de­si­nin (g) ben­di­ne is­ti­na­den şart­lı bağış kabul edil­me­si ve 5018 sa­yı­lı Kamu Mali Yö­ne­ti­mi ve Kont­rol Ka­nu­nu'nun 40. mad­de­si­ne is­ti­na­den iş ve iş­lem­le­rin ya­pıl­ma­sı ko­nu­su­nun İmar Ko­mis­yo­nu­na ha­va­le­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Mec­lis üyesi İnci Bil­gin'in ma­ze­re­ti se­be­biy­le izin­li sa­yıl­ma­sı­na oy­bir­li­ği ile kabul edil­di.
Bir son­ra­ki mec­lis top­lan­tı­sı­nın 06.08.2019 Salı günü saat 09:30 da ya­pıl­ma­sı­na oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­dem de gö­rü­şü­lecek başka konu ol­ma­dı­ğın­dan otu­ru­ma son ve­ril­di.


Bu haber 323 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer