08-10-2020 18:58 GÜNDEM

DATÇA BELEDİYESİ EKİM AYI MECLİS TOP­LAN­TI­SINI YA­PTI

Sebiha ARSLAN : Datça Be­le­di­ye Mec­li­si A.Gür­sel Uçar Baş­kan­lı­ğın­da ola­ğan Ekim ayı Mec­lis top­lan­tı­sı­nı ger­çek­leş­tir­di. 06.10.2020 Salı günü Be­le­di­ye Bi­na­sın­da saat 9:45 te baş­la­yan mec­lis top­lan­tı­sı , gün­dem mad­de­le­ri­ne ge­çil­me­den önce , Baş­kan Gür­sel Uçar'ın açı­lış ko­nuş­ma­sı ile baş­la­dı. AKP gurup baş­ka­nı , İl ve İlçe Meclis üyesi Haluk Laçin , MHP grup baş­ka­nı Ser­dar Ören ve CHP grup baş­ka­nı Can Can­bey , İlçe­nin so­run­la­rı­nı gün­de­me ge­tir­di.

 DATÇA BELEDİYESİ EKİM AYI  MECLİS TOP­LAN­TI­SINI  YA­PTI


Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, her zaman yap­tı­ğı gibi, gün­de­me ge­çil­me­den önce, bazı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­nın yeni yö­ner­ge­le­ri doğ­rul­tu­sun­da 85 met­re­ka­re alan sı­nır­lan­dır­ma­sı­nın sı­kın­tı­la­rı­nı an­lat­tı. Daha önce baş­vu­ran 22 ki­şi­nin du­ru­mu­nun sı­kın­tı ya­rat­tı­ğı­nı be­lirt­ti! Vic­dan­la, duy­gu­lar ara­sın­da sı­kış­tı­ğı­nız­da, vic­dan­la­rın se­si­ne kulak ver­me­li­si­niz ! dedi. Gün­de­me ge­çil­me­den önce AK Parti Grup Başkanı Haluk Laçin söz ala­rak,'' Bu ses dü­ze­ni ve ka­me­ra ye­ter­siz. Sa­de­ce baş­ka­na göre ayar­lan­mış. Oysa bu­ra­sı Datça Be­le­di­ye­si Mec­li­si '' de­vam­ında ,''Bazı yol­la­r ,özellikle has­ta­ne yolumuz  sı­kın­tı­lı ,Pandemi dolayısıyla Mec­lis sa­lo­numuz  ye­ter­siz. Hem siz hem biz hem de gelen izleyici vatandaşlarımız risk altında  ka­lı­yor. Fi­zi­ki ko­şul­la­rı daha iyi olan bir yerde ya­pıl­ma­sın­da yarar var, Malzeme alım ve gayrimenkul iha­le­leri, sosyal medyadan canlı olarak verilmelidir. Açık ola­rak ya­pıl­ma­lı­dır. Örnek  Bod­rum Belediyesi  gibi.Genç­ler­le, Milli Eği­tim­le, Tu­rizm­le il­gi­li hiç ­bir konu bu mec­li­sin ne gün­de­mi­ne geldi, ne de tar­tı­şa­bil­dik. 2020'de neler oldu. 2021'de neler yapabiliriz.2021 turizm sezonuna nasıl hazırlıklı olmalıyız alt yapısını şimdiden konuşup tartışmalı,  neler yapabileceğimizin fizibilitesini çıkarmalıyız. Ayrıca 4 Ekim Dünya Hayvanları koruma gününü kutluyorum. Sadece bir gün değil  her zaman, sokaktaki sahipli sahipsiz tüm hayvanlarımızı korumak ve kollamak dileklerimle '' dedi.Daha sonra söz alan MHP Grup Söz­cü­sü Serdar Ören ,Er­me­nis­tan'ın Azer­bay­can'a yap­tı­ğı sal­dı­rı­yı kı­na­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. CHP Grup sözcüsü Can Can­bey ise  Dorya Otel­le il­gi­li eğ­len­ce mer­ke­zi ya­pıl­mak üzere Milli Emlak'tan is­te­nmesini istedi .MHP Grup sözcüsü ise Cumhur İttifakı  olarak seçim vaadlerimizde bizim projelerimiz arasında ilk sırada yer alıyordu dedi. 
Bu öne­ri­si gün­de­me alın­dı. Buna göre Dorya Ote­lin yeri Gün­dem­de­ki mad­de­ler gö­rü­şül­me­ye baş­lan­dı.
Gün­dem dışı gö­rüş­me­ler­den sonra mec­lis gün­de­mi­ne ge­çil­di. -2021 yılı ha­zır­lık büt­çe­si gö­rü­şül­dü. Kabul edil­di. -2012 yılı ta­ri­fe ve harç­lar ko­nu­su gö­rü­şül­dü(Bunu önü­müz­de­ki gün­ler­de tam ke­sin­leş­ti­ğin­de liste ha­lin­de su­na­ca­ğız) -2020 GEKA(Güney Ege Kal­kın­ma Ajan­sı) mali des­tek prog­ra­mı­na Kni­dos se­ra­mik atöl­ye­le­ri ar­ke­olo­jik park pro­je­si­nin su­nul­ma­sı ko­nu­su gö­rü­şül­dü. 2021 büt­çe­si 40 mil­yon TL ola­rak bağ­lan­dı 2020 büt­çe­si­nin bu top­lan­tı­ya kadar ger­çek­leş­me ora­nı­nın %75 ol­du­ğu gö­rül­dü


Bu haber 1570 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer