06-11-2019 16:54 GÜNDEM

DATÇA POLİSİNDEN ÇO­CUK­LA­RA 700 YIL­LIK HACİVAT KA­RA­GÖZGÖLGE OYU­NUY­LA TRAFİK VE GÜ­VENLİK EĞİTİMİ

Sebiha ARSLAN : DATÇA POLİSİ HEM EĞLENDİRİYOR, HEM EĞİTİYOR ! Datça'da gö­rev­li Polis Me­mu­ru Salih Erdem Çe­ti­ner , Ana­oku­lu ve İlköğ­re­tim okulu (5 ayrı okul­da) 656 öğ­ren­ci­ye Ha­ci­vat- Ka­ra­göz gölge oyu­nuy­la Tra­fik ve Genel Gü­ven­lik Eği­ti­mi ver­me­ye baş­la­dı. Sah­ne­le­nen oyuna ço­cuk­lar yoğun ilgi ve he­ye­can­la iz­le­di.

 DATÇA  POLİSİNDEN  ÇO­CUK­LA­RA 700 YIL­LIK HACİVAT KA­RA­GÖZGÖLGE OYU­NUY­LA TRAFİK VE GÜ­VENLİK EĞİTİMİ

Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Or­ga­ni­zas­yon­lu­ğun­da ve İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­nün kat­kı­la­rıy­la Salı günü (05.11.2019) Kazım Yıl­maz İlköğ­re­tim Okulu 1. ve 2. sınıf top­lam 249 öğ­ren­ci­ye hem eğ­len­di­rip hem de öğ­ret­me­yi amaç­la­yan Ha­ci­vat-Ka­ra­göz gölge oyunu ile Tra­fik ve Genel Gü­ven­lik Eği­ti­mi ve­ril­me­ye baş­lan­dı. Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­de gö­rev­li Polis Me­mu­ru Salih Erdem Çe­ti­ner ta­ra­fın­dan sah­ne­le­nen Ha­ci­vat-Ka­ra­göz oyu­nun­da tra­fik gü­ven­li­ği, em­ni­yet ke­me­ri­nin ta­kıl­ma­sı­nın önemi, kar­şı­dan kar­şı­ya nasıl ge­çil­me­si ge­rek­ti­ği , ço­cuk­la­ra Po­lis­ler­den kork­ma­ma­la­rı ve olum­suz du­rum­lar­la kar­şı­laş­tık­la­rın­da ya­nı­na git­me­le­ri ge­rek­ti­ği ,yine olum­suz bir du­rum­da 155 Polis ihbar hat­la­rı­nı ara­ma­la­rı ile il­gi­li bil­gi­le­rin de ve­ril­di­ği oyun il­çe­de­ki diğer 5 okul­da da top­lam 656 öğ­ren­ci­ye sah­ne­le­ne­ce­ği be­lir­til­di. Sah­ne­le­nen oyuna ço­cuk­lar yoğun ilgi ve he­ye­can­la iz­le­di.

Ço­cuk­lar­la be­ra­ber et­kin­li­ği iz­le­yen İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun yap­tı­ğı açık­la­ma­da şu cüm­le­le­ri söy­le­di '' Gör­sel­lik ola­rak kat­kı­da bu­lun­du­ğu­muz et­kin­li­ği­mi­zi ço­cuk­la­rın çok sev­di­ği­ni bu tarz eği­tim­le­rin eğ­len­ce­li bir şe­kil­de ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni bir kez daha öğ­ret­ti. Bir Polis Me­mu­ru ar­ka­da­şı­mız bu ko­nu­da pro­fes­yo­nel ola­rak il­gi­liy­miş. Bizde ken­di­si­ne des­tek ver­dik. Milli Eği­tim Mü­dü­rü­müz­de sağ olsun plan çer­çe­ve­sin­de okul­la­rı­mız­da or­ga­ni­ze etti. Emeği geçen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum. İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ola­rak İnşal­lah de­va­mı­nı da ge­ti­re­ce­ğiz'' dedi.
İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut ise yap­tı­ğı açık­la­ma­da '' Hem tra­fik ku­ral­la­rı­nı hem öğ­ren­ci­le­rin gün­cel ha­yat­ta kar­şı­la­rı­na çıkan so­run­lar­la il­gi­li böyle Ha­ci­vat - Ka­ra­göz şek­lin­de Polis Me­mu­ru ar­ka­da­şı­nı­zın, Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü iş­bir­li­ğin­de öğ­ren­ci­le­re su­nu­mu hem öğ­ren­ci­le­re ka­lı­cı bir bilgi ak­ta­rıl­ma­sı­nı hem de güzel vakit ge­çir­me­le­ri­ni sağ­la­dı.Bu an­lam­da Em­ni­yet Mü­dü­rü­müz İsmail Toy­gun başta olmak üzere tüm Em­ni­yet ça­lı­şan­la­rı­na te­şek­kür edi­yo­rum'' dedi.


Ha­ci­vat- Ka­ra­göz gölge oyu­nu­nu can­lan­dı­ran Polis  Me­mu­ru Erdem Çe­ti­ner ise yap­tı­ğı açık­la­ma­da ''Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ola­rak İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­mü­ze yap­tı­ğı­mız plan­la­ma da ge­le­ce­ği­mi­zin te­mi­na­tı olan ço­cuk­la­rı­mı­za Polis halk­la iliş­ki­le­ri­ni ge­liş­tir­mek ve tra­fik ku­ral­la­rı ve genel gü­ven­li­ğe iliş­kin bil­gi­len­dir­me yap­mak için bir eği­tim plan­la­dık.Bu plan çer­çe­ve­sin­de il­çe­miz­de bu­lu­nan 5 fark­lı okul­da 656 öğ­ren­ci eği­tim ve­re­ce­ğiz.Eği­ti­mi Ha­ci­vat ve Ka­ra­göz eş­li­ğin­de yap­ma­ya karar ver­dik ço­cuk­lar bu şe­kil­de daha hızlı ve daha kolay öğ­re­ni­yor­lar. Tra­fik ku­ral­la­rı­na em­ni­yet ke­me­ri nasıl ta­kıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni kır­mı­zı ışı­ğın önemi ile Ha­ci­vat ve Ka­ra­göz ağ­zın­dan öğ­re­ni­yor­lar.Eğer­ki tak­dir gö­rül­dü­ğü ve uygun gö­rül­dü­ğü tak­tir­de Muğla ge­ne­lin­de bu ça­lış­ma­la­rı­mı­za ço­cuk­la­rı­mız için devam ede­ce­ğiz'' dedi.
Tra­fik ve Gü­ven­lik Eği­ti­mi­ni ilgi ve he­ye­can­la iz­le­yen öğ­ren­ci­ler'' Ka­ra­göz ve Ha­ci­vat'ı zaten bi­li­yor­duk. Ama bu­ra­ya her gün gel­me­le­ri­ni is­ti­yo­ruz Polis ve Ha­ci­vat - Ka­ra­gö­zü çok se­vi­yo­ruz. Onlar sü­rek­li gelip bize bilgi an­lat­sın­lar .Bize bir şey­ler öğ­ret­sin­ler is­ti­yo­ruz'' denildi.


Bu haber 610 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer